STANOWISKO ADIUNKT

KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

KATEDRA EDUKACJI LITERACKIEJ I TEATRALNEJ

DODATKOWE KWALIFIKACJE:  

 • nauczyciel dyplomowany
 • redaktor językowy (kwartalnik "Roczniki Pedagogiczne" TN KUL)
 • Studia Podyplomowe w zakresie: przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego & UMCS w Lublinie
 • Studia Podyplomowe z wiedzy o kulturze, ICT i języka obcego UMCS  
 • słuchaczka Podyplomowego studium logopedii korekcyjnej UMCS
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • ekspert MEN wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
 • mediator sądowy uprawniony do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (wpisany do rejestru)
 • trener/edukator
 • kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kierownicy małych przedsiębiorstw – prowadzenie biznesu z elementami marketingu… (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)

 

             

KELIT

 

 

PUBLIKACJE

 • MONOGRAFIE:

Elżbieta Stoch, Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864–1997, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 392; ISBN 978-83-7702-425-6.

VIDE:           

                dzieje klasyki polskiej

Publikacja otrzymała  tytuł "Książki Roku 2012" w kategorii Lublin wydawnictwo monograficzne i została laureatem Wawrzynu Pawła Konrada

Monografię opublikowano nakładem Wydawnictwa KUL
Wyniki konkursu ogłoszono 14 VI 2013 na VII Lubelskich Targach Książki

Vide też: nauka - nasze sukcesy;

                                                                                         ES_Szekspir  

Elżbieta Stoch, Shakespeare in the Lublin Theatre in the 19th and 20th centuries, Lublin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 260

Series: Theatrical Life of Lublin in the 19th and 20th Centuries

[Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku], t. I, red. naukowy Elżbieta Stoch; ISBN 978-83-7702-998-5

 
   

Vide: Elżbieta Stoch, Shakespeare  in the Lublin Theatre...  

Książka rekomendowana przez Wydawnictwo KUL

Vide: "Przegląd Uniwersytecki" 2016, nr 3(161), s. 50

 

 E_Stoch_Szekspir_teatr

 

 Elżbieta Stoch, Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 282 [2].

ISBN 978-83-8061-342-2

Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku, t. II, red. naukowy Elżbieta Stoch 

 

 

E_Stoch_teatr_osterwa

 

 

Elżbieta Stoch, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956). Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 827. ISBN 978-83-8061-680-6

Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku, t. III, red. naukowy Elżbieta Stoch

 

 

 •  KSIĄŻKI PO REDAKCJĄ:

KsięgaZ problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, red. ks. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 660.

  ISBN 978-83-8061-048-4

 

 Vide: Z_problematyki_teatrologii_i_pedagogiki_spisy_treści

Księga

 

 

ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH (od 2007)

 

E. Stoch, Artyści i literaci w podróży po porozbiorowej Rzeczypospolitej i ich refleksje na temat otwartych dla wędrowca domów (na wybranych przykładach z piśmiennictwa XIX wieku), [w:] Rzeczpospolita domów V. Karczmy, zajazdy, gospody..., red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2019, s. 226-247.

 

E. Stoch, Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku [hasło encyklopedyczne], [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, t. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 674–675.

 

E. Stoch, Świat wartości w twórczości Klementyny z Tańskich Hoffmanowej adresowanej do dzieci i młodzieży (na wybranych przykładach), "Roczniki Pedagogiczne"  2017, t. 9(45), z. 1, s. 5-29. E. Stoch_Hoffmanowa - artykuł

 

Elżbieta Stoch, Życie teatralne [w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956], [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. Tomasz Osiński, Mariusz Mazur, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Lublin 2017, s. 519–536.

 

Elżbieta Stoch, Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa „Pieją koguty” („Gieda gaideliai” Juozasa Baltušis’a), [w:] Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. Andrzej Baranow i Jarosław Ławski, Wydawnictwo Prymat, Białystok-Vilnius 2017, s. 341–380 [8 fot. kolor]; Seria: Zagadnienia Bilingwizmu, red. Łukasz Zabielski.

 

E. Stoch, Polskie biblioteki teatralne w kulturze XIX wieku. Wspomnienia o bibliotekach artystów, teatralnym Kraszewskim i zapomnianych lubelskich realizacjach jego utworów, [w:] Bibliotheca Mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 329–363. Naukowa Seria Wydawnicza Colloquia Orientalia Bialostociensia, t. XVII.

 

E. Stoch, Deklamacja – sztuka żywego słowa i teatr jako szkoła wymowy w świetle  rozważań mistrzów sceny polskiej i opracowań teoretycznych z XIX i początku XX wieku, [w:] Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak, red. Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Lublin 2016,  s. 157–169.

Keywords: recitation, diction,  culture of the spoken word – theory and history, stage pronunciation, theatre, Joseph Kotarbiński, Anastasius Trapszo, Julius Tenner, Wieńczysław Łoś, education, nineteenth century, twentieth century, Poland

 

E. Stoch, Teatr na tle obrazu wielokulturowego miasta. Retrospekcje z Lublina i Lubelszczyzny w świetle piśmiennictwa z XIX i 1. polowy XX wieku, [w:] Rzeczpospolita domów. Dom miejski, IV, red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Akademia Pomorska, Słupsk 2015, s. 419–438, oraz fotografie, s. 435 i fot. nr 5–10, s. 609–610.

 

E. Stoch, Wstęp (współautor) do: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

E. Stoch, Dziedzictwo Talii i Melpomeny. Repertuar teatralny a upodobania publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu (w świetle źródeł z epoki), [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 129156.

 

E. Stoch, Dzieje recepcji Stanisława Przybyszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1918, [w:] Przybyszewski rewizje i filiacje, red. Gabriela Matuszek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 277–291.

 

E. Stoch, Dzieje recepcji scenicznej i działalność popularyzatorska Stanisława Przybyszewskiego w środowisku lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym.

S. Przybyszewski na scenie lubelskiej w latach 19011928 (kompendium repertuarowe), [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, s. 177199 + ilustracje: 15.

 

E. Stoch, Tabula gratulatoria, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, s. 2325.

 

E. Stoch, Wykaz prac doktorskich recenzowanych przez Profesor Marię Barbarę Styk i napisanych pod jej kierunkiem, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, s. 4344.

 

E. Stoch, Noty o Autorach, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, s. 641651.

 

E. Stoch, Dzieje sceniczne Józefa I. Kraszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1939, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, Idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski, Białystok 2014–2015, s. 769–810, fot.1–3, s. 809–810.

E. Stoch, Nestorka i mistrzyni krytyki teatralnej Maria Bechczyc-Rudnicka (18881982), [w:] Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 363–384. Keywords: Bechczyc-Rudnicka Maria, theatre, criticizm, Poland, Lublin

 

E. Stoch, Literackie peregrynacje po świątyniach Lublina i Lubelszczyzny w XIX w. (na wybranych przykładach), [w:] Rzeczpospolita domów III. Dom Boży, red. K. Krawiec-Złotkowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, s. 295–319 +fot. Keywords: history and criticism, literature, House of God, temple, travel, homo viator, Lublin, Lublin region,  the nineteenth century, memory, journal, historical figure

 

E. Stoch, E-kultura – internetowa przestrzeń edukacyjna jako element kompetentnego wsparcia edukacji humanistycznej, [w:] Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych, red. A. Maj, E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 149–168. Keywords: humanistic education, e-culture, e-education, e-culture, e-education, e-learning, virtual museum

 

E. Stoch, B. Stoch-Łukianiuk, I Kongres Polskiej Edukacji „Jakość edukacji powstaje w szkole”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 56 czerwca 2011, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), z.2, s. 154164. Keywords: education, training, Poland, congress, school, quality, research, report, forecast, innovation, lifelong learning

 

E. Stoch, Dziecięcy świat niezaspokojonych potrzebrealia a literackie egzemplifikacje, [w:] Głodne dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 475491. Keywords: child, children, polish literature, education, family, values, teenage rebellion, need. Vide: Głodne dzieci w Polsce

E. Stoch, Inscenizacje sztuki „Damy i huzary” Aleksandra Fredry w teatrze lubelskim do 1939 roku, „Region Lubelski” 8 (10) 2011, s.171179. Keywords: theatre, Lublin, history and criticism, history of staging, XIX century, XX century, Fredro Aleksander, Ladies and Hussars

 

E. Stoch, E-learning w kształceniu humanistycznym uczniów szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Media wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 713724. Keywords: e-learning, blended-learning, humanistic education, virtual museum

 

E. Stoch, Wirtualne muzea w edukacji humanistycznej, [w:] Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, pod red. D. Karkut i T. Półchłopka, Rzeszów 2010, s. 225240. Keywords: e-education, e-learning, humanistic education, virtual museum, e-culture. Vide: książka

 

E. Stoch, Teatr młodego widza i jego repertuar (na przykładzie lubelskich propozycji teatralnych), [w:] Skoro i tak gram… Edukacja kulturowa poprzez teatr, red. G. Tomaszewska i D. Szczukowski, Gdańsk 2009, s. 106–125. Keywords: theatre, Lublin, history, history of staging, XXI century, young spectator, repertoire. Spis treści


E. Stoch, Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku – na przykładzie życia kulturalnego Lublina, [w:] Umysły zniewolone. Literatura pod presją, „Napis”, seria XV, Warszawa 2009, s. 141–158. Keywords: literature, theatre,
censorship, Lublin, history and criticism, history of staging, XIX century, repertoire.

 

Ważne: publikacja z uwagi na ważność dla kultury polskiej została zdigitalizowana w 2015 roku i znalazła się Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

Vide: Elżbieta Stoch_Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie życia kulturalnego Lublina_Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Vide: "Napis"_spis treści

 

E. Stoch, Sprawozdanie z konferencji Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5 grudnia 2007, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 1 (37), s. 169175.  Keywords: education, training, pedagogy

 

Książka pomocna w pokonywaniu lęków (wywiad z E. Stoch), „Nasz Dziennik”, 26 listopada 2009, Nr 277 (3598). Keywords: therapy, book
 

E. Stoch, Przestrzeń słowa”. Twórczość Karola Wojtyły we współczesnym teatrze szkolnym. III Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II w Lublinie, „Ad Rem”, nr 18 (II/ 2009), s. 46–49.  Keywords: Wojtyła Karol, John Paul II, literature, Lublin, school theatre, XXI century, young spectator, repertoire. Vide: tekst

 

E. Stoch, Klasyka szekspirowska na scenie prowincjonalnej w XIX wieku (na przykładzie inscenizacji lubelskich w latach 1822-1890, [w:] Prowincja-Świat- Europa-Polska. Zbiór studiów, pod red. M. Ryszkiewicza, Lublin 2007, s. 357372. Keywords:  Shakespeare William, theatre, Lublin, history and criticism, history of staging, repertoire, XIX century

*

E. Stoch, Życie teatralne na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956,  w druku

E. Stoch, Artyści i literaci w podróży po porozbiorowej Rzeczypospolitej i ich refleksje na temat otwartych dla wędrowca domów (na wybranych przykładach z piśmiennictwa XIX wieku),  w druku

E. Stoch, Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa „Pieją koguty” („Gieda gaideliai” Juozasa Baltušis’a),  w druku

E. Stoch, Kobieta – aktorka – emancypantka w kulturze polskiej do 1918 r. (na wybranych przykładach), w druku

 

WYJAZDY NA STYPENDIA NAUKOWE:

 • IV 2016      –       Erasmus+
 • IV 2013      –    LPP- Erasmus Programme
 • IV 2011             LPP- Erasmus Programme
 • IIIIV 2009 –     LLP- Erasmus Programme

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

 • Dzieje Lubelszczyzny cz. II, IPN Oddział Lublin
 • Dzieje Lubelszczyzny 1945-1956, IPN Oddział Lublin
 • „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowany ze środków EFS, w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, 2013

 • "Nowoczesne kompetencje nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin”, 2013

 • "Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty", projekt realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 2012
 • Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Lublin 2011

 • Przedsiębiorczy Uniwersytet, 2010
 • Projekt "Efektywni" 20092010
 • Marketing Usług Naukowych, 20092010
 • Nowoczesne technologie ITC w upowszechnianiu osiągnięć nauki, 2009
 • LUBLIN - MIASTO WIEDZY, 2008 Pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji akademickiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013
 • "Autumn Seminars 2008” (LLP Erasmus Intensive Program: Making Civil Society Work and Fighting Social Exclusion)

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 

Ogólnopolska konferencja naukowa: "U progu Niepodległości - Lublin i Lubelszczyzna od końca XIX w. do 1921 r.", Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lublin 25-26 VI 2018; referat: Lublin jako ośrodek życia kulturalnego u progu Niepodległości

 

Wewnętrzna Konferencja Instytutu Pedagogiki KUL na temat: Instytut Pedagogiki KUL w Lublinie w funkcji środowiska wiedzotwórczego i kształcącego na kierunkach: Pedagogika i Pedagogika Specjalna; Kazimierz nad Wisłą, 01-03 VII 2016

 

Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji. Jubileuszowa konferencja naukowa (jubileusz XXXV-lecia przywrócenia kształcenia na kierunku pedagogika na KUL w Lublinie, 1981-2016); KUL, 17-19 X 2016, uczestnictwo bierne

 

Konferencja Naukowa Fonem - Sylaba - Logos - Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice połączona z Jubileuszem z okazji 45-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak; KUL, Lublin, 01-03 VII 2016; referat: Deklamacja - sztuka żywego słowa i teatr jako szkoła wymowy w świetle rozważań mistrzów sceny polskiej i opracowań teoretycznych z XIX i początku XX wieku

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów pod hasłem: Domy wiedzy i sztuki, 25-26 IV 2016 Akademia Pomorska w Słupsku; referat:

Teatr jako świątynia sztuki, nie zaś „igrzysko brukowego gminu”. Świat teatru i obrazy scen polskich w XIX wieku w świetle wspomnień S. Krzesińskiego i innych źródeł z epoki

 

Międzynarodowa Konferencja Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – Kultura – Język, Wilno – Szetejnie, 8–9 X 2015; referat: Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa Pieją koguty (Gieda gaideliai Juozasa Baltušis’a)

 

Sympozjum Z problematyki teatrologii i pedagogiki dedykowane Profesor Marii B. Styk z okazji jubileuszu, KUL, 8 VI 2015

 

Konferencja Naukowa: "Refleksja Ireny Sławińskiej (1913–2004) o teatrze dziś" –  KUL, Lublin, 29 XI 2014

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej 23–25 VII 2014, Lublin, Teatr Stary; organizator Carnaval Szuk-Mistrzów, UMCS w Lublinie [et alles]

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu „Rzeczpospolita domów”, 27–28 IV 2014, Akademia Pomorska w Słupsku; referat: Elżbieta Stoch, Artyści w podróży i motyw otwartego dla wędrowca domu w piśmiennictwie do 1918 roku (na wybranych przykładach)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży". Organizator: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA [et alles], 8 IV 2014

 

„Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów", organizator Stowarzyszenie POSTIS, KUL, Instytut Pedagogiki, 18 III 2014,

 

Międzynarodowa Konferencja dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi: Historyczne konteksty relacji Uczeń-Mistrz-Uczeń. Źródła wielkości mistrzów; referat: Nestorka i mistrzyni krytyki teatralnej Maria Bechczyc-Rudnicka (18881982), KUL, Lublin, 18 XI 2013

 

Międzynarodowa konferencja nt. PRZYBYSZEWSKI – RE-WIZJE, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 14–16 XI 2013; referat: Dzieje recepcji scenicznej Stanisława Przybyszewskiego w teatrze lubelskim Vide: program

 

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych: Nowe kierunki badań teatralnych w stulecie teatrologii w Polsce, Gardzienice, 2527 X 2013

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego, Uniwersytet w Białymstoku, 26 27 IX 2013, referat: Kobieta – aktorka – emancypantka w kulturze polskiej do 1918 r. (na wybranych przykładach)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych  PAN „Aksjologiczne orientacje w pedagogice Kazimierz Dolny 2729 V 2013 r. Referat: Świat wartości w twórczości Klementyny z Tańskich Hoffmanowej adresowanej do dzieci i młodzieży (na wybranych przykładach)

 

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Józef Ignacy Kraszewski 18122012. Pisarz - Myśliciel - Autorytet, Warszawa - Białystok - Romanów 1416 XI 2012; referat: Dzieje sceniczne Józefa Ignacego Kraszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1939. Vide: Program konferencji

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów”. Domus urbanus, 16–17 IV 2012, Akademia Pomorska w Słupsku; referat: Teatr na tle obrazu wielokulturowego miasta. Retrospekcje z Lublina i Lubelszczyzny w świetle piśmiennictwa z XIX i 1. poł. XX wieku

 

Kongres Polskiej Edukacji, Jakość edukacji powstaje w szkole,  Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 56 VI 2011 

 

Konferencja: Czytanie tekstów kultury, np. Spotkania ze sztuką: Biblia w malarstwie Rembrandta, Lublin, 21 IV 2010

  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Głodne dzieci w Polsce, 56 X 2009; referat: Dziecięcy świat niezaspokojonych potrzeb – literackie glosy http://www.kul.pl/art_18521.html

 

Konferencja Naukowa Umysły zniewolone. Literatura pod presją – Konstancin-Obory 2729 V 2009, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie; referat: Literatura i teatr pod presją cenzury w XIX w. – na przykładzie życia kulturalnego Lublina    http://www.ilp.uw.edu.pl/okol_konf.php

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Edukacja polonistyczna w dobie kultury popularnej – polisensorycznej, Uniwersytet Rzeszowski, 1920 V 2009; referat: Wirtualne muzea w edukacji humanistycznej http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/2009.php


Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Skoro i tak gram... Edukacja kulturowa poprzez teatr, 15
16 I 2009, Gdańsk; referat: Teatr młodego widza i jego repertuar (na przykładzie lubelskich propozycji teatralnych)


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media w wychowaniu chrześcijańskim – 19 XI 2008, KUL;

referat E-learning w kształceniu humanistycznym uczniów szkół ponadgimnazjalnych

http://www.wychowanie.net.pl/media/tematyka-grup-dyskusyjnych.html


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śmiech romantyków. Czy istnieje Biały Romantyzm"?, Uniwersytet Warszawski, 24
25 IV 2008; referat: Twarze i maski. Repertuar teatralny a preferencje publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu

Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna, KUL, 5 XII 2007


III Międzynarodowa Konferencja Arteterapii
Od teatru do terapii, Znaczenie imprez artystycznych osób niepełnosprawnych – ku wypracowaniu standardów arteterapii, KUL, 30 XI2 XII 2007


VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny – „Edukacja- moralność- sfera publiczna” (KUL, 17
19 IX 2007)


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła rodziców”. Aktualny stran i perspektywy, KUL, 23
24 X 2006


Udział w Międzynarodowej Konferencji: Prowincja-Świat-Europa-Polska. I sympozjum polonistów z Europy środkowo-wschodniej, zorganizowane w dniach 12
13 X 2005 r. przez UMCS w Lublinie (Instytut Filologii Polskiej). Wygłoszenie referatu Klasyka szekspirowska na scenie prowincjonalnej w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie inscenizacji lubelskich).

http://www.forum.umcs.lublin.pl/news.php?nid=858

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH I WARSZTATACH, np.

 • uczestnictwo w szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego
 • English for the Research Work of Academic Faculty Focus on Teacher Eduacators [Język angielski w pracy naukowej nauczyciela akademickiego-pedagoga],  Lublin 2011
 • Szkolenie z zakresu zakładania i zarządzania firmami typu spin off, zorganizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach projektu Przedsiębiorczy Uniwersytet, 2010
 •  Kurs z zakresu marketingu badań naukowych, komercjalizacji wyników badań i strategii promocji, zorganizowany przez „Trinity Management” Sp. z o.o. w ramach projektu Marketing Usług Naukowych, Lublin,  20092010
 • Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?, 2010
 • Jak uczyć w nowej rzeczywistości? (projekty lekcji). Nowa podstawa programowa nowy podręcznik nowy egzamin, 2010
 • Emisja głosu,  2009
 • Nauczyciel w oczach uczniaczyli dlaczego tak blisko od autorytetu do wroga?, 2009
 • Szkolenia z zakresu sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji: Jak zawrzeć korzystne umowy na przeprowadzenie badań, w ramach projektu: Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, KUL, 2009.
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji akademickiej w nowej perspektywie finansowej 20072013 (certyfikat, Lublin, 2008)
 • Jak przygotować uczniów do pisemnej matury z języka polskiego?, 2008
 • Edukacyjna wartość dodana jako informacja o jakości pracy szkoły, 2008
 • Warsztaty dla nauczycieli szkół katolickich, Wadowice, organizator Rada Szkół Katolickich, 2008
 • Zasady postępowania wobec dzieci z ADHD, 2007
 •  Szlifowanie diamentów metody pracy z uczniem zdolnym, 2007
 •  Gdy wychowanie jest nieskuteczne, czyli o roli i zadaniach profilaktyki szkolnej, 2007
 •  Projektowanie dydaktyczne, 2006
 • Jak planować efektywnie zajęcia edukacyjne?, 2006
 • Przedmiot w malarstwie, przedmiot w literaturze, 2006
 • Analiza, rozumienie, wnioskowanie, samodzielność myślenia warunkiem powodzenia na egzaminie maturalnym, 2006
 • Psychologiczne podstawy oceniania szkolnego, 2006
 • Od Biernata z Lublina do Józefa Czechowicza, 2005
 • Edukacja filmowa w szkole ponadgimnazjalnej, 2005
 • Światło Boga w katedrze gotyckiej, 2005
 • Uczyć do sukcesu na maturze, a nie uczyć do matury, 2005
 • Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego uczniów klas I-III LO
 • Jak zdążyć przed czasem, czyli o prezentacji maturalnej
 • Jak przygotować uczniów do nowej matury?
 •  Egzaminator egzaminu maturalnego, 2004
 • Metody aktywne, 2003
 • Skuteczne komunikowanie się, 2002 
 • Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, 1999

 

 

  

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 11:57