Zaburzenia noo - psycho - somatyczne u osób po doświadczeniach traumatycznych
[ Noo-psycho-somatic disorders of patients after traumatic experiences]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Medycyna Przyjazna Pacjentowi
Miejsce: Warszawa