Przepraszam każdego, kto w jakikolwiek sposób mógł poczuć się dotknięty moim tekstem "Świat patrzy i milczy" opublikowanym w "Gazecie Polskiej" 27 września 2017 r. Proszę jednak o spokojną i uważną lekturę CAŁEGO artykułu, nie przekręconych i wyrwanych z kontekstu wyimków i fragmentów.

http://niezalezna.pl/206447-sprzeciw-polakow-wobec-zla

Publikacje:

 • Książki

 1. Verba signi. Dzieje herbu województwa lubelskiego, Lublin 1998

 2. Herb Lublina. Geneza, symbolika, funkcje, Lublin 1998

 3. Herb Lublina. Geneza, symbolika, funkcje. Wydanie 2 uzupełnione, Lublin 1999

 4. Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych wyobrażeń heraldycznych w Polsce, Lublin 2002

 5. Unia Europejska. Wszystko, co musisz wiedzieć, Poznań 2003, 2 wydania, Poznań 2004 (2 wydania)

 6. Evropská unie : vše, co bychom měli vědět; [z polského originálu ... přeložil a obsahově upravil Jiří Fidler], Havlíčkův Brod 2003

 7. Europos Sąjunga. Viskas, ką turi apie tai žinoti, Wilno 2004

 8. Eiropas Savienība: vēsture, darbības joma, dalībvalstis . - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2004.

 9. Historia - podręcznik, szkoła ponadgimnazjalna, klasa 3, zakres podstawowy. Czasy najnowsze, Warszawa 2005 Wydawnictwo MAC

Atlasy

 1. Atlas historyczny dla klasy VII, (w:) Atlas historyczny dla klasy VII-VIII, Warszawa 1998, s. 2 – 26

 2. Atlas do historii XIX wieku (w:) Atlas historyczny do gimnazjum, Warszawa 1999, s. 64-87

Programy nauczania

 1. Program nauczania historii w III klasie gimnazjum, (w:) Program nauczania historii w gimnazjum (Janusz Drob, Tomasz Panfil, Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski), Wydawnictwo Prószyński i S-ka, numer dopuszczenia MEN DKW-4014-4/00

 2. Program nauczania historii w III klasie liceum, (w:) Drob J., Panfil T., Trzcionkowski L., Wojciechowski L., Historia. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, wyd. MAC Edukacja, Kielce 2001, s. 34-44, 47-49, numer dopuszczenia MENiS DKOS-4015-59/02

 3. Program nauczania historii w gimnazjum, Warszawa 2004, wyd. Demart, ISBN: 83-89239-14-0

Artykuły

 1. Polskie medale maryjne XVI i XVII wieku, - Studia Claromontana 10(1989), s. 376-384

 2. Treści religijne na medalach gdańskich XVII wieku, - Roczniki Humanistyczne KUL 38(1990), z. 2, s. 61-78

 3. Monety i medale w koronacjach polskich władców XVI –XVII wieku, Łódzki Numizmatyk 22(1993), s. 31-41

 4. Moneta w kulturze polskiej XVI-XVIII w., (w:) Pozaekonomiczne funkcje monet. Materiały X Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, Poznań 1995, s. 121-131

 5. Januszowski Jan, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXVI, z. 152-53, s. 979

 6. Januszowski Ohm Jan, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXVI, z. 152-53, s. 979

 7. O herbie Lublina, (w:) Lublin na dawnej pocztówce, Lublin 1997, s . 6-8, II wyd. Lublin 2006

 8. Przejawy wiary w bożą pomoc w czasie wojny w literaturze i obyczaju staropolskim, - Zeszyty Naukowe KUL 39(1997), nr 3-4, s. 73-84

 9. Symboliczne przedstawienia herbów władców polskich na medalach XVI i XVII wieku, - Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne (1996), s. 25-30

 10. Jasło, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXVI, z. 154, s. 1086-88

 11. Jeleń w herbie województwa lubelskiego. Próba interpretacji najstarszych wyobrażeń napieczętnych, (w:) Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, red. P. Dymmel, Lublin 1998, s . 217-225

 12. Kartki z dziejów lubelskiego cechu złotniczego, (w:) Złotnictwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1998, s . 16 – 24

 13. „Wziąłem do rąk swych mynice..” czyli krótka, lecz burzliwa historia mennicy lubelskiej 1595-1601, - Biuletyn Numizmatyczny (1998), nr 4, s. 16 –22

 14. Krótka historia mennicy lubelskiej, - Sanockie Zapiski Numizmatyczne 3(1998), nr 3, s. 6 –9

 15. Monety w inwentarzach mieszczan lubelskich XVII i XVIII wieku, - Sanockie Zapiski Numizmatyczne 3(1998), nr 4, s. 11 – 14

 16. Z dziejów mennicy lubelskiej 1595 - 1601. Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym – Wspólnota dziejów. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Supraśl 10 – 12 IX 1998, s. 121-130

 17. Pożar Lublina w 1575 roku, (w:) Ikonografia dawnego Lublina. Materiały z sesji, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1999, s. 25-30

 18. Gdańskie marzenia o pokoju i sprawiedliwości. Studium z dziejów gdańskiego medalierstwa, - Przegląd Numizmatyczny (1999), nr 3/4, s. 3-5

 19. Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego – pochodzenie i znaczenie symbolu, - Biuletyn Numizmatyczny (1999), nr 4, s. 18-23

 20. Jan (Janusz) ks. Opolski, EK VII

 21. Jan III Sobieski, EK VII

 22. Jan II Kazimierz, EK VII

 23. Jerzy II ks. Opolski, EK VII

 24. Jerin Andrzej, biskup wrocławski, EK VII

 25. Orzeł na denarze Chrobrego – pochodzenie i znaczenie symbolu, (w:) Moneta i mennictwo w Małopolsce i krajach sąsiednich. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego z udziałem numizmatyków Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy, Sanok 10-12 IX 1999, Sanok 2000, s. 10-15

 26. Denar „Princes Polonie” pamiątką zjazdu gnieźnieńskiego, (w:) Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy – wspólnota dziejów - Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Ukraina. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Supraśl 7-9 IX 2000, Warszawa 2000, s. 15-29

 27. Jeleń w herbie województwa lubelskiego, (w:) Z przeszłości Niedrzwicy. Praca zbiorowa pod redakcja Krzysztofa Gębury, Niedrzwica 2000, s. 23-32

 28. Orzeł w słońce patrzący – przyczynek do symboliki polskiego Orła Białego, Biuletyn Numizmatyczny (2000), nr 2, s. 3-9

 29. Polski Zwierzyniec Numizmatyczny: Kozioł Odonica, - Biuletyn Numizmatyczny (2000), nr 3, s. 3-11

 30. Symboliczne interpretacje herbów władców polskich na medalach XVI i XVII wieku, - Biuletyn Numizmatyczny (2000), nr 3, s. 21-26

 31. Polski Zwierzyniec Numizmatyczny: Lew – Biuletyn Numizmatyczny (2000), nr 4, s. 11-22

 32. O pieniądzach u Sienkiewicza, - Sanocki Biuletyn Numizmatyczny (2000), nr 2-3, s. 8-13

 33. Ewolucja polskiej legendy heraldycznej na przykładzie legendy herbu Szreniawa Lubomirskich, (w:) Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek, Lublin 2000, s. 713-724

 34. Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego - znak władcy czy symbol władzy, - Zeszyty Naukowe KUL 43(2000), nr 1-2, s. 25-34

 35. Zygmunt August i Aleksander Wielki. Krótki szkic o jednym medalu, - Sanockie Zapiski Numizmatyczne (2000), nr 4, s. 4-7

 36. Wykaz Ogólnego Majątku Długów i Zapisów ś. p. Józefa Dłuskiego Dziedzica Niedrzwicy Kościelnej, Gutanowa, i połowy Niedrzwicy dużey, zmarłego na dniu 13 Kwietnia 1833 Roku. – opracowanie i komentarz (Okiem rejenta, czyli obraz Niedrzwicy z początków XIX wieku zawarty w „Wykazie ogólnego majątku długów i zapisów ś. p. Józefa Dłuskiego, (w:) Niedrzwica w XIX i XX wieku, red. K. Gębura, Niedrzwica 2001, s. 7-20

 37. Polski Zwierzyniec Numizmatyczny: Jeleń, - Biuletyn Numizmatyczny (2001), nr 1, s. 13-24

 38. Polski Zwierzyniec Numizmatyczny: smok, - Biuletyn Numizmatyczny (2001), nr 2, s. 13-30

 39. Rara avis, czyli jeszcze o zwierzętach na monetach, - Biuletyn Numizmatyczny (2001), nr 3, s. 23-28

 40. Polski Zwierzyniec Numizmatyczny: wół – Biuletyn Numizmatyczny (2001), nr 4, s. 1-6

 41. Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz”. O niektórych znaczeniach symbolicznych średniowiecznych wyobrażeń lwa, - Summarium 28-29 (1999-2002), s. 77-91

 42. Znak Królestwa – rozważania nad istnieniem i formą najstarszej polskiej chorągwi w świetle źródeł numizmatycznych i narracyjnych, - BN (2002) nr 3, s. 1-14

 43. Kwaśne winogrona, czyli o symbolice roślin i zwierząt na Drzwiach Gnieźnieńskich, - BN (2002), nr 4, s. 1-14

 44. Przekraczając barierę czasu, czyli Zygmunt August i Aleksander Wielki – krótki szkic o jednym medalu, - BN (2002), nr 4, s. 23-26

 45. Szeroka Główka z Gudakami Maryen, czyli monety w mieszczańskich inwentarzach lubelskich XVII i XVIII wieku, - BN (2003), nr 1, s. 41-46

 46. Skrzydlata bestia Hurytów, czyli skąd wziął się gryf na polskich monetach?, - BN (2003), nr 2, s. 123-128

 47. Polski zwierzyniec numizmatyczny: gołąb, - BN (2003), nr 3, s. 197-206

 48. Czas winnic obrzynania....”. Przyczynek do symboliki drzwi gnieźnieńskich, (w:) Peregrinatio ad veritatem. Księga pamiątkowa s. Prof. A. Witkowskiej, Lublin 2004, s. 10

 49. Kameniec-en-Podolie, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXIX, s. 5

 50. Karnkowski Jean, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXIX, s. 4

 51. Kisiel Adam, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXX

 52. Kliszowski Jan, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXX

 53. Kordecki Augustyn, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXX

 54. Kłopotowski, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXXI

 55. Kleczewski,Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXXI

 56. Kmita, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXXI

 57. Knapiński, Dictionaire d’Histoire et du Geographie ecclesiastiques, t. XXXI

 58. Utworzenie województwa lubelskiego 1474, (w:)  Piętnaście naważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny, wyd. GW 2007

 59. Idea suwerenności na monetach i medalach gdańskich, - Przegląd Numizmatyczny (2007), nr 4, s. 15-17

 60. Dzielny jak lew, czyli antyczne i średniowieczne inspiracje nowożytnych wyobrażeń lwa, w: Symbolika lwa w heraldyce i sztuce europejskiej, Gdańsk 2008, s. 20-28.

 61. Corona Gedanensis, corona Regis, - Przegląd Numizmatyczny 3(2009), nr 3, s. 49-50

 62. Numizmaty w polskim ceremoniale dworskim XVI – XVII wieku, (w :) Studia nad sztuką renesansu i Baroku, t. IX : Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch,  Lublin 2009, s. 149-164

 63. Czy pisarze i filmowcy muszą znać się na pieniądzach ? O numizmatycznych aspektach dzieł Sienkiewicza i Hoffmana, - Scientia et fidelitas. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Ewy i Czesława Deptuły, Lublin 2010, s. 724-737

 64. Dla Polski, Boga i ludzi. Postać ks. Gen. Witolda Kiedrowskiego, - Kwarta (2011), nr 1, s. 39-46

 65. Systemy prawne i polityczne na obszarze posowieckim, (w:) (w:) Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, red. H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska, Lublin 2012, s. 48-62

 66. Współczesne problemy  kulturowe i polityczne krajów obszaru byłego Związku Sowieckiego, (w:) Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, red. H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska, Lublin 2012, s. 62-72

 67. «Żuraw» zamojski, - Kwarta (2012), nr 3, s. 26-44

 68. W służbie Polski, - Na poważnie (2012), nr 5-6, s. 42n

   Wystąpienia konferencyjne

 1. Moneta w kulturze polskiej XVI-XVIII w., - Pozaekonomiczne funkcje monet, X Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, Nowa Sól 1993

 2. Dzieje mennicy lubelskiej 1595 - 1601 - III Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna 10-12 IX 1998, Supraśl

 3. Kartki z dziejów lubelskiego cechu złotniczego XVII i XVIII w. - Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Lublinie 7 III 1998, Lublin

 4. Geneza i symbolika godła w herbie Lublina - X Sesja Kolekcjonerska Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Lublinie i PTTK Lublin, 23 maja 1998, Lublin

 5. Pożar Lublina w 1575 roku – Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Lublinie 24 kwietnia 1999 r.

 6. Heraldyka samorządowa województwa lubelskiego – Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Sejmiku Samorządowego Województwa Lubelskiego, luty 1999.

 7. Znak władcy czy symbol władzy. Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego - I Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne w Sanoku, 12-13 września 1999 r.

 8. Herb w życiu miasta w XIX i XX wieku – Symbolika miasta Lublina. Sesja popularnonaukowa 15 VI 2000

 9. Denar „Princes Polonie” pamiątką zjazdu gnieźnieńskiego – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy – wspólnota dziejów Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Ukraina, Supraśl 7-9 IX 2000

 10. Emblematyka a heraldyka kościelna – Heraldyka kościelna. Sesja naukowa KUL-UMCS, Lublin 14 XI 2000

 11. Symbol smoka na polskich monetach średniowiecznych – odczyt na sesji Komisji Archeologicznej i Numizmatycznej PAN, Warszawa 28 IV 2001

 12. Signa civitatis. Znaczenia i funkcjonowanie symboliki miejskiej – Lublin. Sesja popularnonaukowa 28 XI 2001

 13. "Scriptura antiqua modo moderno, czyli paleografia w Internecie", IX Sympozjum Polskiego Oddziału Association for History and Computing (AHC-PL), Poznań 15-16 XI 2002

 14. Aktualne problemy w przekazywaniu treści o mniejszościach narodowych, Ogólnopolska konferencja metodyczna poświęcona mniejszościom narodowym, Sulejów 8-9 stycznia 2004

 15. O niedźwiedziu w herbie Przemyśla, odczyt na forum Przemyskiego Towarzystwa Naukowego, Przemyśl luty 2004

 16. Władca wojny. O ikonografii militarnej na polskich monetach wczesnośredniowiecznych, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pieniądz a wojna” Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Ukraina, Supraśl 12-15 IX 2004

 17. Psucie pieniądza w mennicy lubelskiej w świetle źródeł narracyjnych i dokumentowych, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pieniądz a wojna” Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina, Białystok-Augustów 7-10 IX 2006

 18. Reflections on 1956 in the Polish Press (Obraz Rewolucji Węgierskiej 1956 w prasie polskiej), The blood of Hungarians Commemoration of the 50th anniversary of the 1956 revolution and the war of independence, 16. October 2006 Budapeszt

 19. Digitalizacja źródeł historycznych: potrzeby i możliwości (Wykorzystanie programu Scribe for Theophilos do elektronicznej edycji źródeł historycznych), - Sympozjum AHC-PL organizowane przy współpracy Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Instytutu Historii UAM, Poznań X 2006

 20. Lublin średniowieczny – sesja naukowa KNHS KUL kwiecień 2007

 21. Herby Opatowa – próba odczytania – sesja naukowa KNHS KUL maj 2007

 22. Numizmaty w polskim ceremoniale dworskim XVI-XVII wieku - sesja naukowa historyków sztuki, Kazimierz 21-23 VI 2007

 23. Geneza herbu Lublina - uroczysta sesja Rady Miejskiej Lublina, Lublin 20 IX 2007

 24. Tajemnice lubelskiej mennicy - sesja KNSH "Lubelszczyzna pełna tajemnic", 29 XI 2007

 25. Smok mityczny i smok legendarny. Próba refleksji metodologicznej - Warsztaty Mediewistyczne, KUL Lublin 14 XII 2007

 26. Zagadka herbu Opatowa – sesja popularnonaukowa Opatów 28 IV 2008

 27. Starcie ładu z chaosem. O mitach początku – sesja „Mit początku” organizowane przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Świeradów Zdrój 18 IV 2008

 28.   - V WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE 15-18 lipca

 29. Dzielny jak lew, czyli antyczne i średniowieczne inspiracje nowożytnych wyobrażeń lwa, - konferencja naukowa "Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej" organizowana przez Fundację „Wspólnota Gdańska” oraz Uniwersytet Gdański, 23 października 2008

 30. Inwigilacja KUL-u przez tajne służby komunistyczne, konferencja W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument realizacji polityki państwa, XVI-XX wiek, zorganizowana przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL oraz Instytut Wywiadu Uniwersytetu Karola III w Madrycie, we współpracy z Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie oraz Katedrą Historii Nowożytnej z Universidad de la Rioja. 27 X 2008

 31. „...na bazie ideologii chrześcijańskiej bastion sił antykomunistycznych”. KUL w oczach tajnych służb PRL, - konferencja naukowa KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989, zorganizowana w ramach obchodów 90-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 1-2 grudnia 2008

 32. Pieśń niepokorna. Muzyka rockowa lat 70 i 80 uchem i okiem miłośnikasympozjum naukowe pt. "Chcemy być sobą..." Muzyka rockowa, jako wyraz sprzeciwu społecznego w latach 70-tych i 80-tych, organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 17 IV 2009

 33. Zwierzyniec  mistrza Wincentego”, - Konferencja Naukowa z cyklu "Tajemnice Ziemi Opatowskiej" pt. „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo”, Opatów 5 VI 2009

 34. Średniowieczna i nowożytna ikonosfera władzy, - Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych XVI-XVIII wieku, konferencja naukowa katedra Historii Sztuki Nowożytnej, Kazimierz nad Wisłą 23 VI 2009

 35. Pierwsza Rzeczpospolita - wspólnota kulturowa, - sympozjum polsko-ukraińsko-żydowskie ARKA "Pod wspólnym niebem", Lwów-Uniów 06-13.07.2009

 36. Bombardowanie Lublina 9 września 1939, - sympozjum 20 lat z 7 wieków. Lublin podczas dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939,Koło Naukowe Historyków Studentów, Sekcja historii regionalnej i Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL, 21 października 2009

 37. Między ideą a konwencją. Propozycje interpretacji ikonograficznych w naukach pomocniczych historii - Fontes historiae, 50. rocznica utworzenia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław, 19-20 listopada 2009 r.

 38. Xawera Franciszka z Brzozowskich Henrykowa Grocholska, "Matka Sybiru" o Powstaniu Styczniowym, -  konferencja naukowa pt. Rok 1863. Z pola walki na Sybir organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Instytut Historii KUL 13 stycznia 2010 r.

 39. Zjednoczona Europa: dzieje idei i ideologia działań, - Wschodnia Szkoła Zimowa, org. Studium Europy Wschodniej UW i Kolegium Europejskie we Wrocławiu, 4 marca 2010

 40. Pod skrzydłami orła. Polskie znaki wojskowe, ich geneza i funkcjonowanie – Z ziemi włoskiej do Polski, Rzym Ambasada RP 17 maja 2011

 41. Proces Szesnastu w komunistycznej prasie lubelskiej, - Proces Szesnastu konferencja SZŻAK, UM, UW, Lublin 8 czerwca 2011

 42. Polska, jej mity i symbole - wykład w cyklu "My i Państwo", Warszawa 8 XI 2011

 43. Miłość w czasie wojny - 70 rocznica powołania  Armii Krajowej, KUL 14 II 2012

 44. Polska, jej mity symbole i znaki - wykład dla Polonii - Rzym 10 XI 2012, Florencja 11 XI 2012
 45. Pakt Ribbentrop - Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki. - Spotkanie z redaktorem książki Piotrem Zychowiczem oraz dr. hab. Tomaszem Panfilem, prof. KUL, zorganiowane przez KNHS oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum -07.11.2012 
 46. Ruch oporu w obozie koncentracyjnym na Majdanku -  Nieznane karty lubelskiego podziemia. - sesja naukowa zorganizowana przez KNHS, Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" oraz Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie - 28.11.2012
 47. Czym jest genealogia? - wystąpienie na Spotkaniu z członkami Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. - konferencja zorganizowana przez KNHS oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL - 05.12.2012

 

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017 07:41