2015

Prace magisterskie
 • Kontekst historyczny i okoliczności powstania Propago divi Hyacinthi Abrahama Bzowskiego OP

2014

Prace magisterskie
 • Obraz władcy w pismach Karola IV Luksemburskiego
 • Polonia Jana Krasińskiego. Studium z dziejów historiografii polskiej XVI wieku.
 • Kościół i świat poza Kościołem. Treści religijne w "Traktacie o naturze praw i dóbr królewskich" Stanisława Zaborowskiego

2013

Prace magisterskie
 • Papiestwo w dobie późnośredniowiecznego kryzysu i reformy Kościoła w "Rocznikach" Jana Długosza
 • John Wycliffe and Lollardy in "The Acts and Monuments" of John Foxe.

2012

Prace licencjackie
 • Matka i syn. Królowa Bona w korespondencji Zygmunta Augusta
 • Król husycki Jerzy z Podiebradów w "Historii Czeskiej" Eneasza Sylwiusza Piccolominiego i "Rocznikach" Jana Długosza.
 • Działalność fundacyjna Władysława II Jagiełły w archidiecezji lwowskiej.
 • XVI-wieczne peregrynacje Polaków do Ziemi Świętej w świetle pamiętników
 • Obraz Turcji w "Kronice Tureckiej" Konstantego Michajłowicza z Ostrowicy
 • Krąg korespondentów biskupa Hieronima Rozrażewskiego w latach 1567-1586.
 • KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO W DWORACH MYŚLIWSKICH NA TERENIE DAWNEJ PUSZCZY RADOMSKIEJ
 • Działalność Jana Kapistrana w Polsce w pismach Jana Długosza
Prace magisterskie
 • Działalność fundacyjna królowej Bony Sforzy
 • Piętnastowieczni arcybiskupi gnieźnieńscy, biskupi krakowscy i poznańscy w dziełach Jana Długosza
 • Ideał świętości w kolekcji kazań "de sanctis" Peregryna z Opola.
 • Relacje polsko-czeskie za panowania Kazimierza Jagiellończyka i Jerzego z Podiebradów w "Rocznikach" Jana Długosza
 • Województwo lubelskie w królewskich podróżach Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta
 • „Sprawowanie rzeczy polskich” w Italii. Działalność dyplomatyczna Jerzego z Tyczyna (ok. 1510 – ok. 1586) w świetle korespondencji