20182017

 • Natural water brownification as a shift in the phytoplankton community in a deep hard water lake
  [Naturalne brązowienie wody jako czynnik zmieniający zbiorowisko fitoplanktonu w jeziorze twardowodnym]

  [w:] HYDROBIOLOGIA

 • 2016

 • The effect of ice phenology exerted on submerged macrophytes through physicochemical parameters and the phytoplankton abundance
  [Wpływ fenologii lodu na zbiorowiska makrofitów zanurzonych z uwzględnieniem czynników fizyczno-chemicznych i ilości fitoplanktonu]

  [w:] JOURNAL OF LIMNOLOGY
 • Climate-driven changes in the submerged macrophyte and phytoplankton community in a hard water lake
  [Zmiany makrofitów zanurzonych i zbiorowiska fitoplanktonu w jeziorze twardowodnym napędzane zmianami climatu ]

  [w:] LIMNOLOGICA

 • 2015

 • Winter bloom of some motile phytoplankton under the ice cover in mesotrophic lake: vertical distribution and environmental factors
  [Zimowy zakwit wybranych ruchliwych gatunków fitoplanktonu pod pokrywą lodową w jeziorze mezotroficznym: pionowe rozmieszczenie i czynniki środowiskowe]

  [w:] OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES

 • 2014

 • Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins
  [Cyanophytes i chlorophytes versus raphidophytes w jeziorach humusowych o zróżnicowanych zlewniach]

  [w:] BIOLOGIA
 • Trophic state of a shallow lake with reduced inflow of surface water
  [Stan troficzny płytkiego jeziora o ograniczonym dopływie wód powierzchniowych]

  [w:] Archives of Environmental Protection
 • Effect of extremely severe winters on under-ice phytoplankton development in a mesotrophic lake (Eastern Poland)
  [Wpływ ekstremalnie ostrych zim na rozwój fitoplanktonu pod lodem w mezotroficznym jeziorze (Wschodnia Polska)]

  [w:] OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES
 • Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins
  [Cyanophytes i chlorophytes versus raphidophytes w jeziorach humusowych o zróżnicowanych zlewniach]

  [w:] BIOLOGIA

 • 2013

 • Effect Of Environmental Conditions On The Structure Of Phytoplankton Community Of Lake Piaseczno During Two Different Winter Periods
  [Wpływ czynników środowiskowych na strukturę zbiorowiska fitoplanktonu w Jeziorze Piaseczno podczas dwóch różnych sezonów zimowych]

  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • Phytoplankton diversity and biomass during winter with and without ice cover in the context of climate change
  [Różnorodność i biomasa fitoplanktonu podczas trwania zimy z i bez pokrywy lodowej w kontekście zmian klimatycznych]

  [w:] POLISH JOURNAL OF ECOLOGY

 • 2012

 • Frequency of sampling in lake trophy estimation based on TSI indices
  [Częstość pomiarów w ocenie trofii zbiornika wodnego na podstawie indeksów TSI]

  [w:] Monitoring Środowiska Przyrodniczego

 • 2009

 • Metalimnetic bloom of Planktothrix rubescens in relation to environmental conditions
  [Metalimnetyczny zakwit Planktothrix rubescens w relacji do czynników środowiskowych]

  [w:] OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES
 • Trophic diversity of three deep lakes – Piaseczno, Rogóźno and Krasne – in the years 2006-2007 (Łęczna-Włodawa Lake District)
  [Zróżnicowanie troficzne trzech głębokich jezior Piaseczno, Rogóźno i Krasne w okresie 2006–2007 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)]

  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

 • 2008

 • Winter phytoplankton communities in different depths of three mesotrophic lakes (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland)
  [Zbiorowiska zimowego fitoplanktonu na różnych głębokościach w trzech mezotroficznych jeziorach (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Wschodnia Polska)]

  [w:] BIOLOGIA

 • 2006

 • Long term and seasonal variability of phytoplankton in mesotrophic Rogóźno Lake
  [Wieloletnia i sezonowa zmienność fitoplanktonu w mezotroficznym jeziorze Rogóźno]

  [w:] ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO C: BIOLOGIA