Piotr Pomorski

2016

Prace magisterskie
 • Celowość i efektywność preferencji finansowych w rolnictwie.
 • Czynnik miejsca jako kryterium obciążeń podatkowych w Polsce.
 • Zjawisko obejścia prawa w zakresie opodatkowania obrotu w działalności gospodarczej
 • Finansowanie i opodatkowanie działalności rolniczej w Polsce z perspektywy różnych form jej prowadzenia
 • Prawne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce

2015

Prace magisterskie
 • Prawno finansowe skutki przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo - Walutowej.
 • Akredytywa dokumentowa.
 • Pomoc publiczna i wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorców. Studium prawno-porównawcze.
 • Samodzielność budżetowa i podatkowa gminy w przepisach prawa oraz w praktyce

2014

Prace magisterskie
 • System redystrybucji środków publicznych przeznaczanych na powszechną opiekę zdrowotną.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez organ podatkowy
 • Podatek od nieruchomości i jego egzekucja - problemy praktyczne.

2013

Prace magisterskie
 • Dług podatkowy a dług cywilnoprawny - studium porównawcze
 • Zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Status rodzinny podatnika jako przesłanka indywidualizacji zobowiązań podatkowych. Wybrane zagadnienia
 • Podatkowe koszty pracy i działalności gospodarczej
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na stan finansów publicznych
 • Kształtowanie wysokości obciążenia dochodów osób fizycznych w Polsce w latach 1991 - 2012
 • Zakres i instrumenty minimalizacji ryzyka kredytowego przez banki komercyjne.

2012

Prace magisterskie
 • Gospodarka leśna w systemie finansów publicznych.