2022

Prace magisterskie
 • Straż Graniczna jako służba podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

2021

Prace magisterskie
 • Nadzór ministra spraw wewnętrznych i administracji nad związkami wyznaniowymi w Polsce
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Nadzór wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego
 • Kurator Oświaty jako terenowy organ rządowej administracji zespolonej

2018

Prace magisterskie
 • Ważność wyborów samorządowych w Polsce
 • Ograniczanie biernego prawa wyborczego w warunkach państwa demokratycznego na gruncie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.

2017

Prace magisterskie
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w konstytucjach II i III RP
 • Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki obywatela

2016

Prace magisterskie
 • Rzeczpospolita Polska jako państwo świeckie w świetle przepisów konstytucyjnych
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w świetle Konstytucji RP
 • Problem karcenia dzieci w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ograniczenia wolności działalności gospodarczej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Problemy demokracji przedstawicielskiej w samorządzie gminnym
 • Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
 • Finanse publiczne w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Skutki negatywnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
 • Regionalna Izba Obrachunkowa a działalność samorządu terytorialnego
 • Zapewnienie bezpieczeństwa państwa jako funkcja Rady Ministrów
 • Bezpieczeństwo prawne jako wymóg demokratycznego państwa prawa