Trauma egzystencjalna i jej konsekwencje dla wielowymiarowego funkcjonowania człowieka
[Existential trauma and its consequences on multidimensional functioning of human being]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Zdrowie i Odporność psychiczna
Współautorzy: Izabela Mamcarz
Miejsce: Kraków