Piotr Rubaj

2015

Prace licencjackie
 • Stabilność finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, jako warunek zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • Krótkoterminowe instrumenty kredytowania transakcji handlu zagranicznego
 • Funkcje i zadania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jako globalnej instytucji finansowej w warunkach destabilizacji światowej gospodarki w XXI wieku
 • Analiza struktury bilansu płatniczego, jako wyznacznik zagranicznej polityki ekonomicznej kraju na przykładzie Polski
 • Grupa Banku Światowego jako instytucja finansowa o globalnym zasięgu promująca zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Wybrane sposoby ograniczania ryzyka finansowego w działalności podmiotów gospodarczych na rynkach zagranicznych
 • Przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty Euro- potencjalne korzyści i zagrożenia
 • Sposoby rozliczeń w transakcjach handlu zagranicznego – bezwarunkowe i uwarunkowane formy płatności
 • Wybrane sposoby finansowania operacyjnej działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
 • Europejski Bank Centralny jako gwarant stabilności finansowej i konkurencyjności krajów strefy euro

2012

Prace licencjackie
 • Funkcje i znaczenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce światowej w XXI wieku
 • Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami w XXI wieku i perspektywy jej rozwoju
 • Pozycja i znaczenie Rosji w gospodarce światowej w XXI wieku
 • Rola Światowej Organizacji Handlu w procesie liberalizacji i rozwoju światowych powiązań gospodarczych
 • Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Krajami Wspólnoty Niepodległych Państw w XXI wieku oraz perspektywy jej rozwoju.
 • Rola stowarzyszenia ASEAN w procesie integracji krajów Azji Południowo - Wschodniej
 • Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych w pierwszej dekadzie XXI wieku i jego konsekwencje dla gospodarki światowej.