Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Autor lub współautor kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych z zakresu bankowości, rynków kapitałowych oraz finansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych opublikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach. Promotor ponad 90 obronionych prac dyplomowych.

 

Wiodące zainteresowania naukowe:

  • związki zachodzące pomiędzy danymi raportowanymi w sprawozdawczości finansowej a wartością rynkową banków komercyjnych,
  • mikro- i makroekonomiczne aspekty oszczędności i zadłużenia w sektorze prywatnym.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie sprawozdań finansowych, opracowywaniu analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej i biznesplanów przedsiębiorstw, jak również w ocenie ryzyka kredytowego transakcji zawieranych przez banki z osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami.

 

Pełnione funkcje:

  • (2019-obecnie) Pełnomocnik Rektora ds. finansów
  • (2019-obecnie) Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Potulickiej
  • (2018-2019) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL
  • (2013-2017) Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL
  • (2016-2019) Sekretarz Redakcji Czasopisma „Finanse” Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
  • (2013-2019) koordynator uczelniany Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”
  • (2013-2019) koordynator Instytutowy Programów Erasmus i Erasmus+ dla kierunku Ekonomia
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 19:41