Urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole. Absolwent Szkoły Podstawowej w Goszczanowie k/Sieradza. Od 15 roku życia Lublinianin. W 1996 r. ukończył II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

W latach 1996-2001 odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zakończone egzaminem magisterskim na podstawie pracy nt. "Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce", napisanej pod kierunkiem Prof. Dariusza Dudka.

W 2001 r. rozpoczyna studia doktoranckie na WPPKiA. W ramach studiów, jako doktorant stypendysta, prowadzi ćwiczenia z prawa konstytucyjnego dla studentów administracji KUL.

W 2003 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPPKiA KUL na stanowisku asystenta.

W 2006 r. uzykuje stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. "Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP", napisanej pod kierunkiem Prof. Dariusza Dudka. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.

W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadaje mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Autor blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych.

Zatrudniany dodatkowo na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz w organizacjach pozarządowych. Stały współpracownik kancelarii adwokackich i kancelarii radców prawnych.

Z dniem 9 grudnia 2015 r. Premier Beata Szydło powołała go na stanowisko Wojewody Lubelskiego.

Żonaty - żona Katarzyna; dwójka dzieci - córka Julia i syn Mateusz.

 

 

Wykaz publikacji:

  

  1. Prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”, w: "Cywilizacja" nr 4-5/2003, ISSN 1643-3637, ss. 8

  2. Analiza zasady demokratycznego państwa prawnego. Geneza i konsekwencje obowiązywania”, w: D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, „Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Stasiewicza”, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, ss. 15

  3. Prawo a wychowanie” w: "Służyć Prawdzie" nr 2/2004, ISSN 1731-9854, ss. 4

  4. Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalizacyjnych. Recenzja”, w: „Przegląd Sejmowy” nr 5(64)/2004, ISSN 1230-5502, ss. 3

  5. Środki masowego przekazu a realizacja konstytucyjnych zasad suwerenności narodu i reprezentacji politycznej” w: "Cywilizacja" nr 9/2004, ISSN 1643-3637, ss. 10

  6. O prawo godziwe”, w: "Służyć Prawdzie" nr 8/2005, ISSN 1731-9854, ss. 4

  7. Cywilizacja" nr 12/2005O prawo godziwe”, ISSN 1643-3637, ss. 256 (współredaktor)

  8. Tożsamość prawna III Rzeczypospolitej Polskiej, czyli kilka refleksji nad ciągłością państwa i prawa”, w: "Cywilizacja" nr 12/2005, ISSN 1643-3637, ss. 13

  9. Społeczna gospodarka rynkowa czyli alternatywa dla socjalizmu i liberalizmu”, w: "Cywilizacja" nr 19/2006, ISSN 1643-3637, ss. 10

  10. Ekonomiczne prawa rodziny”, w: „Cywilizacja” nr 20/2007, s.s. 8, ISSN 1643-3637

  11. Granice wolności słowa w pracy dziennikarskiej”, w: „Cywilizacja” nr 24/2008, s.s. 13, ISSN 1643-3637 (współautor R. Bielecki)

  12. Edward Dubanowicz (1881-1943). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w roku akademickim 1919/1920”, w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s.s. 6, ISBN 978-83-7363-708-5

  13. Edward Dubanowicz (1881-1943)”, w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), „Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Lublin 2008, s.s. 14, ISBN 978-83-7363-711-5

  14. Katedra Prawa Konstytucyjnego”, w: A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak,
   A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), „Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, Lublin 2008, s.s. 29, ISBN 978-83-7363-700-9 (współautorzy: D. Dudek, A. Gajewska, I. Grądzka)

  15. Państwo prawa”, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), „Leksykon Obywatela”, Warszawa 2008, s.s. 8(A4), ISBN 978-83-7483-933-4

  16. Społeczna gospodarka rynkowa”, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), „Leksykon Obywatela”, Warszawa 2008, s.s. 6(A4), ISBN 978-83-7483-933-4

  17. Obwodowe Komisje Wyborcze. Okręgowe Komisje Wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza”, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), „Leksykon Obywatela”, Warszawa 2008, s.s. 2(A4), ISBN 978-83-7483-933-4

  18. Wybory na urząd Prezydenta”, w: w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), „Leksykon Obywatela”, Warszawa 2008, s.s. 4(A4), ISBN 978-83-7483-933-4

  19. Wybory parlamentarne”, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), „Leksykon Obywatela”, Warszawa 2008, s.s. 4(A4), ISBN 978-83-7483-933-4

  20. Zasada państwa prawa”, w: D. Dudek (red.), „Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej”, W-wa 2009, ss. 38

  21. Zasada społecznej gospodarki rynkowej”, w: D. Dudek (red.), „Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej”, W-wa 2009 ss. 28

  22. Zasada równości wobec prawa”, w: D. Dudek (red.), „Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej”, W-wa 2009, ss. 10

  23. W sprawie testamentu życia i eutanazji na Eluanie Englaro”, w „Cywilizacja” nr 31/2009, ss. 10, ISSN 1643-3637 (współautor S. Zawiślak)

  24. Monarchia (aspekt prawny)”, w: „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 2009, t. XIII, ss. 5, ISBN 978-83-7306-443-0

  25. Naród (aspekt prawny)”, w: „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 2009, t. XIII, ss. 4, ISBN 978-83-7306-443-0

  26. Odpowiedzialność prawna”, w: „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 2010, t. XIV, ss. 6, ISBN 978-83-7306-475-0

  27. Zadania Senatu w zakresie łączności z Polakami za granicą”, w „Cywilizacja” nr 32/2010, ss. 7, ISSN 1643-3637

  28. Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana”, Lublin 2010, ss. 218, ISBN 978-83-7702-064-7, (współredaktorzy
   D. Dudek i P. Stanisz)

  29. Autonomia i współdziałanie w relacjach państwa i Kościoła jako standardy państwa prawa”, w: P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz (red.), „Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana”, Lublin 2010, ss. 12, ISBN 978-83-7702-064-7

  30. Tłumaczenie i przekład na j. włoski i j. polski streszczeń w: P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz (red.), „Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana”, Lublin 2010, ss. 29, ISBN 978-83-7702-064-7

  31. Współdziałanie państwa i Kościoła w profilaktyce demoralizacji młodzieży”, w: A. Balicki, T. Guz, W. Lis (red.), „Szkoła, Edukacja i Wychowanie”, Lublin 2010, ss. 17, ISBN 978-83-7702-129-3, (współautor J. Burzawa)

  32. Rodzina w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, w: „Cywilizacja” nr 34/2010, ss. 17, ISSN 1643-3637, (współautor M. Dobrowolski)

  33. Diety radnych”, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 5

  34. Kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego”, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 4

  35. Oświadczenia o stanie majątku”, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 5

  36. Euroregion”, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 2

  37. Gminne Centrum Informacji”, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 1

  38. Powiatowy Urząd Pracy”, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 5

  39. Karcenie małoletnich w świetle Konstytucji RP”, w: F. Ciepły (red.), „Prawne aspekty karcenia małoletnich”, W-wa 2011, ss. 12, ISBN 978-83-264-1432-9

  40. Prawo czy śmietnik bezprawia?”, w: „Cywilizacja” nr 36/2011, ss. 8, ISSN 1643-3637

  41. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kompendium”, Zamość 2011, ss. 84, ISBN 978-83-62033-11-9, (współautor I. Chwesiuk)

  42. Rodzina jako podmiot prawa”, Zamość 2012, ss. 174, ISBN 978-83-62033-19-5, (współredaktor M. Dobrowolski)

  43. Przegląd polskiej polityki prorodzinnej”, w: P. Czarnek, M. Dobrowolski (red.), „Rodzina jako podmiot prawa”, Zamość 2012, ss. 17, ISBN 978-83-62033-19-5, (współautor R. Weremczuk)

  44. Krzyż w szkole – w kontekście wolności i praw rodziców i dzieci”, w: P. Czarnek, M. Dobrowolski (red.), „Rodzina jako podmiot prawa”, Zamość 2012, ss. 13, ISBN 978-83-62033-19-5

  45. "Adam Berger (1888-1969)", w: A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), "Konstytucjonaliści Polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych", W-wa 2012, ss. 4
  46. "Ignacy Edward Dubanowicz (1881-1943)", w: A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), "Konstytucjonaliści Polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych", W-wa 2012, ss. 6
  47. "Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej", Lublin 2014, ss. 303

 

 

Referaty:

1. "Co dalej z Traktatem Lizbońskim", referat na konferencji zorganizowanej w KUL Jana Pawła II przez Klub Myśli Społeczno-Politycznej "VADEMECUM", Lublin 13.03.2009 r.

2. "Autonomia i współdziałanie w relacjach państwa i Kościoła jako standardy państwa prawa", referat na konferencji międzynarodowej pt. "Podstawy regulacji Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej" zorganizowanej w KUL Jana Pawła II, Lublin 24 kwietnia 2009 r.

3. "Karcenie małoletnich w świetle Konstytucji RP", referat na konferencji ogólnopolskiej pt. "Kontratyp karcenia małoletnich" zorganizowanej w KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola 15 marca 2010 r.

4. "La tutela della concorenza sul mercato come la garanzia della liberta economica", referat na konferencji międzynarodowej zorganizowanej w Universita degli Studi di Bari w Taranto (Włochy) pt. "Integration and Neighbourhood Politics: New Rights and New Economies", Taranto 3-4 czerwca 2010 r.

5. "Wolność twórczości artystycznej i ochrona przed obrazą uczuć religijnych w świetle Konstytucji RP", referat na konferencji ogólnopolskiej pt. "Sztuka czy bluźnierstwo. Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych" zorganizowanej w KUL Jana Pawła II, Lublin 12 kwietnia 2013

6. "Gender a wizja człowieka", referat wstępny na konferencji pt. "Gender. Nowa rewolucja?" zorganizowanej w KUL Jana Pawła II, Lublin 21 kwietnia 2014

7. "Problem rozumienia wolności w kontekście sporów o treść wolności religijnej", referat na konferencji ogólnopolskiej pt. "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania zorganizowanej w KUL Jana Pawła II, Lublin 15 maja 2014

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2016 11:59