Psychopatologie w środowisku pracy
[Psychopathology in the workplace]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Psychologiczno-prawne aspekty pracy zawodowej
Miejsce: Lublin