dr Paweł Stróżak

Jestem asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej. W listopadzie 2012 r. uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP). Moje zainteresowania naukowe obejmują neuronaukę poznawczą (cognitive neuroscience), zwłaszcza w aspekcie mózgowych mechanizmów procesów pamięciowych. Prowadzę wykłady z Biologicznych podstaw zachowania i Neuronauki poznawczej oraz ćwiczenia z Procesów poznawczych.

 

 

Publikacje

 

Stróżak, P., & Francuz, P. (2016). Event-Related Potential Correlates of Attention to Mediated Message Processing. Media Psychology, 1-26. https://www.researchgate.net/publication/299998109_Event-Related_Potential_Correlates_of_Attention_to_Mediated_Message_Processing

 

Stróżak, P., Abedzadeh, D., & Curran, T. (2016). Separating the FN400 and N400 potentials across recognition memory experiments. Brain Research, 1635, 41-60. https://www.researchgate.net/publication/290648921_Separating_the_FN400_and_N400_potentials_across_recognition_memory_experiments

 

Kluska E., Stróżak P., Francuz, P. (2013). Alokacja zasobów uwagi podczas przetwarzania komunikatu medialnego. Badania mózgowych potencjałów wywołanych. Studia Psychologiczne, 51 (1), 19-32. https://www.researchgate.net/publication/259564237_Alokacja_zasobow_uwagi_podczas_przetwarzania_komunikatu_medialnego_Badania_mozgowych_potencjalow_wywolanych

 

Stróżak, P. (2010). Wpływ skryptu i sugestii na powstawanie fałszywych rozpoznań. Przegląd Psychologiczny, 53 (4), 463-478. https://www.researchgate.net/publication/301349854_Wplyw_skryptu_i_sugestii_na_powstawanie_falszywych_rozpoznan_THE_IMPACT_OF_SCRIPT_AND_SUGGESTION_ON_THE_CREATION_OF_FALSE_RECOGNITIONS

 

Stróżak, P. (2009). Can we predict the creation of false recognitions from event-related brain potentials recorded during encoding? Acta Neurobiologiae Experimentalis, 69 (3), 367.

 

Stróżak, P. (2008). Mindfulness/mindlessness as a new factor influencing false memories: evidence from imagination inflation and modified premature cognitive commitment study. Polish Psychological Bulletin, 39, 4, 202-208. https://www.researchgate.net/publication/247884875_Mindfulnessmindlessness_as_a_new_factor_influencing_false_memories_evidence_from_imagination_inflation_and_modified_premature_cognitive_commitment_study

 

Konferencje

Stróżak, P. (2013). The influence of associative strength and presentation duration of words on the ERPs recorded during encoding. Referat wygłoszony podczas konferencji Oblicza Neuronauki, Wydział Biologii UW, Warszawa, 15-17.11.2013

Stróżak, P. (2011). How the concreteness of encoded words influence the familiarity and recollection processes in the recognition memory? An event-related potentials (ERP) study. Poster przedstawiony podczas 5th International Conference on Memory, The University of York, England, UK, 31.07.-5.08.2011.

Stróżak, P. (2011). How the concreteness of encoded words influence the familiarity and recollection processes in the recognition memory? An event-related potentials (ERP) study. Refereat wygłoszony podczaskonferencji NEURONUS 2011 Student Neuroscience Conference, Kraków, 15-17.04.2011.

 

Stróżak, P. (2010). The Encoding and False Recognition of Common and Abstract Nouns. An Event-Related Potentials (ERP) Study. Poster przedstawiony podczas International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting, Kraków, 30.06.-3.07.2010.

 

Stróżak, P. (2009). Can we predict the creation of false recognitions from event-related brain potentials recorded during encoding? Poster przedstawiony podczas 9th International Congress of The Polish Neuroscience Society. Warszawa, 09-12.09.2009.

 

Stróżak, P. (2008). Rola skryptów i wyobraźni w powstawaniu fałszywych wspomnień. Referat wygłoszony podczas XXXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poznań, 24-27.09.2008.

Stróżak, P. (2008). False memories. The influence of script and suggestion. Poster przedstawiony podczas 2nd Biennial Symposium on Personalisty and Social Psychology. Warszawa, 18-21.09.2008.

Stróżak, P. (2008). Rola skryptów i wyobraźni w powstawaniu fałszywych wspomnień. Referat wygłoszony podczas II Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej. Kraków, 25-27.04.2008.

 

Stróżak, P. (2006). Mindfulness or mindlessness? The influence of state of mind on the creation of false memories. Referat wygłoszony podczas 1st National Conference for Junior Researchers on Social Psychology and Social Cognition. Warszawa, 18.06.2006.

 

Granty i stypendia

2011-2012

Stypendium doktoranckie w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II, finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznawane dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny

2010-2012

Promotorski grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N106 022538), przyznany na realizację pracy doktorskiej Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP).

2007-2011

Stypendium doktoranckie Rektora KUL oraz stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów.

 

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016 11:08