Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin 2007-2009 years

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Agrophysica (ISSN: 1234-4125)
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Anna Sochaczewska, Agnieszka Kuźniar, Anna Pytlak, Magdalena Malec
Rok wydania: 2014
Tom: 21
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 361-373
Streszczenie: Zmiany stężenia gazów takich jak: CH4, O3, NO2, SO2 są jednym z najbardziej aktualnych problemów ze względu na obserwowane globalne ocieplenie. Stężenie tych gazów w atmosferze monitorowane jest satelitarnie lub poprzez stacje monitoringu powietrza troposferycznego zlokalizowane na różnych szerokościach geograficznych. Ustawodawstwo polskie i dyrektywy Unii Europejskiej określają wartości dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza określone w celu ochrony ludzkiego zdrowia: ditlenek siarki, ditlenek azotu, benzen, tlenek węgla, ozon, PM10, ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren. Podstawowe wyposażenie stacji monitoringu nie zawiera analizatorów metanu. Stacja KUL jest jedną z dwóch stacji w Polsce posiadającą analizator CH4. Czerpnia prób gazowych w stacji monitoringu KUL zlokalizowana jest w odległości około 41,5 m od drogi krajowej Lublin-Kraków. Badania prowadzone przez trzy lata począwszy od 2007 do 2009 roku wykazują znaczne różnice w stężeniu analizowanych gazów cieplarnianych (GHG). Odnotowany w stacji monitoringu KUL wzrost średniej rocznej wartości stężenia metanu wynosił w latach 2007-2008 1,4%, w latach 2008-2009 1,7%. Wzrost stężenia ozonu w analizowanym okresie czasu utrzymywał się na poziomie 29%. Średnie roczne wartości stężenia NO2 w roku 2007 były o 50% wyższe niż w roku 2009. Dynamika zmian stężenia SO2 w latach 2007 i 2008 przekroczyła 65%. Poziom stężenia badanych zanieczyszczeń wynikał bezpośrednio z ich emisji do atmosfery oraz z warunków meteorologicznych.
Dostęp WWW: http://www.international-agrophysics.org/en/artykul/527Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Weronika Goraj and Zofia Stępniewska and Anna Sochaczewska and Agnieszka Kuźniar and Anna Pytlak and Magdalena Malec",
title = "Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin 2007-2009 years ",
journal = "Acta Agrophysica",
year = "2014",
number = "3",
pages = "361-373"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goraj, W. and Zofia Stępniewska and Anna Sochaczewska and Agnieszka Kuźniar and Anna Pytlak and Magdalena Malec(2014). Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin 2007-2009 years . Acta Agrophysica, 3, 361-373.