3.5.1 "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"
[3.5.1 "Integrated Programme for Increasing Competences of Students and Employees of the John Paul II Catholic University of Lublin]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR