CV ENGLISH

 

WYKSZTAŁCENIE 

06.2007 - Rozpoczęcie dziennych studiów
doktoranckich z psychologii
na Wydziale Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

2002 – 2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin
Wydział Nauk Społecznych
Magister Psychologii
Temat pracy magisterskiej: „ Trauma egzystencjalna a system wartości (Psychologiczne badania empiryczne)”

1998 – 2002 V Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Lublinie


1990 – 1998 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Lublinie


DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE

 

24.09.2008  Wystąpienie podczas XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego z tematem "Trauma egzystencjalna - multidymensjonalna

analiza wydarzenia traumatycznego".

 

23.07.2008 Wystąpienie na International Congress of Psychology w
Berlinie z referatem pt. "Existential trauma: Theoretical
novum in psychology of health"

22.07.2008 Wystąpienie na International Congress of Psychology w
Berlinie z referatem pt. "Existential trauma and the
system of values"

20.07.2008 Ukończenie warsztatów specjalistycznych pt. "Cognitive
therapy for posttraumatic stress disorder" i "Measuring
emotional states and personality traits, anxiety, anger,
depression and curiosity" podczas International
Cognress of Psychology Berlin 2008

28.04.2008 Otrzymanie tytułu „Ćwiczeniowa roku” przyznawanego
przez studentów psychologii KUL za „nietuzinkową
osobowość ćwiczeniowa, krzewienie psychologicznej
pasji wśród studentów i otwieranie umysłów na nowe
horyzonty nauki”.

28.04.2008 Prowadzenie warsztatu pt. „Podróż przez psychoterapię
– w poszukiwaniu własnej drogi” podczas XV
Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych
AKTUALIA 2008 KUL

14 – 16. 02. 2008 Organizacja i prowadzenie „Warsztatów z Biofeedbacku”. Ponadto uzyskanie dwóch certyfikatów, z warsztatów prowadzonych
przez przedstawiciela Biofeedback
Fundation of Europe (BFE) Ph.D. Donalda Mossa

10.2007 – 02.2008 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie
Psychologii KUL z „Psychologii Zdrowia”
i „Podstawowych umiejętności psychologicznych”


7.2007 – 02.2008 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole
Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach

24 - 26.04.2007 Pomoc w organizowaniu i przebiegu
w XIV Ogólnopolskiej Konferencji
Psychologicznej Aktualia oraz wystąpienie z wykładem „Trauma Egzystencjalna – nowe wyzwanie”

27.02 – 3.03.2007 Uczestnictwo w pięciodniowym międzynarodowym sympozjum połączonym
z warsztatami Biofeedback Foundation of Europe w Berlinie. Warsztaty obejmowały
następujące tematy: „Biofeedback and related
treatments for recurrent headache disorder”
“The usage of Biofeedback in personality
disorders”
“When personality disorders are involved:
The integration of body, cognition, attention
and emotion in psychotherapy for anxiety
and depression in simple and complicated
cases”

28-29.10.2006 Pomoc w organizacji i przebiegu oraz udział w X Kongresie Polskiego Towarzystwa
Neuropsychologicznego

24-26.04.2006 Udział i wystąpienie z wykładem na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej
Aktualia Pt. „Wielowymiarowość Egzystencji
jako podstawa poznania”

1-31.07.2005 Praktyki w Szpitalu Kardiologicznym
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A. Obowiązki
i zakres praktyk:
- kompletowanie i opracowywanie materiałów psychoedukacyjnych wykorzystywanych na spotkaniach indywidualnych i grupowych – Jak radzić sobie ze stresem?
- dobór i opracowywanie materiałów muzycznych (płyty, kasety) i tekstowych wykorzystywanych na zajęciach relaksacyjnych
- samodzielne prowadzenie zajęć relaksacyjnych i udzielanie wskazówek pacjentom, jak umiejętności nabyte na zajęciach doskonalić w warunkach domowych
- udział w opracowaniu programu zajęć dla Kuracji Wyszczuplającej, Treningu Twórczego Myślenia, Treningu Asertywności
- Współpraca z psychologami i lekarzami spoza Uzdrowiska i ośrodkami badawczymi w zakresie prowadzenia badań psychologicznych i zbierania materiałów do prac naukowych
- udział w zajęciach z Arteterapii
2004 Pomoc przy tworzeniu publikacji naukowej „Noo-logoterapia elementy wprowadzenia” K. Popielski 2004 KALIGRAF

3-4.12.2004 Organizowanie oraz udział w Sympozjum „CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY MIĘDZY ROZWOJEM INTEGRALNYM A DEHUMANIZACJĄ”

2003 – 2006 Projekt badawczy w katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia z zakresu psychosomatyki
- prowadzenie badań
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- organizacja
- zbieranie danych
- wywiad

5.11.2002 – 31.05. 2003 oraz 11.10.2004 – 31.05.2005
Wolontariat w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Fundacji „Metanoia” w okresach
Do zakresu zadań należała:
- pomoc w organizacji czasu wolnego dzieciom
- pomoc w nauce
- pomoc w innych zajęciach organizowanych w świetlicy (wycieczki, nauka śpiewu, imprezy okazjonalne)

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 10:16