Konsultacje/Office hours :

Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej (CN 116)

Poniedziałek/Monday: 11.30-12.30

Wtorek/Tuesday: 13.30-14.30

lub po wcześniejszym umówieniu się/or by appointment (palks@kul.pl)

 

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z zajęć prowadzonych przeze mnie w drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019, proszę o zgłaszanie się do pokoju CN 116 w następujących terminach:

19 czerwca (środa): 12.00-13.00

27 czerwca (czwartek): 11.00-12.00

Egzamin poprawkowy z "Architektury sakralnej..." odbędzie się 27 czerwca, godz. 12.00-13.00.

 

 

 

Zainteresowania badawcze:  

 • Ruchy religijne w średniowieczu
 • Dzieje i kultura Europy Środkowo-Wschodniej w epoce jagiellońskiej
 • Mniejszości religijne i etniczne w średniowiecznej i nowożytnej Europie
 • Kultura pisma i formy komunikacji społecznej w średniowieczu
 • Dzieje Czech i stosunki polsko-czeskie
 • Historia Anglii w późnym średniowieczu

 

Funkcje:

 • Kierownik Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej w Instytucie Historii KUL (od 2008)
 • Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (CIHEC), Polska Akademia Umiejętności (od IX 2013)
 • Członek Management Committee Akcji COST IS1301 i koordynator III Grupy Roboczej (2013-2017)
 • Członek Rady Naukowej Studium Kultury i Języka Polskiego KUL (od 2008)

 

 • Koordynator programu Erasmus w Instytucie Historii KUL (2005-2010)
 • Dyrektor Instytutu Historii KUL (IX 2010-I 2013)
 • Sekretarz Polskiej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC), Komitet Nauk Historycznych PAN (1998-2010)
 • Członek Rady Naukowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (od 2017).

 

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Międzynarodowa Komisja Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC) - członek/asesor Biura Generalnego (od 2010); Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (CIHEC), Polska Akademia Umiejętności (od IX 2013)
 • Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie (od 2011)
 • Comité Scientifique w Centre d'Études Cathares, Carcassonne (od 2004)
 • Ecclesiastical History Society (od 2010)
 • Komisja Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich, Komitet Nauk Historycznych PAN (od 2000)
 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (od 1998)
 • Towarzystwo Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w Lublinie (od 2001)
 • Stały Komitet Mediewistów Polskich (od 2005)
 • Międzynarodowa Rada Naukowa czasopisma "Husitský Tábor" (od 2008)
 • Międzynarodowe Kolegium Redakcyjne czasopisma "Studia Mediaevalia Bohemica" (od 2009)

 

Ważniejsze publikacje:
Książki
 1. Husyci w piętnastowiecznej Polsce,  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998, ss. 355.
 2. 'Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem'. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie,  Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006. ss. 532.
 3. Proces beginek świdnickich w 1332 roku: Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017 (wydanie 2 poprawione, Lublin 2018), ss. 292 (we współpracy z T. Gałuszką OP i A. Poznańskim)
 4. Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano, t. 1: Epistolae annis MCDLI-MCDLVI scriptae quae ad res gestas Poloniae et Silesiae spectant,

  editionem curaverunt Paulus Kras, Halina Manikowska, Martinus Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, epistolae in linguam Anglicam transtulit Stephanus Rowell, Warszawa-Lublin: Instytut Historii PAN & Wydawnictwo KUL, 2018.

Redaktor prac zbiorowych

 1. Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995.
 2. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1997.
 3. Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (XVI-XX w.), Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999.
 4. Bulletin of the International Federation of East Central European Institutes, vol. 1-2 (1992-1998), Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999.
 5. Christianity in East Central Europe, t. 2: Late Middle Ages, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999.
 6. G. Denzler, C. Andersen, Leksykon historii Kościoła, tł. A. i W. Lenarczyk, Warszawa: Świat Książki, 2005 (autor polskich artykułów z historii średniowiecza).
 7. Ecclesia - cultura - potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, Kraków: Societas Vistulana, 2006.
 8. Zbožnost středověku, Praha: Centrum medievistickich studii, 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 6).
 9. Visegrad 1335, ed. G. Racz, Budapest:International Visegrad Fund. 2009 (członek międzynarodowego zespołu konsultantów).
 10. Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu, Lublin, 7-10 września 2007, Warszawa: DiG, 2010.
 11. Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2010 (Studia Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 7).
 12. Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013 (Colloquia mediaevalia Lublinensia, 2).
 13. Manželství v pozdním středověku: rituàly a obyčeje, red. P. Kras, M. Nodl. Praha 2014 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 14).

 14. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, red. A. Januszek-Sieradzka, H. Gmiterek, W. Iwańczak, P. Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 15. Jan Hus. Życie, myśl, dziedzictwo,  red. P. Kras, M. Nodl, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017.
 16. The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456): the Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages, ed.Paweł Kras and James D. Mixson, Warsaw-Lublin: Institute of History, Polish Academy of Sciences & Wydawnictwo KUL, 2018

 

Artykuły monograficzne

 1.  Furor Hussitarum - husytyzm w wybranych relacjach kronikarzy z XV wieku, w: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, red. U. Borkowska,  Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996, s. 82-102.
 2. Hussitism and the Polish Nobility, w: Lollardy and the Gentry in the Later Middle Ages, ed. M. Aston, C. Richmond,  Stroud-New York: Ashgate, 1997, s. 183-198.
 3. Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem w piętnastowiecznej Polsce, w: Polskie oddźwięki husytyzmu, red. S. Bylina, R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, s. 88-115.
 4. Edykt wieluński z 1424 roku i udział brachium saeculare w walce z husytyzmem w piętnastowiecznej Polsce, "Summarium", 26-27 (1997-1998), s. 63-77.
 5. Mnisi w poglądach Johna Wyclifa, w: Christianitas et cultura Europae. Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, t. 1, Lublin 1998, s. 289-298.
 6. Hussitism in Poland - An Attempt at Evaluating the Scale of the Phenomenon, w: Christianity in East Central Europe. Proceedings of the International Commission for the Comparative Church History, vol. 2: Late Middle Ages, ed. J. Kłoczowski, P. Kras, W. Polak,  Lublin 1999, s. 189-198.
 7. Hussites in fifteenth-century Poland, w: Geist, Gessellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert, ed. F. Šmahel, Praha: Centrum medievistickich studi, 1999 (Colloquia Mediaevalia Pragensia, 1), s. 177-189.
 8. Kariera uniwersytecka Andrzeja Gałki z Dobczyna, "Roczniki Humanistyczne", 48 (2000), zeszyt specjalny: Księga pamiątkowa ku czci Prof. Eugeniusza Wiśniowskiego w 70 rocznicę urodzin, s. 245-262.
 9. Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce, "Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne", 74 (2000), s. 177-234.
 10. Polish-Czech Relations in the Hussite Period - Religious Aspects, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, ed. Z.V. David, D.R. Holeton, t. 4, Praha 2002, s. 177-192.
 11. Grupy heretyckie w późnośredniowiecznym mieście (waldensi w Czechach, husyci w Polsce), w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2002, s. 495-514.
 12. Religious Tolerance in the Jagiellonian Policy in  the Age  of the Reformation (Polish-Lithuanian Commonwealth), w: Die Jagiellonen - Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. von D. Popp, R. Suckale, Nürnberg: Germanisches Muzeum, 2002,  s.131-138.
 13. Český kaciř - husita, w: Človĕk českeho středovĕku, vyd. M. Nodl, F. Šmahel, Praha: ARGO, 2002, s. 248-269.
 14. Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawczej, „Almanach Historyczny", 5 (2003), s. 9-48.
 15. Dominican Inquisitors in Medieval Poland (14th-15th c.), w: Praedicatores, Inquisitores - I. The Dominicans and the Medieval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition. Rome, 23-25 February 2002, ed. W. Hoyer, Roma: Istituto storico domenicano, 2004, s. 249-310.
 16. Polscy duchowni w husyckich Czechach, w: Polacy w Czechach, Czesi w Polsce (X-XVIII wiek), red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, s. 173-192.
 17. Wizerunek Czecha-husyty w Polsce w dobie rewolucji husyckiej, w: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (XII-XVII w.), red. R. Gładkiewicz, W. Iwańczak, Wrocław: Centrum Studiów Bohemistycznych i Śląskoznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 65-89.
 18. ‘Pro fidei defensione contra modernos haereticos'. Hérétiques et inquisiteurs en Pologne au Moyen Âge, w: L'inquisition et la répression des dissidences religieuses au Moyen Âge, dir. L. Albaret, Carcassonne 2004 (= "Heresis", 40), s. 69-94.
 19. Wyclif's Tradition in Fifteenth Century Poland. The Heresy of Master Andrew Gałka of Dobczyn, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, ed. Z.V. David, D.R. Holeton, t. 5, cz.1, Praha: Facukty of Philosophy, Czech Academy of Sciences, 2004, s. 191-210.
 20. Recepcja pism Johna Wyclifa w Czechach i w Polsce, w: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice: Instytut Historii, Uniwersytet Śląski, 2006, s. 218-251.
 21. .... in detestationem veteris erroris. Publiczna pokuta heretyków w trzynastowiecznej Langwedocji w świetle najstarszego podręcznika inkwizycyjnego ‘Processus inquisitionis' (1248-1249), w: Ecclesia - cultura - potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków: Societas Vistulana, 2006, s. 281-293.
 22. Protokoły inkwizycyjne: struktura i funkcje, w: Zbožnost středověku, red. M. Nodl i in., Praha: Centrum medievistickich studi, 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 6), s. 191-209.
 23. Działalność inkwizycyjna dominikanów krakowskich w średniowieczu, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków: Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, 2008, s. 383-406.
 24. Revocatio i reconciliatio: ryty powrotu heretyka do Kościoła, w: Ritualy, ceremonie a festivity ve stredni a vychodni Europe 14 a 15 stoleti", ed. M. Nodl, F. Smahel, Praha: Centrum medievistickich studii, 2009 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 12), s. 249-274
 25. Repression of heresy in medieval Poland, w: Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Proceedings of the CIHEC Conference, Lublin, 7-10 September 2007, ed. K. Bracha, P. Kras, Warszawa: DiG, 2010, s. 311-331.
 26. Communitates haereticorum - wspólnoty waldensów w czternastowiecznych Czechach w świetle protokołów inkwizycyjnych, w: Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. W. Iwańczak, J. Smołucha, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, s. 209-252.
 27. Church Reform and the Hussite Revolution in the Diplomacy of Władysław II Jagiełło, w: The Culture of the Jagiellonian and Related Courts, ed. U. Borkowska, J. Fajt, Leipzig: GWZO, 2010, s. 227-236.
 28. Praedicatores – inquisitores – persecutores. Wokół historiograficznego sporu o średniowieczną inkwizycję, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. P. Kras, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2010 (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 7), s. 11-34.
 29. Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej: struktury i organizacja, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. P. Kras, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2010 (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 7), s. 115-144.
 30. Uwagi o rozwoju czeskiej świadomości narodowej i religijnej w dobie husyckiej, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010, s. 125-156.
 31. Medieval Poland, w: Oxford Bibliographies-On-Line (OxfordBibliographiesOnline.com/medievalstudies)
 32. Ethnic and Religious Groups in medieval Poland, w: Oxford Bibliographies-On-Line (OxfordBibliographiesOnline.com/medievalstudies)
 33. Medieval Cracow, w: Oxford Bibliographies-On-Line (OxfordBibliographiesOnline.com/medievalstudies)
 34. Donacja Konstantyna – legenda w służbie polityki papieskiej, "Studia Mediaevalia Bohemica", 3 (2011), s. 7-32.
 35. Inkvizice byla jedním z nastrojů "boje o duší", "Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu", 11 (2011), z. 4, s. 27-39.
 36. Publiczna pokuta heretyków: formy i funkcje, "Roczniki Humanistyczne" 59 (2011), s. 5-26.
 37. Veri et evangelici praedicatores: pierwsi lollardzi i ich wernakularne kaznodziejstwo, w: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, red. K. Bracha, A. Dąbrówka, Warszawa: DiG, 2014, s. 183-206.
 38. Średniowieczna inkwizycja i Zakon Braci Kaznodziejów. Zarys problematyki badawczej, w: Ch. Caldwell Ames, Inkwizycja i Dominikanie. Słuszne prześladowanie, Poznań: W drodze, 2013, s. 7-35.
 39. Idolum haereticorum: wizerunek Johna Wyclifa w późnośredniowiecznej Anglii, w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. W. Kowalski, B. Wojciechowska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013, 211-221.
 40. Wyclliffite and Hussite writings in Fifteenth Century Polish Towns, w: Uses of the Written World in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II, ed. M. Mostert, A. Adamska, Turnhout: Brepols, 2014 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 28), s. 195-226.
 41. Jak czytać protokoły inkwizycyjne? Sprawy husyckie w acta episcopalia Andrzeja Bnińskiego - uwagi wstępne, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013 (Colloquia mediaevalia Lublinensia, 2), s. 193-240.
 42. (wspólnie z A. Pleszczyńskim), Mediewistyka lubelska. Zarys problemu (złożona do druku w materiałach IV Kongresu Mediewistów Polskich).
 43. The Conversion of Pagans and the Concept of 'ius gentium' in the Writings of Cracow Professors in the First Half of the Fifteenth Century - an Overview, "Bažnyčios Istorijos Studijos - Studies in Church History", 6 (2013), s. 23-54.
 44. “Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy?” Treści antyheretyckie w kazaniach Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont, „Roczniki Historyczne”, 80 (2014), s. 73-95.

 45. Pastor gregis dominici et doctrina pestifera. Działania Zbigniewa Oleśnickiego w sprawie Andrzeja Gałki z Dobczyna (1448-1449), w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 639-653.

 46. The Religious Policy of Sigismund I and Sigismund II Augustus in the Reformation Period, "Acta Historica Universitatis Klaipedensis", 29 (2014), s. 53-74.
 47. Polityczne i ideowe aspekty przymierza polsko-husyckiego z lat 1432-1433, "Nowe Studia Grunwaldzkie" 1 (2015), s. 7-24.
 48. O biskupich inkwizytorach w Polsce i w Czechach: przyczynek do dyskusji, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. A. Gąsiorowski, G. Rutkowska, Warszawa-Poznań 2015, s. 382-400.
 49. Jagiellonowie wobec reformacji - próba bilansu, w: Europa Jagellonica. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P.Węcowski, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum, 2015, s. 197-223.
 50. Kategorie elitarności i masowości w badaniach nad polskim husytyzmem, w: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, red. A. Januszek-Sieradzka, H. Gmiterek, W. Iwańczak, P. Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 101-132.  
 51. Czasy reform Kościoła i pogłębionej chrystianizacji. Polska Andegawenów i Jagiellonów (1370-1572), w: Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków. 966-2016, red. W. Paruch, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 54-92  (wyd. 2 poprawione, Warszawa 2018, s. 60-106).
 52. Droga mistrza Jana Husa do Konstancji, w: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, red. K. Bracha, W. Brojer, Warszawa: Instytut Historii PAN, s. 209-225.
 53. Od represji do kompromisu, Edykty antyprotestanckie Zygmunta I i Zygmunta II Augusta, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016, s. 353-378. 
 54. Pastor bonus et lupi rapaces. The Polemic against Hussite Doctrine in the Writings of Stanisław of Skarbimierz, w: Česko –polské kazatelské vztahy ve středověku, red. K. Bracha, M. Nodl, Praha: Filosofia, 2016 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 16), s. 63-79.
 55. Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa – próba bilansu, w: Jan Hus (ok. 1370 – 1415). Życie, myśl, dziedzictwo, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017, s. 13-52.
 56. Reformatio Ecclesiae w nauczaniu Jana Wiklifa i Jana Husa, w: Jan Hus (ok. 1370 – 1415). Życie, myśl, dziedzictwo, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017, s. 71-110.
 57. The Development of Religious Tolerance in Poland. From the Medieval Period to the Reformation, w: Religion and Peace. Historical Aspects, red. Yvonne Friedmann, London-New York: Routledge 2018, s. 159-183.
 58. Imagined Communities of Heretics: Constructing the Identity of the Religious Enemy in the Late Middle Ages, w: Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, ed. Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Leiden-Boston: Brill, 2018, s. 364-388.
 59. Świat wierzeń beginek świdnickich, w: Świat kobiet w Polsce i w Czechach w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018, s. 355-384.
 60. The Vernacular Eulogy of John Wyclif by Master Andrzej of Dobczyn: Textual Transmission of Dissident Ideas in Fifteenth Century Poland, w: Pursuing a New Order, ed. Pavlina Rychterova, vol. 2: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformatiob; Turnhout: Brepols, 2018, s. 157-172.

 

 

 Referaty/wykłady gościnne w latach 2006-2017

 

2006

 1. Heresy and Authoriy in late medieval Poland, referat wygłoszony na konferencji: Religion and Authority  in Central Europe from the Middle Ages to the Enlightment, zorganizowanej przez Center for Austrian Studies, University of Minnesota, Minneapolis. Minnesota USA (21-22 kwietnia).
 2. The State without Stakes. Poland's Tradition of Religious Toleration, wykład wygłoszony w University of Wisconsin-Milawaukee, Milwaukee, Wisconsin USA (2 maja).
 3.  Continuity and Change. Popular Piety and Religious Practice in late medieval Bohemia and Poland, referat wygłoszony na sesji Eastern Parts of respublica christiana, 41 Medieval Congress, Kalamazoo, Michigan USA (4 maja).
 4. Udział w dyskusji panelowej nt. Constructing a useful historical bibliography of East Central Europe, 41 Medieval Congress, Kalamazoo Michigan USA (6 maja).
 5.  Ad abolendam diversarum haresium pravitatem. Repression of Heresy in the Middle Ages, wykład wygłoszony na Wydziale Teologii Husyckiej (Husitskà teologickà fakulta) Uniwersytetu Karola w Pradze (19 czerwca).
 6. Libri sunt arma inquisitorum: Protokoły inkwizycyjne: struktura i funkcje, referat wygłoszony na konferencji nt. Středověká inkvizice - prameny a badatelské přístupy, zorganizowanej przez Centrum medievistickich studíi w Pradze (20 czerwca).
 7. Polish priests in Hussite Bohemia, referat wygłoszony na 7th  Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice, zorganizowanej przez Wydział Teologii Husyckiej Uniwersytetu Karola w Pradze i Instytut Filozofii AV ČR, Praga (21-23 czerwca).
 8. Inquisitio haereticae pravitatis w późnośredniowiecznej Polsce. Instytucja - procedura - sankcje, referat wygłoszony na konferencji Sacri canones servandi sunt. Završení christianizačních procesů právními prostředky ve středovýchodní Evropĕ ve 13.-15. století, zorganizowanej przez Historický ustav AV ČR w Pradze (22-24 listopada).
2007
 1. Repression of heresy in medieval Poland, wykład wygłoszony w ramach Newberry Medieval Seminar, Newberry Library, Chicago, USA (24 lutego)
 2. The writings of John Wyclif in Bohemia and Poland, Henry Charles Lea Annual Lecture, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (27 lutego)
 3. The Commonwealth of many nations and religions. Religious and  ethnic minorities in Poland and Lithuania in the late Middle Ages, wykład wygłoszony na sesji nt. "Case Studies in Spain and Poland", History Department, Center for Jewish Studies, Center for European Studies, University of Florida, Gainesville, USA (1 marca)
 4. The System of medieval Inquisition. Origins - structure - functions, wykład wygłoszony w Center for Medieval and Renaissance Studies, Saint Louis University, St. Louis, USA (7 marca)
 5. Excommunication of heretics in medieval Europe, wykład w Instytucie Historii Średniowiecznej, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgia (23 czerwca)
 6. Lublin and the Lublin province in the Middle Ages, wykład w ramach Summer School Uniwersytetu w Utrechcie „Utrecht Approaches to Medieval History", Kazimierz Dolny (18 sierpnia)
 7. Ruchy heterodoksji religijnej w średniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej, referat wygłoszony na konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa nt. "Religious Space of East-Central Europe Open to the East and the West", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (7 września) 
 8. Działalność inkwizycyjna dominikanów krakowskich , referat wygłoszony na konferencji nt. „Mendykanci w średniowiecznej aglomeracji Krakowa", zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dominikański Instytut Historyczny, Kraków (20 października)
 9. Revocatio i reconciliatio: rytuały powrotu grzesznika do Kościoła, referat na konferencji nt. „Ritualy, ceremonie a festivity ve stredni a vychodni Europe 14 a 15 stoleti", zorganizowanej przez Centrum medievistiských studií AV CR, Praga (31 października)
 10. „Donacja Konstantyna" - legenda w służbie polityki, „I Warsztaty Mediewistyczne: Legenda - problem badawczy", Instytut Historii KUL, Lublin (14 grudnia)

 

2008

 1. Polityka religijna Jagiellonów- próba bilansu, referat na konferencji  „Středovýchodní Europa v jagellonské dobĕ", Centrum medievistiských studií, Praha (14 maja)
 2. Unia Lubelska - historia i współczesność, wykład w ramach seminarium akademickiego "Zmieniające się granice, przenikające się kultury", zorganizowanego przez Międzynarodową Szkołę Humanistyczną Europy Środkowo-Wschodnie j w Warszawie i Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Lublin (23 czerwca)
 3. Libri suspecti, libri prohibiti. Wycliffite and Hussite writings in the Polish fifteenth century towns, referat wygłoszony na sesji "Medieval Urban Literacy", w ramach International Medieval Congress, Leeds, Wielka Brytania (8 lipca)
 4. Pokuta publiczna: formy i funkcje, referat wygłoszony na konferencji nt. "Człowiek średniowiecza wobec sacrum. Rytuał, gest, modlitwa", zorganizowanej przez Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Drohiczyn (13 września)
 5. Communitates haereticorum - wspólnoty waldensów w czternastowiecznych Czechach w świetle protokołów inkwizycyjnych, referat wygłoszony na konferencji nt. „Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych", zorganizowanej przez Komisję dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich KNH PAN i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (6 października)
 6. Inkwizycja papieska w średniowiecznej Europie - uwagi wstępne, zagajenie warsztatów źródłoznawczych nt. „Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, zorganizowanej przez Instytut Historii KUL i Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, Lublin (27 listopada)
 7. Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej: struktura i organizacja, referat wygłoszony w ramach warsztatów źródłoznawczych nt. „Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej", zorganizowanej przez Instytut Historii KUL i Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, Lublin (27 listopada)

2009

 1. Facts and myths. The making of the Inquisition in the Polish historiography and literature, referat wygłoszony na konferencji nt. "The Dominicans and the Inquisition in Literature, Art and Theology", zorganizowanej przez Istituto storico domenicano, Rzym (5-8 marca)
 2. Cykl wykładów nt. Heresy and inquisition in the Middle Ages - w ramach programu ERASMUS w Katholieke Universiteit Leuven (23-25 marca)
 3. Dyskurs inkwizycyjny: jak czytać protokoły średniowiecznych inkwizytorów, referat wygloszony w ramach warsztatów nt. "Talking about medieval literacy: old problems, new approaches", zorganizowanych przez Instytut Historii KUL, Lublin (6 maja)
 4. Cykl wykładów nt. "To restore the unity and correct the guilty... "The inquisitorial system of penances, w ramach programu ERASMUS w Universiteit Utrecht (13 maja)
 5. The religious policy of the Jagiellons in Poland and Lithuania - referat wygłoszony na konferencji nt. "L'Europe central au seil de la modernite. Mutations sociales, religieuses et culturelles (Autriche, Boheme, Hongrie et Pologne - fin du XIVe-milieu de XVIe s.)", Fontevraud (15-16 maja)
 6. Średniowieczna inkwizycja: między legendą a prawdą historyczną, wykład na konferencji "Z Archiwum X Kościoła - Poruszyć niebo i ziemię", zorganizowaną przez ASK Soli Deo, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (27 maja)
 7. Sukcesy, porażki i perspektywy rozwoju Polskiej Komisji CIHEC, referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC), Instytut Historii PAN w Warszawie (29 maja).
 8. The Polemic against the Hussite doctrine at the University of Cracow in the first half of the fifteenth century, referat wygłoszony w ramach International Medieval Congress, Leeds (13-16 lipca).
 9. History of medieval Lublin, wykład w ramach Szkoły Letniej Uniwersytetu w Utrechcie "Utrecht Approaches to Medieval History", Kazimierz Dolny (19 sierpnia)
 10. Dominicans in medieval Poland: findings and research perspectives, referat wygłoszony na konferencji nt. "Ecclesiastical Topography of East-Central-Europe: Methods, Problems and Possibilities, zorganizowanej przez Karolyi Gaspar Calvinist University i Central European University, Budapeszt (17-18 września).

 

2010

 

 1. Początki kancelarii monarszej w Polsce: wykłady w ramach programu ERASMUS w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Karola w Pradze (24 marca)
 2. Początki systemu inkwizycyjnego w średniowiecznej Europie, Pokuta heretyków, Husyci w Polsce: wykłady w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (19-21 kwietnia)
 3. Religion in Finland: udział w konferencji Międzynarodwoej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC), Helsinki (2-4 czerwca)
 4. Dealing with the Religious Past: udział dyskusji panelowej CIHEC, Kongres Nauk Historycznych w Amsterdamie (27 sierpnia)
 5. Pessimus heresiarcha czy sanctus martyr? Piętnastowieczny spór o proces Jana Husa w Konstancji, referat wygłoszony na konferencji nt. "Zwycięscy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski", zorganizowanej przez Komisję Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Pałac w Lubostroniu (27-29 września)
 6. Kontestacja sakramentu małżeństwa w średniowiecznych ruchach heterodoksji religijnej, referat wygłoszony na konferencji nt. "Małżeństwa w późnym średniowieczu: rytuały i zwyczaje", zorganizowanej przez entrum medievistickich studii Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze, oraz Instytut Historii KUL", Praga (29 października)
 7. Ratio et auctoritas. The antiheretical discourse in the treatise "De ecclesia" by John Stojkovic of Ragusa, referat wygłoszony na konferencji nt. "Hinter den Spiegeln der Texte. Akteure, Argumente und Ambitionen zur Zeit der Konzilien von Konstanz und Basel, zorganizowanej przez Centrum medievistickich studii Czeskiej Akademi Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze i Instytut Studiów Średniowiecznych Uniwersytetu w Wiedniu, Praga (15-16 listopada)

 

2011

 

 1. Jak studiowano w średniowieczu? wykład w ramach Warsztatów historycznych, zorganizowanych przez Instytut Historii KUL (19 marca)
 2. Medieval Inquisition or inquisitors? wykład w ramach kursu "Saints, witches, heretics and inquisition in the Middle Ages", prowadzonego wspólnie z Prof. Gaborem Klaniczay'em, Department of Medieval Studies, Central European University, Budapeszt (21 marca)
 3. Sanctus martyr or / and pessimus haeresiarcha. The trial of Master Jan Hus at Constance, wykład publiczny, Department of Medieval Studies, Central European University, Budapeszt (23 marca)
 4. Inquisitorial registers, wykład i seminarium w ramach kursu "Saints, witches, heretics and inquisition in the Middle Ages", prowadzonego wspólnie z Prof. Gaborem Klaniczay'em, Department of Medieval Studies, Central European University, Budapeszt (25 marca)
 5. Sanctus martyr. The cult of Jan Hus in fifiteenth century Bohemia, referat wygłoszony na sesji "Cult of Saints in Luxembourg and Hussite Bohemia", Medieval Congress, Western Michigan Univeristy, Kalamazoo-Michigan (12 maja)
 6. Shaping the image of "Bohemian heretics" in the correspondence of King Władysław Jagiełło: Political propaganda and textual strategies, referat wygłoszony na konferencji nt. "Situating religious controversy: textual transmission and networks of readership, 1378-1536", zorganizowanej przez Centrum medievistickich studii Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze (26 maja)
 7. Negotiating and making peace in the political and religious debates of early modern Poland, referat wygłoszony na konferencji nt. "Religion and peace: Peace in monotheisitc traditions", zorganizowanej przez The Van Leer Jerusalem Institute, Bar Ilan University i Hajfa University, Jerozolima-Tel Aviv (30 maja)
 8. Czarna legenda Inkwizycji: dawniej i dziś, referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historycznej PAN Oddziałw Lublinie, Lublin (16 czerwca)
 9. Mediewistyka lubelska (wspólnie z A. Pleszczyńskim), IV Kongres Mediewistyczny, Poznań (20 września)
 10. Heresy trials in fifteenth century Poland, wykład wygłoszony w Instytucie Historii Średniowiecznej, Katholieke Universiteit Leuven (29 października)
 11. Lollardyzm i husytyzm: objaw kryzysu czy zapowiedź odnowy późnośredniewiecznego Kościoła, referat wygłoszony na konferencji nt. "De Ecclesia semper reformanda. Średniowieczna teoria i praktyka w przezwyyciężaniu kryzysów", zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (1 grudnia)
 12. The Donation of Constantine and the concept of Ecclesia primitiva in the writings of Andrzej Gałka of Dobczyn, referat wygłoszony na warsztatach nt. "Ecclesia primitiva - Ecclesia moderna. Theology and Social Reality in the Hussite Controversy", zorganizowanej przez Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Wiedniu (10 grudnia)

 

2012

 

 1. Czarna legenda Inkwizycji, referat wygłoszony na II Warsztatach Historycznych pt."Historia moja pasja - czyli o sensie poznawania historii", Instytut Historii KUL (31 marca)
 2. “Pastor bonus et lupi rapaces”. The polemic against the Hussite doctrine in the writings of Cracow professor Stanisław of Skarbimierz, referat wygłoszony na konferencji "The Bohemian Reformation and Religious Practice X", Filosoficky ustav CAV, Praga (21 czerwca)
 3. Jak czytać średniowieczne protokoły procesów o herezje? Sprawy husyckie w acta episcopalia Andrzeja Bnińskiego (1438-1479), referat wygłoszony na konferencji "Inkvizice, hereze a reformace v pozdnim stredoveku", Centrum medievistickich studii CAV/UK, Praha (16 listopada)

 

2013

 1. Jagiellonowie a reformacja, referat wygłoszony na konferencji nt. "Europa Iagellonica, 1386-1572. Sztuka i kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów, Zamek Królewski w Warszawie (12 stycznia)
 2. Zagajenie i prowadzenie panelu dyskusyjnego połączonego z promocją książki s. prof. U. Borkowskiej, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Zamek Królewski w Warszawie (27 stycznia)
 3. Dedications of parish churches in late medieval Poland: research findings and interpretations, referat wygłoszony na konferencji nt. "Saints and their cult in East Central Europe in the Middle Ages", zorganizowanej przez Universite de Rennes, Rennes (1 lutego)
 4. Bronisława Geremka spojrzenie na średniowiecze, zagajenie i prowadzenie panelu dyskusyjnego połączonego z promocją książki B. Geremka, O średniowieczu, Instytut Historii KUL (11 kwietnia)
 5. Badania nad ruchami heterodoksji religijnej w średniowiecznej Polsce - próba bilansu, referat wygłoszony na konferencji pt. "Ruchy religijne w średniowiecznej Polsce: źródła znane i nieznane, zorganizowanej przez Katedrę Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej, Instytutu Historii KUL, Lublin (12 kwietnia)
 6. Na tropach polskich husytów. herezja i heretycy w dokumentacji procesów in causa fidei z terenów archidiecezji gnieźnieńskiej, referat wygłoszony na konferencji pt. "Ruchy religijne w średniowiecznej Polsce: źródła znane i nieznane, zorganizowanej przez Katedrę Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej, Instytutu Historii KUL, Lublin (12 kwietnia)
 7. Lollardy and the Vernacular: The Production and Circulation of Wycliffite texts in late medieval England, wykład w History Department, Universiteit Utrecht (23 kwietnia)
 8. Procesy in causa fidei w księgach biskupich Andrzeja Bnińskiego, 1439-1445, referat wygłoszony na seminarium nauk pomocniczych historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (31 maja)
 9. The conversion of pagans and the concept of ius gentium in the writings of Cracow professors, referat wygłoszony na konferencji nt. "Christians and the non-Christians other:, zorganizowanej przez Komisję Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC) i Litewską Akademię Katolicką, Wilno (6 czerwca)
 10. Międzynarodowa działalność CIHEC, referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiej Komisji CIHEC, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie (17 września)
 11. Persuasio et coercitio. Heresy and the Church, referat wygłoszony na konferencji pt. "Ecclesia et violentia. Violence against the Church. Violence within the Church". zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (21 września)
 12. The making of the Inquisition in medieval and early modern Poland, referat wygłoszony na Séminaire Europe centrale au Moyen Âge w Ecole normale superieure w Paryżu (4 października)
 13.  „Jak łapać lisy w Pańskiej winnicy?”. Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Claivaux i Helinanda z Froidmont, referat wygłoszony na konferencji pt. "Polsko – czeskie relacje kaznodziejskie w średniowieczu", zorganizowanej przez Instytut Historii PAN i Centrum medievistickich studii, Praga (26 października).

 14. Teachniques of interrogation and manuals for inquisitors, wykłady i seminarium w ramach kursu "Magic and witchcraft in the Middle Ages", prowadzonego przez Prof. Gabora Klaniczay'a, Medieval Studies Department, Central European University, Budapeszt (19 i 21 listopada)
 15. Heresy files: Hussite trials in the registers from the Gniezno Province, wykład publiczny wygłoszony na Medieval Studies Department, Central Europan University, Budapeszt (20 listopada)
 16. Recent studies on Mendicant friaries in medieval Poland - a critical overview:referat wygłoszony na konferencji pt. "Non-textual Sources for the Mendicant Economy in East-Central Europe (ca.1220-ca.1550): Architecture, Archaeology, Urban Topography", zorganizowanej w ramach projektu MARGEC, w Central European University w Budapeszcie (22 listopada)

2014

 1. European Networks of Knowledge Exchange - Research Proposal, plenary session of COST Action IS 1301, Rzym (12-15 lutego)
 2. Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka w XXI w. - prowadzenie spotkania dyskusyjnego z udziałem Prof. Jerzego Kłoczowskiego, Instytut Historii KUL (5 marca)
 3. The Religious Policy of Sigismund I and Sigismund II Augustus in the Period of the Reformation: Well-known problems, new approaches, referat wygłoszony na konferencji “Social, Spiritual and Economic in the Late-Medieval and Early-Modern Soutch-Eastern Baltic”, Kłajpeda: Uniwersytet w Kłajpedzie (24-25 kwietnia)
 4. The Economy of Mendicant Friaries in the Liber beneficiorum diocesis Cracoviensis by Jan Długosz, referat wygłoszony na konferencji pt. “Les couvents mendicants et la terre en Europe Centrale (vers 1220- vers 1550) - MARGEC”, Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal (23 czerwca)
 5. Zakon Krzyżacki i idea wojny świętej w opisach taboryckich teologów i dowódców wojskowych, referat wygłoszony na konferencji “Husyci a Zakon Krzyżacki”, Warszawa: Instytut Historii PAN & Muzeum Bitwa pod Grunwaldem (2 września).
 6. The Communities of Dissidents and the Transfer of Religious Knowledge in Late Medieval Bohemia and Poland, referat wygłoszony na konferencji pt. “Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe”, Kraków: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (25-26 września).
 7. Polscy husyci: ruch elitarny czy masowy, referat wygłoszony na konferencji pt. “Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczy i czasach wczesnonowożtynych”, Janowiec nad Wisłą: Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich PAN, Instytut Historii KUL, Instytut Historii UMCS (4-6 października)
 8. The Image of Heretics in the Late Medieval Polemical Writings, referat wygłoszony na konferencji pt. “Imagine Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe”, Lublin: Instytut Historii UMCS (15-17 października)
 9. Edykty antyprotestanckie Zygmunta I i Zygmunta Augusta, referat wygłoszony na konferencji pt. „Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w.”, Oświęcim: Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Zamku w Oświęcimiu (17-18 października 2014)
 10. Religious Policy of  the Jagiellonian Kings in Fifteenth and Sixteenth Century Poland: a Strategy of Ruling the Multiconfessional Society, referat wygłoszony na konferencji “Religious Conflicts and Confessional Violence in Central Europe in the 15th-18th Centuries”, Praga:  Historicky Ustav, Filosoficky Ustav Czeskiej Akademii Nauk & Jablonski Stiftung,Uniwersytet w Stuttgarcie (5-7 listopada).
 11. The Vernacular Eulogy of John Wyclif by Master Andrzej Gałka of Dobczyn. A Study in the Textual Transmission of Dissident Ideas in Fifteenth Century Poland, referat wygłoszony na konferencji pt. “Pursuing a New Order: Central European Vernaculars between Theology and Politics (14th – 15th centuries)”, Wiedeń: Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (19 listopada)
 12. Od Konstancji do Trydentu. Drogi i bezdroża reform zachodniego chrześcijaństwa, wykład wygłoszony w Muzeum Historii Katowic (27 listopada)
 13. Procedura inkwizycja i dokumentacja procesów in causa fidei, referat wygłoszony na posiedzeniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach (27 listopada)

 

2017

 1. The Concept of Christian unity and its enemies in the correspondence of Erasmus of Rotterdam with Poles; referat wygłoszony na konferencji pt. “Concordia discors. “Unity”, “variety”, and the search for middle ground in the intellectual and lay cultures of the Late Middle Ages and the Early Modern Era”, Leuven, COST & Katholieke Universiteit Leuven (6 kwietnia 2017)
 2. The Inquisitor at Work: John of Schwekenfeld O.P. and his inquiry into the Beguines of Świdnica, referat wygłoszony na sesji pt. “Beguines and the Transformation of Urban Piety on the Eastern Peripheries of Late Medieval Christendom, 52nd International Medieval Congress”, 14 maja 2017, Kalamazoo, USA
 3. Framing the Limits of Orthodoxy within Protestant Communities in Sixteenth-Century Poland; referat wygłoszony na konferencji pt. “Définir l’hétérodoxie dans le protestantisme entre Églises et États (XVIe-XVIIIe siècles)”, 30 czerwca 2017, Lyon, Francji
 4. The Bible of Queen Sophia and its place in the history of the Polish translations of the sacred texts, referat na konferencji pt. “Heresy and the Bible translation in the Middle Ages and at the dawn of the Renaissance”, Centre d’Éudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, 27 października 2017
 5. The Premature Reformation in Fifteenth-Century Cracow. Master Andrzej Gałka odf Dobczyn and His Concept of “ecclesia primitiva”, referat wygłoszony na konferencji pt. „Stadt und Reformation”, 7 listopada 2017, Norymberga, Niemcy
 6. John Capistran and his Polish correspondents, referat wygłoszony na konferencji pt. “The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”, Warszawa, Instytut Historii PAN (16 listopada 2017)
 7. Encouraging and disciplining: a case study on John Capistran’s letter to the Cracow Brethren from 2 January 1455, referat wygłoszony na konferencji pt. “The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”, Warszawa, Instytut Historii PAN (17 listopada 2017)
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019 10:59