Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Kierownik Katedry.

Profesor KUL, doktor hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Zatrudniony w 1991 r. w charakterze pracownika naukowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, najpierw w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym, a następnie w Instytucie Socjologii w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. W latach 1992-1995 odbywał studia uzupełniające na Uniwersytecie w Regensburgu oraz staże naukowe w instytucjach naukowych w Niemczech. Doktoryzował się w roku 1996 na Wydziale Nauk Społecznych KUL, na podstawie rozprawy Konsekwencje praktyczne zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem (promotor prof. Franciszek J. Mazurek), habilitację uzyskał w 2008 r. na podstawie dorobku i monografii Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, Lublin 2007 (recenzenci: Bogdan Wojciech Mach, Franciszek J. Mazurek, Witold Morawski, Andrzej Rychard). Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Regensburgu (roczny, 2000/2001) i Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (dwumiesięczny, 2015). W latach 2008-2012 był dyrektorem Instytutu Socjologii KUL, a od 2012 r. jest dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.

Stanisław Fel jest członkiem kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Association for Social Ethics in Central Europe w Wiedniu (członek zarządu od 2015) oraz Rady Naukowej Ordo socialis w Kolonii. Uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik w Berlinie. Uczestniczył w projektach badawczych, międzynarodowych (13 krajów) Die religiöse Tiefengrammatik des Sozialen (K. Gabriel, H.-R. Reuter et al., red., Religion und Wohlfahrtstaatlichkeit in Europa. Konstellationen – Kulturen - Konflikte, Tübingen 2013) i krajowych, kierował także dwoma innowacyjnymi projektami badawczo-aplikacyjnymi z zakresu inkluzji społecznej byłych więźniów (Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, Warszawa 2015). Należy do grupy ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest konsultorem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Otrzymał dwukrotnie indywidualną nagrodę rektorską (2006, 2008) oraz zespołową (2011), jak też nagrodę Fundacji im. Marii-Xiężopolskiej-Strzeszewskiej za publikację naukową (1997). Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010), Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2012) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki (2016).

Zainteresowania badawcze S. Fela koncentrują się na katolickiej nauce społecznej, obszarze społeczeństwa i gospodarki oraz ich wzajemnego oddziaływania (socjologia gospodarki). W ramach tych zainteresowań zajmuje się społecznym i antropologicznym aspektem pracy ludzkiej a także wielowymiarowym ujęciem pracy oraz zagadnieniami rynku pracy. Przedmiotem jego badań jest znaczenie czynnika ludzkiego w procesach gospodarczych (teoria kapitału ludzkiego) i problematyka inkluzji. Ponadto zajmował się ewolucją systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce po roku 1989. Sporą część badań poświęcił także koncepcjom ładu społeczno-gospodarczego i znaczeniu więzi społecznych w miejscu pracy. Zajmuje się również kwestią global governance, najnowszych modeli organizacji przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Ks. S. Fel jest autorem lub współautorem 7 książek i kilkudziesięciu artykułów, w tym kilku w językach obcych oraz współwydawcą we współpracy z autorami polskimi i zagranicznymi, dwutomowego podręcznika katolickiej nauki społecznej. Jest także redaktorem albo współredaktorem 14 tomów zawierających zwykle teksty autorów zagranicznych. Tłumaczył też publikowane teksty naukowe z języka niemieckiego. Opublikował m.in.: Jan Turowski (1917-2016). Myśl socjologiczna, Lublin 2018 (współred. Marek Wódka), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce – postulat czy rzeczywistość?, Lublin 2015, Intricacies of Patriotism. Towards a Complexity of Patriotic Allegiance, Frankfurt am Main 2015 (współred. M. Hułas); Oblicza współczesnej biedy, Lublin 2015 (współred. T. Adamczyk); Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin 2014; Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin 2013; Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 2009; Kapitał – praca – demokracja. Konsekwencje praktyczne zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem, Lublin-Stalowa Wola 2003; Społeczny aspekt teorii shareholder value i sieciowej organizacji pracy, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2009; Status nowych aktorów procesów globalizacyjnych w perspektywie „global governance”, w: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin 2006; Zwitterhafter Charakter des Sozialstaates in Polen, w: M. Schramm i in. (Hg.), Der fraglich gewordene Sozialstaat, Paderborn 2006; Eine 'paternalistisch-marktwirtschaftliche Hybride'? Vom Schutz zur Aktivierung – Die Reformen des Sozialstaates in Polen, „Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften” (2005).

S. Fel wypromował następujących doktorów: Łukasz Marczak, Geneza i status zasady zrównoważonego rozwoju w katolickiej nauce społecznej (2018), Katarzyna Lenart-Kłoś, Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej (2015), Anna Markiewicz, Personalistyczne ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Studium socjologiczne (2015), Marek Wódka, Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej (2015), Anna Furtak,  Sprawiedliwość społeczna w społeczeństwie informacyjnym (2014), Magdalena Zdun, Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych (2014), Wiesław Matyskiewicz, Kościół a demokracja w nauczaniu społecznym Jana Pawła II (2013), Kalina Grzesiuk, Marka Granovettera koncepcja zakorzenienia społecznego gospodarki (2013); Anna Jeleszuk, Wymiary wartości pracy ludzkiej w ujęciu Czesława Strzeszewskiego (2010); Piotr Tokarski, Personalistyczno-aksjologiczna koncepcja pracy (2010).

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2019 09:37