Zainteresowania naukowe: pogranicza literatury i historii, fikcja a fakt w literaturze, antropologia literacka, duchowość w literaturze, problemy autobiografizmu, samoświadomość pisarza.

 

Tematyka prac:  Rosja w twórczości emigrantów rosyjskich, duchowość w literaturze rosyjskiej, przestrzeń miejska w twórczości emigrantów rosyjskich, historia w XX-wiecznej literaturze rosyjskiej.

 

Publikacje i osiągnięcia naukowe 

 

Monografie

 1. Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 223.
 2. Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 292

 

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3471

 Prace redakcyjne 

 1. Przestrzeń kulturowa Słowian, red. M. Sidor, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 130.
 2. Przestrzeń kulturowa Słowian, red. M. Sidor, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 220.
 3. Актуальные проблемы гуманитарных исследований: язык, культура, ментальность, ред. Песина С.А., Севастьянова В.С., Сидор М., wyd. МаГУ, Магнитогорск 2012, ss. 356.
 4. Przestrzeń kulturowa Słowian,  red. A. Lenart, M. Sidor, t. 3, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 316.
 5. Światła tyle masz w sobie...” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin,  red. M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, M. Sidor, B. Siwek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 361.

 

Artykuły naukowe

 1. Sidor M., „Chrześcijanin na tronie”, czyli o religijności i patriotyzmie w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna na przykładzie postaci Mikołaja II, „Roczniki Humanistyczne” 2015, z. 7, seria: Słowianoznawstwo, s. 61-81.
 2. Sidor M., The Truth of the Literary past: (on the Issue of the Narrative Peculiarity in A.Solzhenitsyn’s Epic ‘The Red Wheel’), „Journal of Siberian Federal University” 2015, vol. 8, issue 7, p. 1436-1442.
 3. Sidor M.,  Tradycja literaturocentryczna i współczesność: Sołżenicyn o związku literatury z życiem i zadaniach pisarza, „Slavia Orientalis” 2015LXIV, nr 2, s. 315-329.
 4. Sidor M., Obcy i swoi. Polacy w cyklu „Czerwone Koło” Aleksandra Sołżenicyna, „Acta Polono-Ruthenica” 2016, nr 21, s. 257-268.
 5. Sidor M., Prawość i cierpienie. Rosyjska wersja świętości kobiecej w twórczości Aleksandra Sołżenicyna, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2016, t. 16, s. 69-82.

 

Przynależność do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych

 

Komisja Emigrantologii Słowian przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN (do 2012)

Komisja Emigrantologii Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013)

Towarzystwo Naukowe KUL

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

 

 

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018 10:14