2017

Prace magisterskie
 • Naczelne organy administracji państwowej
 • Sposoby pokrywania długu publicznego
 • Skutki podatkowe umowy darowizny
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • System opodatkowania osób duchownych, Kościołów i innych związków wyznaniowych w świetle polskiego prawa
 • Narzędzia kreowania polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski
 • Prawno-administracyjne aspekty dystrybucji usług bankowych
 • Formy zabezpieczania kredytów bankowych w prawie polskim
 • Administracja zespolona i niezespolona
 • Prawnopodatkowe aspekty umowy o dożywocie
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Analiza wydatków budżetowych gminy Rudnik nad Sanem w latach 2012-2016.
 • Sądowa kontrola administracji publicznej
 • Sądownictwo administracyjne jako forma kontroli administracji publicznej
 • Rynek bankowości mobilnej i internetowej w Polsce
 • Podatki lokalne jako źródło dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Stalowa Wola w latach 2010-2014.
 • Rola płynności finansowej w zarządzaniu finansami banku BKO BP w latach 2012-2015.
 • Postępowanie administracyjne w spawie pozwolenia na budowe
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce
 • Funkcjonowanie monokratycznych i kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego