Wojciech Otrębski – (dr hab., prof. KUL) - psycholog, doradca zawodowy,kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana KUL. Zainteresowania badawcze: psychologia rehabilitacji, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, diagnoza funkcjonalna w psychologii rehabilitacji i pedagogice specjalnej, narzędzia diagnostyczne w rehabilitacji kompleksowej (projektowanie uniwersalne metod badań), wczesna stymulacja rozwoju, nauczanie integracyjne. Konsultant naukowy w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Kierownik i wykonawca projektów badawczych i aplikacyjnych KBN, EFS, PFRON. Autor, współautor lub redaktor naukowy ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, np. książek: Szansa na społeczną akceptację (Lublin: RW KUL 1997); Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym (Lublin: Wyd. KUL 2007); Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (Lublin: Instytut Rynku Pracy 2008); Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej (Lublin: 2011, Europerspektywa); Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Lublin: Europerspektywa 2012); Aktywizacja osób niepełnosprawnych – wybrane problemy psychospołeczne (Biała Podlaska: Wyd. AWF 2014); Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej (Lublin: Wyd. KUL 2014). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I (Gdańsk: Wyd. PTPiP 2015); Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. (Gdańska: Wyd. HARMONIA UNIVERSALIS 2016). Członek Rady Naukowej czasopisma Journal of Intellectual Disability - UK i Health Psychology Report – PL. Kontakt: otrębski@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2017 12:00