Tomasz Sieniow

Tomasz Sieniow

 

DOŚWIADCZENIE:

 


01.X.1998 - do dziś  - Katedra Prawa Unii Europejskiej,   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła  II

Adiunkt (do lutego 2005 r. Asystent)
•    Prowadzenie zajęć z prawa Unii Europejskiej, prawa uchodźczego i prawa porównawczego;
•    Badania w dziedzinie prawa własności intelektualnej w prawie wspólnotowym oraz wspólnotowych regulacji migracji;
•    Organizacja Summer School of Human Rights and European Law;
•    Organizacja Konferencji Międzynarodowej “Układ z Schengen – szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy”;
•    Koordynator projektu finansowanego z EFS IW Equal „Edukacja dla Integracji”;
•    Visiting Scholar w Nanovic Institute for European Studies na Notre Dame University (VIII 2008);
•    Członek Komisji Rektora KUL ds. przygotowania strategii KUL.

 

 

07.XII.2001 - do dziś - Fundacja – Instytut na rzecz Państwa Prawa                                         
Prezes Zarządu
•    Odpowiedzialny za rejestrację i rozpoczęcie działalności fundacji;
•    Odpowiedzialny za opracowanie programów Fundacji.
•    Koordynator programów finansowanych ze środków UE, UNHCR, FIO, Fundację im. Stefana Batorego i funduszy amerykańskich.

 

2000-2004 Centrum Prawa Amerykańskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wicedyrektor
•    Odpowiedzialny za funkcjonowanie Programu "Szkoła Prawa Amerykańskiego";
•    Prowadzenie wykładu “Introduction to American Legal System”.

VIII 1999 - V 2000 Project Poland, Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology ,                        Chicago, Il.


Assistant Director
•    Organizacja dwóch konferencji z cyklu: "Poland: Ten Years of Freedom"
•    Przygotowanie udziału amerykańskich prawników w organizowanej w KUL, konferencji internetowej oraz tłumaczenie wirtualnego wystąpienia Dziekana Henry'ego Perritt'a z Chicago-Kent College of Law.
•    Działanie na rzecz zacieśnienia współpracy naukowej między Chicago-Kent i KUL.

IX1997-VIII 1999 American Bar Association, Central and East European Law Initiative (ABA/CEELI)


Staff Attorney
•    Implementacja programu szkoleń z prawa karnego dla polskiego sądownictwa;
•    Wspieranie rozwoju organizacyjnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia";
•    Edycja polskiego tłumaczenia książki Burgess Allison."Przewodnik po internecie dla prawników."

EDUKACJA:

 


Doktor nauk prawnych (2004) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
•    Studia doktoranckie w latach 1998-2003 pod  kierunkiem Prof. dra hab. Ryszarda Skubisza
•    Badania w dziedzinie międzynarodowego systemu praw własności intelektualnej;
•    Staż naukowy w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (2002) ;
•    Obrona pracy doktorskiej na temat „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”;

Master of Laws (LL.M.) in International and Comparative Law (2000) Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology         
•    Studia podyplomowe z prawa międzynarodowego i porównawczego.
•    Kursy z dziedziny ochrony praw własności intelektualnej

 

Magister prawa (1997) Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL
•    Ukończenie studiów z oceną bardzo dobrą;
•    Praca magisterska pt. "Integracja Europejska a suwerenność państw członkowskich Wspólnot Europejskich".

Stypendium w ramach programu Tempus (1996) Law Faculty, Katholieke Universiteit Leuven
•    Stypendium Komisji Europejskiej  (Tempus Exchange Program);
•    Zaliczenie wykładów z dziedziny prawa europejskiego i porównawczego.

Nagrody i wyróżnienia
:
•    Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2005)
•    Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  za najlepszą pracę doktorską w konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego (2004)
•    Nagroda Zespołowa II stopnia za istotny wkład w rozwój nowych form dydaktycznych (2002)
•    Nagroda Zespołowa Rektora KUL za koordynowanie programu Socrates-Erasmus (2005)
•    Nagroda Indywidualna Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz wybitną działalność społeczno-organizacyjną (2006)
•    Nagroda Zespołowa Rektora KUL za zorganizowanie Konferencji „Układ z Schengen” oraz wydanie trójjęzycznej publikacji pokonferencyjnej (2008)
•    Nagroda Zespołowa Rektora KUL za zorganizowanie nowego kierunku studiów – Europeistyka (2008).

Publikacje:

2017

 

A. Kosińska, T. Sieniow, Applying Alternatives to Detention of Foreigners in Poland (2014-2015), "Iсторико-Правовий Часопiс", Nr 1 (9) 2017, Łuck, ISSN 2409-4544, s. 166-177.

 

2016

T. Sieniow, Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców w Polsce w latach 2014-2015. Raport z monitoringu. Lublin 2016, ss. 135; ISBN 978-83-62551-05-7

 

2015

 

T. Sieniow (ed.), Return Migration: Theory and Practice, Lublin 2015, ss.247; ISBN 978-83-6144-95-3

 

T. Sieniow (red.), Migracje powrotowe: nauka i praktyka, Lublin 2015, ss. 247; ISBN 978-83-6144-94-6

 

2014

 

T. Sieniow (red.), Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce (Long-term residence of Foreigners in Poland) , Lublin 2014, ss. 248, ISBN 978-83-62551-84-2

 

T. Sieniow, Pobyt długoterminowy w Polsce na podstawie wizy krajowej [w:] T. Sieniow (red.), Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce (Long-term residence of Foreigners in Poland), Lublin 2014, ss. 248, ISBN 978-83-62551-84-2

 

T. Sieniow, Ułatwianie wjazdu i pobytu w Polsce członkom rodziny i partnerom obywateli Unii Europejskiej: czy Polska implementowała dyrektywę 2004/38? [w:] A. Kuś & A. Szachoń-Pszenny, Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy; Vol. II, Lublin 2014, ss. 253-279;

 

2013

B. Rożnowski & T. Sieniow (red.), Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: perspektywa lokalna, Lublin 2013, ss. 207. ISBN 978-83-62551-48-4

 

T. Sieniow (red.), Nabywanie obywatelstwa polskiego (Приобретение Польского гражданства), Lublin 2013, ss. 200, ISBN 978-83-62551-40-8 (publikacja dwujęzyczna)

 

T. Sieniow (red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Lublin 2013, ss.119, ISBN 978-83-62551-80-4

 

T. Sieniow, The origin and development of integration processes in Europe after World War II [w:] A. Kuś (ed.), Introduction to European Union Institutional Law, Lublin 2013, s. 9-54, ISBN 978-83-7702-728-8

 

T. Sieniow, Protection of the Rights and Freedoms of individuals in the European Union [w:] A. Kuś (ed.), Introduction to European Union Institutional Law, Lublin 2013, s. 339-365, ISBN 978-83-7702-728-8

 

T. Sieniow, Detencja cudzoziemców a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka, [w:] T. Sieniow red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Lublin 2013, s. 11-22.

 

T. Sieniow, Wnioski z raportu wraz z rekomendacjami, [w:] T. Sieniow red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Lublin 2013, s. 49-61, (ss.13, ISBN 978-83-62551-80-4).

 

T. Sieniow, Medialny obraz sytuacji w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców na przełomie roku 2012/2013, [w:] W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz (red.), Integracja w Globalnej Wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej, Lublin 2013, s. 155-169.

2012

T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 24-61, ISBN 978-83-7702-853

 

T. Sieniow, Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 391-421, ISBN 978-83-7702-853-2

 

Tozzi & T. Sieniow, International conference “Intellectual Foundations and Legal Means for the Protection of Human Life in the Pre-Natal Phase: A Comparative Perspective”, Warsaw, 24-25 September 2012, The Review of Comparative Law 2012, vol. 17., s. 147-149 (ISSN: 0860-8156)

 

2011

 

B. Rożnowski & T. Sieniow (red.), Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: perspektywa lokalna, Lublin 2013, ss. 207. ISBN 978-83-62551-48-4

 

T. Sieniow (red.), Nabywanie obywatelstwa polskiego (Приобретение Польского гражданства), Lublin 2013, ss. 200, ISBN 978-83-62551-40-8 (publikacja dwujęzyczna)

 

T. Sieniow (red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Lublin 2013, ss.119, ISBN 978-83-62551-80-4

 

2010

M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, M. Maciąg, T. Sieniow (red.), Rights and Obligations
of Foreigners in Poland (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce), Lublin 2010.

Review of Comparative Law 2009/2010, vol. XII-XIII (Issue Editor).

A. Dębiński & T. Sieniow, Law as an instrument uniting Europe: From Roman Empire to the European Union, Review of Comparative Law 2009/2010, vol. XII-XIII.

T. Sieniow & D. Swenson, Służba cywilna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - krótka charakterystyka, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Prawne i aksjologicze aspekty służby publicznej, Lublin-Warszawa 2010.

T. Sieniow & W. Ejebugha (ed.), Rights and Obligations of Foreigners living in the Republic of Poland, Lublin 2010

T. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce, Lublin 2010.

T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:]  A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL 2010

T. Sieniow, Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:]  A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL 2010

 

 

2009
T. Sieniow, W. Włodarczyk, Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009.

M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, T. Sieniow (red.), Rights and Obligations of Foreigners in Poland, (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009.

M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz,T. Sieniow (red.), Права и обязанности граждан третьих государств в Польше. Информатор (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009.

M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz,T. Sieniow (red.), M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz,T. Sieniow (red.), Права та обов’язки громадян третіх держав у Польщі, (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009.

A. Kosińska, T. Sieniow (red.), P. Wojtasik, Lubelski Podręcznik Migracyjny, Lublin 2009.

A. Kosińska, T. Sieniow (ed.), P. Wojtasik, Lublin Migration Handbook, Lublin 2009.

А. Косіньска, Т. Сєньов (ред.), П. Войтасік, Люблінський міграційний підручник, Фундація Інститут на користь Правової Держави, Люблін 2009.

А.Косиньска, Т. Сениов (ред.), П. Войтасик, Люблинский миграционный   учебник,  Фонд Институт государства права, Lublin 2009.

T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej,[w:]  P. Gilowski, E. Krzysztofik, A. Kuś (Ed.), T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik,, Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009;

T. Sieniow, Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:]  P. Gilowski, E. Krzysztofik, A. Kuś (Ed.), T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009.   

 

2008
Review of Comparative Law 2007/2008, vol. XII-XIII (Issue Editor).

T. Sieniow, D. Swenson, Letter from  the editors, Review of Comparative Law 2007/2008, vol. XII-XIII, p. 7.

E. Krzysztofik, T. Sieniow, Katedra Prawa Unii Europejskiej [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Praw, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębińskiego, M. Ganczar, St. Jóźwika, A. Kawałko, M. Kruszewskiej-Gagoś, H. Witczak, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 357-363.

T. Sieniow, Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1040.

T. Sieniow, Poszerzanie integracji Europejskiej [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1060.

T. Sieniow, Unia Europejska [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1067-1068.

T. Sieniow, Wspólnota Europejska [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1068-1069.

T. Sieniow, Proces integracji europejskiej [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1083-1088.

T. Sieniow, Strefa Schengen [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1088-1089.

T. Sieniow, Unia Gospodarcza i Walutowa [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1096.

 

2007
A.Kuś, T. Sieniow (ed.), The Schengen Agreement: Opportunities and Threats for cross-border cooperation between Poland and Ukraine, Lublin 2007.

A. Kuś i T. Sieniow (red.), Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Lublin 2007.

Шенгенська угода: шанси та загрози для транскордонної співпраці Польщі та України, за редакцією A. Кусь, T. Cеньов, Lublin 2007.

T. Sieniow, Acquis Schengen - uwagi ogólne [w:] Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, pod red. A.Kusia i T. Sieniowa, Lublin 2007, s. 11-20.

T. Sieniow, Acquis Schengen – general remarks [in:]The Schengen Agreement: Opportunities and Threats for cross-border cooperation between Poland and Ukraine, A. Kuś, T. Sieniow (ed.), Lublin 2007, s. 11-20.

T. Cеньов , Acquis Schengen – загальні спостереження [w:] Шенгенська угода: шанси та загрози для транскордонної співпраці Польщі та України, за редакцією A. Кусь, T. Cеньов, Lublin 2007.

T. Sieniow, W. Włodarczyk, Własność Intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Informator, Lublin 2007.

Reforma Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, Lublin 2007, s. 27-37.

 

2006
Review of Comparative Law 2005/2006, vol. X-XI (Issue Editor).

T. Sieniow, Letter from the Editor, Review of Comparative Law 2005/2006, vol. X-XI, p. 7-8.

T. Sieniow, Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2006, s. 19-23.

 

2005
A. Rycak, T. Sieniow, Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XV, nr 2/2005, s. 163-168.

2003
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (red. R. Skubisz), C.H. Beck, Warszawa 2003. (Autor tłumaczenia kilkunastu zamieszczonych w zbiorze wyroków ETS).

 

2002

Wyczerpanie praw własności intelektualnej w państwach rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Japonia i Szwajcaria), [w:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej, Konferencja Naukowa (Ministerstwo Gospodarki, Polska Izba Rzeczników Patentowych), Warszawa 2002, s. 79-94.

Wyczerpanie patentu. Praktyka sądowa w wybranych systemach prawnych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 8/2002, s. 15-23.

1999-2001 Activities of the Center for American Law at the Catholic University of Lublin, Review of Comparative Law 2002, vol. VII, s. 227-230.

Wyczerpanie patentu w prawie Unii Europejskiej i innych organizacji integracji regionalnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2/2002, s. 397-429.

 

2001

Wyczerpanie patentu w Stanach Zjednoczonych, Państwo i Prawo, nr 8/2001, s. 76-88.

 

A. Rzepliński, T. Sieniow & R. Dziewulski, Access to Information [w:] International Helsinki Federation for Human Rights, Freedom of Expression and Access to Information in Southeastern and Central Europe, International Helsinki Federation for Human Rights, Vienna 2001. Dostępny na stronie: www.ihf-hr.org/reports/FreedomExpression/PolandJFed.pdf .

 

2000

Studia w Chicago-Kent, Prawo i Życie, nr 12/2000, s. 53-58.


1997

A. Anderson, R. Karim & T. Sieniow, International Commission of Jurists trial observers mission to Moscow, Report on the trial of Aju Mariam in the Gagarinski Inter-Municipal Court in Moscow, ICJ REPORT, December 1997.

 

 

Referaty i wykłady:

• "Priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" wygłoszony w ramach konferencji „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej” zorganizowanej w dniu 13 kwietnia 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
• "Status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej" - referat wygłoszony 7 kwietnia 2011 r.  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach konferencji pt. " Obywatelstwo Unii Europejskiej - wyzwania dla praktyki krajowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości".
• "EU Immigration Policy towards migrants from Africa" - referat wygłoszonyw czasie dyskucji panelowej "Migration from Africa to Europe" zorganizowanej 24 marca 2011 r.  na KUL-u w ramach projektu "Migrant Rights: Nigerian-Polish Inititiative".
• "European Studies jako kluczowy punkt strategicznej transformacji KUL" referat wygłoszonyw ramach konferencji  MYŚLENIE STRATEGICZNE NA UNIWERSYTECIE, zorganizowanej 18 marca 2011 r. na Katolickim Uniwersyteie Lubelskim.
• „Nadawanie obywatelstwa jako element strategii ułatwiania integracji imigrantów w Unii Europejskiej” na tej konferencji "MIGRANCI W PROCESIE INTEGRACJI – DOŚWIADCZENIA I REKOMENDACJE", KUL, Organizatorzy: Katedra Prawa UE i Instytut na rzezcz Państwa Prawa (17 listopada 2010 r.).
• „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie a misja Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa” referat wygłoszony na seminarium naukowym „BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE. PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU NA LUBELSZCZYŹNIE”, zorganizowanym w Lublinie (hotel Lublinianka) przez Instytut na rzecz Państwa Prawa w dniu 29 listopada 2010 r.
• „Inicjatywy koordynacji działań na rzecz migrantów w Lublinie”  na konferencji „Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym”, Fundacja im Stefana Batorrego w Warszawie, 31.08.2010 r

• "Polityka imigracyjna Unii Europejskiej" referat wygłoszony w czasie konferencji "Cudzoziemcy w Polsce. Problemy i wyzwania" zorganizowanej na KUL-u (15.09.2009), 

• "Wyczerpanie patentu" referat wygłoszony w ramach XVII Tygodnia Prawników na KUL-u (26.05.2009)

• “Legal Education and Practice of Law in the European Union” – wykład wygłoszony w trakcie konferencji “Adapting to Future Challanges: Legal Education and Public Interest Law in Poland” zorganizowanej na KUL-u przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa (08.04.2008),
•    "Law as an Instrument Uniting Europe: from Roman Empire to the European Union" - wykład wygłoszony wspólnie z Ks. Prof. A. Dębińskim na Indiana University School of Law w Indianapolis (06.02.008),
•    "Reforma UE - aspekty instytucjonalne" - referat wygłoszony w trakcie sesji naukowej "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy", współorganizowanej przez Katedrę Prawa UE oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL na KUL-u (29.09.2007),
•    „Acquis Schengen - geneza, stan obecny i perspektywy" - referat wygłoszony w ramach konferencji "Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL i Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (28.02.2007),
•    “How to Adopt Alternative Dispute Resolution Techniques in Polish Courts" - referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez Jagiellonian Law Society w Filadelfii (07.04.2005).
•    "Parallel Importation of Patented Goods. The Developed World's Position" referat wygłoszony podczas V International Bioethical Conference „The Ethics of Intellectual Property Rights and Patents" w Warszawie. (23.04.2004)
•    „Konstytucja dla Zjednoczonej Europy" - referat wygłoszony w ramach seminarium naukowego: „Eurosceptycy i euroentuzjaści, czyli różne spojrzenia na proces integracji Polski z Unią Europejską" pod patronatem Niemieckiej Fundacji Katholischer Akademischer Ausländer - Dienst (KAAD) oraz Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL (26.10.2002).
•    "Wyczerpanie praw własności intelektualnej w wybranych krajach (Japonia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria)"- referat wygłoszony na Konferencji "Wyczerpanie Praw Własności Intelektualnej" zorganizowanej w Warszawie przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich UMCS, Katedrę Prawa Europejskiego UAM, Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ (26.04.2002).
•    „Exhaustion of Patent Rights" - wykład dla uczestników Programu Advanced Studies Master of Laws w Centre for Intellectual Property Rights, KULeuven (18.03.2002).
•    "Unia Europejska szansą dla studentów" - referat wygłoszony na IX Tygodniu Prawników, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (06.04.2001).
•    "Polish Legal System" wykład wygłoszony na DePaul University School of Law w Chicago. Wyjazd na zaproszenie Prof. Mary Nicholson (19.02 2001).
•    "Studying Law Abroad" oraz "Law Student Associations in Poland" - wykłady wygłoszone na Państwowym Uniwersytecie w Taszkiencie w ramach Regionalnej Konferencji Studentów Prawa zorganizowanej przez American Bar Association CEELI (21.08-24.08.2000).

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2019 00:06