Leadership - lecture

Course objective:
C1 - To understand and identify the psychological, social, and cultural aspects involved with leadership and followership

C2 - To explore the nature of power dynamics in the leadership role;

C3 - To learn how to navigate cross-cultural differences first hand, focusing on the differences in styles of leadership;

C4 - To develop an understanding of one\'s own leadership style and abilities.
Prerequisites:
W1 - basic knowledge of social psychology
W2 - basic knowledge of organizational psychology
Learning outcomes:
• Have a foundational knowledge of the history and development of the leadership theories presented in the textbook, understanding the components of each leadership model or approach, and identifying the strengths and weaknesses of each model.
• Be able to what you have learned from the textbook, identifying practical uses of leadership theory in other contexts, and recognition of our own skills relative to the leadership approach being studied.
• Be able to connect the leadership concepts and behaviors learned in class to other ideas, people and realms of life. For example, how are leaders different from other people? In what ways, if any, are all leaders the same? How does the context of leadership (such as medicine, music or sports) affect the expectations and behaviors of leaders?
• Understand the human dimension of leadership; learning about yourself and others. How does knowing about leadership theory help one to function and relate to others more effectively? How useful are the various leadership models and approaches for developing leadership skills in others?
• Develop new interests in leadership or caring about leadership to a greater extent than before. Students who care become engaged in leadership issues outside of the classroom and continue to develop their leadership skills.
Teaching method:
The tone of this course will be interactive. The general concept of the lectures will be based on group discussion. Learning materials will include: course readings, case studies, field interviews, media analyses, student journals, and formal presentations. A significant part of the course will involve team projects.
Course content description:
Introduction to course overview, syllabus details, expectations discussion

• Concepts and Social Construction of Leadership

• The Psychodynamics of Leadership

• Effectiveness of Leadership

• Leader’s personal values, mission and vision

• Different styles of leadership

• Followership, Communication, and Conflict

• Culture, Diversity, and Teams

• Developing Your Leadership Style and Improving Leadership Capacity Through Self-Awareness

• Conflict management, negotiation, and mediation skills

• Ethics in leadership
Forms of assessment:
to pass the exam:
- student have to know theories and concepts of leadership
- student can definite the values mission and vision of leadership
- student know different styles of leadership and discribe them
- student understand the differences between basic terms
- student know basic rules of conflict management, negotiation and mediation
- student is prepared to use ethic rules in leadership
Required reading list:
Suggested textbooks: / Recommended reading

Bean, J. (2009). Lessons in Leadership (2nd ed.). Deer Park, NY: Linus Publications.

De Janasz, S. (2009). Interpersonal skills in organizations (3d ed.). Columbus, OH: McGraw Hill/Irwin Publishers.

Dubrin, A. (2009). Leadership findings, practice and skills (6th ed.). Florence, KY: SouthWestern College Publishers.

Hughes, R., Ginnet, R., & Curphy, G. (2011). Leadership: Enhancing the lessons of experience (7th ed.). Columbus, OH: McGraw Hill/Irwin Publishers.

Manz, C.C. and Neck, C.P. (2004). Mastering Self-Leadership: Empowering yourself for personal excellence (2nd ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Northouse, P. G. (2011). Leadership: Theory and practice (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Yukl, G. (2009). Leadership in organizations (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Publishers.

Przedsiębiorczość - warsztaty

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu:
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia:
w zakresie WIEDZY
K_W01
Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02
Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03
Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości


W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02
Dokonuje samooceny w zakresie zasobów i talentów oraz dostosowuje do niej działania w zakresie przedsiębiorczości
K_U03
Wykorzystuje mechanizmy i narzędzia komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
K_U04
Stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej, społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i zespołowych działań przedsiębiorczych


W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K_K01
Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02
Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03
Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne:
Praktyczne:: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe:
Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje)
Kompetencje twarde i miękkie
Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance)
Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
Formy działalności gospodarczej
Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge)
Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zgromadzenie przez studentów odpowiedniej liczby punktów za
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%)
2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć (w tym testy i kolokwia sprawdzające wiedzę) (30%)
3. Realizacja projektu zaliczeniowego (40%)

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Ankersen R. (2014). Kopalnie talentów. Sine Qua Non

Armstrong G., Kotler P. (2018). Marketing. Wprowadzenie. Gab

Cardona P., Rey C. (2009). Zarządzanie poprzez misje. Oficyna

Cieślik J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. [wersja online]. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Clayton M. (2012). Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wydawnictwo Samo Sedno

Davis M., McKay M., Fanning P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gierszewska G., Romanowska M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE

Harrington-Mackin D. (2011). Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Rebis

Heszen I. (2016). Psychologia stresu. PWN

Ingle B.R. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. HELION

Kotlorz D. (red.) (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2018). Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Maddux R.B. (2006). Budowanie zespołu. Onepress

Maj-Osytek M. (2014). Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała. Samo sedno.

Niermeyer R. (2009). Umiejętności osobiste. Kadry, płace i BHP. BECK

Pogorzelski J. (2009). Pozycjonowanie produktu. PWE

Pujer K. (red) (2016). Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia. Exante

Raport: Młodzi na rynku pracy. Jak jej szukają? Gdzie ją znajdują?, [online], Absolvent.pl, Warszawa,

Rzepka B. (2016). Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu. Wydawnictwo One Press

Szczepanik R. (2001). Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive. Onepress

Tracy B. (2011). Zarządzanie czasem. HELION

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (2017). 7 dni poszukiwania pracy. Poradnik,

Literatura dodatkowa
Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.

Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo: SGH.

Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. Wydawnictwo: Onepress.

Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.

Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo: Difin.

Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.

Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.

Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP.

Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.

Psychologia mediów - wykład

Cele przedmiotu:
C1. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z pojęciami, teoriami i mechanizmami związanymi z oddziaływaniem mediów różnego typu na jednostkę i społeczeństwo
C2. Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy potrzebnej do rozumienia w jaki sposób ludzie odbierają, interpretują i wykorzystują treści medialne oraz jakie są tego konsekwencje dla ich psychiki, zachowań i relacji
interpersonalnych
Wymagania wstępne:
W1 Podstawowa wiedza z psychologii społecznej
W2 Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1. Ma wiedzę o funkcjonowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowaniach człowieka podczas i w efekcie kontaktu z mediami
W2. Zna najważniejsze badania dotyczące psychologicznych konsekwencji oglądania programów z przemocą, nadmiernego korzystania z brutalnych i pobudzających gier komputerowych oraz badania podejmujące kwestie wpływu korzystania z internetu na jakość i liczbę kontaktów interpersonalnych
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Potrafi wskazać różnice w psychologicznych aspektach odbioru różnych mediów oraz określić pozytywy i zagrożenia związane z użytkowaniem telewizji i internetu.
U2. Umie zidentyfikować różnice między zjawiskami wirtualnymi a realnymi oraz ich korelatami psychologicznymi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Świadomość odpowiedzialności twórców przekazu, jest otwarty na poszukiwanie takich form i sposobów przekazu medialnego, które eliminowałyby najważniejsze zagrożenia dla psychiki odbiorców i uczestników programów oraz chroniłyby najmłodszych użytkowników mediów
Metody dydaktyczne:
Dyskusja, prezentacja, wykład, pokaz fragmentów treści medialnych, praca indywidualna i praca w grupach
Treści programowe:
Media z perspektywy psychologicznej. Obszary zainteresowań i metodologia psychologii mediów Główne podejścia do badań nad wpływem mediów aspekt psychologiczny
Specyfika poszczególnych mediów a psychologiczne aspekty związane z ich użytkowaniem.
Główne motywy użytkowników i style korzystania z mediów
Sfera poznawcza a korzystanie z mediów. Uwaga i myślenie odbiorcy. Przetwarzanie i wykorzystywanie informacji medialnych: różnice w odbiorze treści z różnych mediów pod względem aktywizacji sfery poznawczej: uwarunkowania i konsekwencje.
Problem podtrzymywania stereotypów przez media i kształtowania specyficznych cech obrazu świata i przekonań na jego temat.
Odbiór przekazu medialnego aspekt emocjonalny. Charakterystyka procesów emocjonalnych. Wywoływanie i podtrzymywanie emocji przez media przekaz oparty na emocjach cechy charakterystyczne. Regulowanie emocji poprzez kontakt z mediami. Kwestia pobudzenia fizjologicznego i poszukiwania stymulacji efekty psychologiczne i kulturowe
Wpływ mediów na kształtowanie postaw i wzorów zachowań. Uczestnictwo w kulturze medialnej a poczucie wspólnoty.
Agresja a media (telewizja, kino, internet, gry komputerowe) Badania nad rolą mediów w pojawianiu się zachowań agresywnych. Teorie wyjaśniające. Możliwości zmniejszania negatywnych skutków przemocy medialnej
Więzi społeczne a użytkowanie internetu przegląd badań i teorii wyjaśniających. Tożsamość i autoprezentacja w sieci. Konsekwencje psychologiczne.
Specyfika internetowych grup społecznych. Portale społecznościowe. Czy zanika potrzeba prywatności? Użytkownicy portali społecznościowych, badania psychologiczne.
Uzależnienia od mediów elektronicznych. Symptomy, mechanizmy, konsekwencje. Skala zjawiska. Możliwości terapii i profilaktyki. Zdrowie a media.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
niedostateczna - nie posiada wiedzy o o funkcjonowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowaniach człowieka podczas i w efekcie kontaktu z mediami, nie zna najważniejszych badań dotyczących psychologicznych konsekwencji oglądania programów z przemocą, nie potrafi wskazać różnic w psychologicznych aspektach odbioru różnych mediów oraz określić pozytywy i zagrożenia związane z użytkowaniem telewizji i internetu. Nie ma Świadomości odpowiedzialności twórców przekazu, jest otwarty na poszukiwanie takich form i sposobów przekazu medialnego, które eliminowałyby najważniejsze zagrożenia dla psychiki odbiorców i uczestników programów oraz chroniłyby najmłodszych użytkowników mediów
dostateczna - opanowanie treści przedmiotu na poziomie minimalnym
dobra - Umie zidentyfikować różnice między zjawiskami wirtualnymi a realnymi oraz ich korelatami psychologicznymi. Potrafi wskazać różnice w psychologicznych aspektach odbioru różnych mediów oraz określić pozytywy i zagrożenia związane z użytkowaniem telewizji i internetu. Ma wiedzę o funkcjonowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowaniach człowieka podczas i w efekcie kontaktu z mediami. Zna najważniejsze badania dotyczące psychologicznych konsekwencji oglądania programów z przemocą, nadmiernego korzystania z brutalnych i pobudzających gier komputerowych oraz badania podejmujące kwestie wpływu korzystania z internetu na jakość i liczbę kontaktów interpersonalnych
bardzo dobra -Umie zidentyfikować różnice między zjawiskami wirtualnymi a realnymi oraz ich korelatami psychologicznymi. Potrafi wskazać różnice w psychologicznych aspektach odbioru różnych mediów oraz określić pozytywy i zagrożenia związane z użytkowaniem telewizji i internetu. Ma wiedzę o funkcjonowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowaniach człowieka podczas i w efekcie kontaktu z mediami. Zna najważniejsze badania dotyczące psychologicznych konsekwencji oglądania programów z przemocą, nadmiernego korzystania z brutalnych i pobudzających gier komputerowych oraz badania podejmujące kwestie wpływu korzystania z internetu na jakość i liczbę kontaktów interpersonalnych. Ma Świadomość odpowiedzialności twórców przekazu, jest otwarty na poszukiwanie takich form i sposobów przekazu medialnego, które eliminowałyby najważniejsze zagrożenia dla psychiki odbiorców i uczestników programów oraz chroniłyby najmłodszych użytkowników mediów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Winterhoff-Spurk, P. (2007). Psychologia mediów, Kraków, WAM
Kubicka D., Kołodziejczyk A., (2007). Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania., Kraków, Impuls
Wallace, P. (2005). Psychologia internetu, Poznań, Rebis
Francuz, P. (2002). Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin, TN KUL
P.Francuz (red.) (2004). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin, TN KUL
P.Francuz (red.) (2007). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, Lublin, TN KUL

Wprowadzenie do psychologii przemysłowej - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - wskazanie zadań psychologii przemysłowej w poszczególnych działach psychologii przemysłowej
C2 - omówienie metod selekcyjnych oraz narzędzi służących do zwiększenia trafności przewidywania w oparciu o stosowane testy selekcyjne
C3 - opracowanie wielowymiarowej skali oceny funkcjonowania pracownika na wybranych stanowiskach pracy
C4 - omówienie zagadnień związanych z analizą stanowiska pracy na przykładzie KLASP oraz przeprowadzenie analizy wybranego stanowiska pracy
Wymagania wstępne:
W1 - podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej
W2 - podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości
W3 - rozumienie pojęć i teorii organizacji
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa zawodowego
K_W05 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie pracy oraz czynników stymulujących/ utrudniających rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli pracy i organizacji dla funkcjonowania jednostki

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka w pracy i organizacji
K_U10 potrafi krytycznie ocenić przydatność metod, procedur, programów pomocy oraz innych form oddziaływania w pracy i organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 ma świadomość znaczenia pracy człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych
K_K08 potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób
Metody dydaktyczne:
Metoda: ćwiczenia praktyczne, gry edukacyjne, oglądanie filmów edukacyjnych, praca w grupie, metody warsztatowe, dyskusja problemowa, odgrywanie ról, studium przypadku.
Pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny, laptop, prezentacje multimedialne.
Treści programowe:
Zajęcia 1 – Zajęcia wprowadzające. Omówienie tematyki zajęć, formy pracy i warunków zaliczenia. Wprowadzenie w cele psychologii przemysłowej oraz zadania psychologii pracy w kontekście współczesnych zagrożeń zasady podmiotowości w sytuacji pracy
Zajęcia 2 – Metodologia opisu stanowiska pracy. Podstawy teoretyczne, zastosowanie oraz technika opisu stanowiska pracy na przykładzie KLASP. Przedstawienie zasad i wskazań dla samodzielnego przygotowania przez studentów własnej analizy wybranego stanowiska pracy. Metodologia Lean Start-up. Budowanie prototypu, testowanie w środowisku, formowanie firmy.
Zajęcia 3 – Psychologiczne poradnictwo zawodowe i psychologia zatrudnienia: selekcja, rekrutacja, prezentacja wybranych metod badań, zastosowanie narzędzi do zwiększania skuteczności przewidywania w oparciu o stosowane testy selekcyjne.
Zajęcia 4 – Psychologia bezpieczeństwa pracy. Skala zjawiska. Analiza psychologicznych uwarunkowań wypadków przy pracy. Przykłady działań prewencyjnych. Ergonomia. Czym jest ergonomia, zasady projektowania urządzeń ergonomicznych. Zasady projektowania ergonomicznego miejsca pracy. Sozopsychologia: psychologiczne uwarunkowania oraz konsekwencje przemian industrialno-ekologicznych związanych z pracą i przemysłem.
Zajęcia 5 – Psychologia szkoleń i doskonalenia zawodowego. Uwarunkowania skutecznego zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Zasady przygotowania (analizy potrzeb), planowania, przeprowadzenia oraz ocena szkoleń. Przygotowanie modułu szkoleniowego w oparciu o model Kolba, prezentacja i dyskusja w aspekcie celów szkoleniowych.
Zajęcia 6 – Diagnostyka specjalistyczna. Badania psychologiczne i psychotechniczne kierowców. Współcześnie stosowane testy i procedura badawcza. Badanie predyspozycji psychologicznych osób ubiegających się Testy w diagnozowaniu osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Aktualny stan prawny i wymagania.
Zajęcia 7 – Psychologia czasu wolnego od pracy. Funkcje czasu wolnego od pracy oraz zasady zarządzania czasem wolnym. Work - life balance. Praca a zdrowie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu:
1. Aktywność (3 plusy = bdb)
2. Wykonanie pracy zaliczeniowej ze wskazanego materiału (Metoda Lean startup oraz analiza stanowiska metodą KLASP)
3. Obecność – dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności (1 nieusprawiedliwiona, 1 usprawiedliwiona)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Psychologia. Podręcznik akademicki t III. GWP, Gdańsk, następujące rozdziały z podręcznika: Bańka, A., Psychologia pracy Bańka, A., Psychologia organizacji
Tyszka, T., Psychologia ekonomiczna
Eliasz, J., Psychologia środowiskowa;
Schultz D.P., Schultz S.E., (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
Literatura uzupełniająca:
Biela A. 1975. Psychologiczna aktualność tez encykliki Laborem exercens Jana Pawła II. W: Gałkowski (red) \"Laborem exerces\" Jana Pawła II tekst i komentarze, RW KUL, Lublin 4.
Biela A. (red) Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy (KLASP) Lublin: RW KUL.
Chmiel N. (red.) 2003. Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: GWP.
Makin, P., Cooper C., Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.
Łoboda M., 1990. Czynniki stresogenne w organizacji.[W]. A. Biela (red.): "Stres w pracy zawodowej. Lublin: RW KUL.