Psychopatologia w środowisku pracy – podmiotowe czynniki ryzyka
[Psychopathology in the workplace - a subjective risk factors]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi
Miejsce: Radom