2016

Prace licencjackie
 • Kształtowanie się polityki realnego socjalizmu w latach 1942-1947.
 • Europejski Nakaz Aresztowania w kontekście bezpieczeństwa państwa
 • Znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w koncepcji polskiej polityki zagranicznej.
 • Zbrodnie systemu komunistycznego na żołnierzach wyklętych na przykładzie Józefa Franczaka ps. ,,Lalek”
 • Wpływ terroryzmu w kształtowaniu polityki historycznej państwa na przykładzie konfliktu palestyńsko-izraelskiego.
 • Dzialalność organizacji non profit w Kanadzie na przykladzie Stowarzyszenia: Friends of the Catholic University of Poland Inc
 • HANDEL LUDŹMI JAKO WYZWANIE POLITYCZNE.
 • Pojęcie polityki w filozofii Arystotelesa
 • Stan wojenny jako zbrodnia komunistycznego PRL-u na Solidarności Polskiej
 • Oddziaływanie polityk totalitarnych na Państwo Polskie w latach 1939 - 1945
 • Polityka podziemia ukraińskiego wobec ludnosci polskiej na Wołyniu w latach II wojny światowej
 • Koncepcja polityki państwa w filozofii Platona
 • System Informacyjny Schengen w działalności Straży Granicznej
Prace magisterskie
 • Filozoficzne podstawy praw i obowiązków człowieka w Konstytucji RP 1997 roku
 • Ogólna charakterystyka praw dziecka w prawie polskim.
 • Prawna ochrona godności osób chorych i umierających w świetle klasycznej filozofii prawa.
 • Główne kierunki zmian w konstytucjach wybranych państw postsocjalistycznych
 • Człowiek jako podmiot praw i obowiązków
 • Akty korupcji w administracji publicznej.
 • Filozoficzno-prawne aspekty małżeństwa w największych religiach świata.