Wieloaspektowe funkcjonowanie pracownika a poczucie zagrożenia w zawodach wysokiego ryzyka
[Multidimensional functioning of employee and feeling of threat in high-risk occupations]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Zdrowie w cyklu życia człowieka
Miejsce: Łódź