1993 MA (in History) - Catholic University of Lublin, Poland

1994 MA (in Medieval Studies) - Central European University, Budapest, Hungary (accredited by the New York State Department of Education)

1997 Ph.D. (in History) - Catholic University of Lublin, Poland

2007 Habilitatio (in Medieval Studies)- John Paul II Catholic University of Lublin

 

Education

1988-1993 undergraduate student at the Department of History, Catholic University of Lublin; MA thesis on A Polish Lollard or Hussite? Controversy about the Heresy of Andrew Galka of Dobczyn (1400-1451), supervised by Professor U. Borkowska

1992-1993 undergraduate student at the Central European University, Budapest (Medieval Studies Department); MA thesis on Heretics in the Medieval Society - A Study in the Concept of Heresy and in the Image of Heretic in Medieval Poland, supervised by Professor Gabor Klaniczay (CEU/Etvos Lorand University, Budapest);

1993-1997 graduate student at the Department of History, Catholic University of Lublin; Ph.D. dissertation on Hussites in fifteenth century Poland;

1994-1995 graduate student at the University of Oxford (New College); research project on Hussite-Lollard Relations supervised by Professor Anne Hudson (English Faculty/Lady Margaret Hall).

 

 
 Major Publications

 

1. Books

- Husyci w piętnastowiecznej Polsce [Hussites in fifteenth-century Poland], Lublin 1998, pp. 358.

- ‘Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem’. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie [Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. The system of Inquisition in medieval Europe], Lublin 2006, pp. 532.

 

2. Co-editor/Co-author

 • Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej [National and ethnic minorities in East Cenral Europe], ed. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1995.

 • Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej [Historiography of East Central Europe], ed. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1997.

 • Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (XVI-XX w.) [The Lublin Union and the Federalistic Traditions in Easct Central Eruope, 16th-20th c.], ed. J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz, P. Kras, Lublin 1999.

 • Bulletin of the International Federation of East Central European Institutes, vol. 1-2 (1992-1998), ed. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1999.

 • Christianity in East Central Europe, vol. 2: Late Middle Ages, ed. J. Kłoczowski, P. Kras, W. Polak, Lublin, 1999.

 • G. Denzler, C. Andersen, Leksykon historii Kościoła [Dictionary of the Chuch History], trans. A. i W. Lenarczyk, ed. P. Kras, A. Gil, S. Łukasiewicz, Warszawa 2005 [autor of entries on Polish medieval history].

 • Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa[Ecclesia – cultura – potestas Studies on the culture and society], ed. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006.

 • Zbožnost středověku[Piety in the Middle Ages], ed. M. Nodl, K. Bracha, J. Hrdina, P. Kras, Praha 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 6).

 • Religious Space of East Central Europe in the Middle Ages. Proceedings of the CIHEC Conference, Lublin-Lviv 6-12 September 2007, ed. K. Bracha, P. Kras, Warszawa 2009.

 • Visegrad 1335, ed. G. Racz, Budapest:International Visegrad Fund. 2009 (member of international editorial board, expert).

 • Religious Space of East Cental Europe in the Middle Ages, Warszawa: DiG, 2010 (together with Krzysztof Bracha)

 • Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej [Papal Inquisition in East Central Europe], Kraków: Esprit, 2010 (Studia Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 7).

 • Oxford Bibliographies-On-Line (author of articles on medieval Poland, reviewer)

3. Articles:

 1. Furor Hussitarum - husytyzm w wybranych relacjach kronikarzy z XV wieku, in: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej [Furor haeresis - Hussitism in the Eyes of the Medieval Chroniclers from East Central Europe], ed. U. Borkowska (Lublin, 1996), 82-102;

 2. Hussitism and the Polish Nobility, in: Lollardy and the Gentry in the Later Middle Ages, ed. M. Aston, C. Richmond (Stroud-New York, 1997), 202-212;

 3. Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem w piętnastowiecznej Polsce [Papal Inquisition and the Persecution of Hussitism in fifteenth-century Poland], in: Polskie oddźwięki husytyzmu [The Echoes of the Hussite Movement in Poland], ed. S. Bylina, R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, 88-115;

 4. Edykt wieluński z 1424 roku i udział brachium saeculare w walce z husytyzmem w piętnastowiecznej Polsce [The Wieluń Edict from 1424 and theSupport of brachium saeculare for the Persecution of Heresy in Late Medieval Poland], “Summarium”, 26-27 (1997-1998), 63-77;

 5. Mnisi w poglądach Johna Wyclifa [Monks in the Teaching of John Wyclif], in: Cultura europea. Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin Jerzego Kłoczowskiego [Cultura Europea. Essays presented to Professor Jerzy Kłoczowski to commemorate his 70th Birthday], ed. H. Gapski, I, Lublin 1998, 289-298;

 6. Hussitism in Poland - An Attempt at Evaluating the Scale of the Phenomenon, in: Christianity in East Central Europe. Proceedings of the International Commission for the Comparative Church History, ed. J. Kłoczowski, P. Kras, W. Polak, II, Lublin 1999, 189-198;

 7. Hussites in fifteenth-century Poland, in: Geist, Gessellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert. Colloquium Mediaevale Pragense, hrsg. von F. Smahel, Praha, 1999, 177-189;

 8. Kariera uniwersytecka Andrzeja Gałki z Dobczyna [University Career of Andrzej Gałka of Dobczyn], “Roczniki Humanistyczne” 48 (2000), special issue: Księga pamiątkowa ku czci Prof. Eugeniusza Wiśniowskiego w 70 rocznicę urodzin [Essays presented to Prof. Eugeniusz Wiśniowski to commemorate his 70th birthday], 245-262;

 9. Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce [The Catalogue of Hussites and Persons suspected of Hussitism in fifteenth century Poland], “Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”, 74 (2000), 177-234;

 10. Polish-Czech Relations in the Hussite Period - Religious Aspects, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, ed. Z.V. David, D.R. Holeton, IV, Praha 2002, 177-192;

 11. Grupy heretyckie w późnośredniowiecznym mieście (waldensi w Czechach, husyci w Polsce), in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, 495-514;

 12. Religious Tolerance in the Jagiellonian Policy in the Age of the Reformation (Polish-Lithuanian Commonwealth), in: Die Jagiellonen – Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. von D. Popp, R. Suckale, Nürnberg 2002, 131-138.

 13. Český kaciř - husita [A Czech Heretic - Hussite], in: Človĕk českeho středovĕku, ed. M. Nodl, F. Šmahel, Praha 2002, 248-269 ;

 14. Dominican Inquisitors in Mediaeval Poland, in: The Role of the Dominicans in the Mediaeval Inquisition, ed. A. Palacio-Bernal, Roma 2004, 207-266;

 15. Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawczej [Papal Inquisition in Medieval Poland. An Outline of Research Problems], „Almanach Historyczny”, 5 (2003), 9-48;

 16. Polscy duchowni w husyckich Czechach (Polish Clergy in Hussite Bohemia], in: Polacy w Czechach, Czesi w Polsce, red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, 173-192.

 17. Wizerunek Czecha-husyty w Polsce w dobie rewolucji husyckiej[The image of Czech-Hussite in Poland in the period of the Bohemian Revolution], in: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (XII-XVII w.), ed. R. Gładkiewicz, W. Iwańczak, Wrocław 2004, 65-89.

 18. Pro fidei defensione contra modernos haereticos’. Hérétiques et inquisiteurs en Pologtne au Moyen Âge, w: L’inquisition et la répression des dissidences religieuses au Moyen Âge, dir. L. Albaret, Carcassonne 2004 (= “Heresis”, 40), 69-94.

 19. Wyclif’s Tradition in Fifteenth Century Poland. The Heresy of Master Andrew Gałka of Dobczyn, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, ed. Z.V. David, D.R. Holeton, t. 5, cz.1, Praha 2004, 191-210.

 20. Własna droga do Chrystusa. Chrystianizacja Czech [The Way to Christ. Christianization of Bohemia], „Miejsca Święte”, 2004, no 9 (93), 7-11.

 21. Recepcja pism Johna Wyclifa w Czechach i w Polsce [Dissemination of Jon Wyclif’s Writings in Bohemia and Poland], in: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, ed. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, 218-251.

 22. ... in detestationem veteris erroris. Publiczna pokuta heretyków w trzynastowiecznej Langwedocji w świetle najstarszego podręcznika inkwizycyjnego ‘Processus inquisitionis' (1248-1249)[... in detestationem veteris erroris. Public penance of heretics in thirteenth centuiry Languedoc. The evidence of the manula for inquisitors Processus inquisitionis (1248-1249)], in: Ecclesia - cultura - potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, ed. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, 281-293.

 23. Protokoły inkwizycyjne: struktura i funkcje[Inquisitorial register: structure and functions], in: Zbožnost středověku, ed. M. Nodl et al., Praha 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7), 191-209.

 24. Działalność inkwizycyjna dominikanów krakowskich w średniowieczu[Inquisitorial activities of the Cracow Dominicans in the Middle Ages], in: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, ed. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, 383-406.

 25. Revocatio i reconciliatio: ryty powrotu heretyka do Kościoła, in: Ritualy, ceremonie a festivity ve stredni a vychodni Europe 14 a 15 stoleti", ed. M. Nodl, F. Smahel, Praha: Centrum medievistickich studii, 2009 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 12), 249-274.

 26. Repression of heresy in medieval Poland, in: Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Proceedings of the CIHEC Conference, Lublin, 7-10 September 2007, ed. K. Bracha, P. Kras, Warszawa: DiG, 2010, 311-331.

 27. Communitates haereticorum - wspólnoty waldensów w czternastowiecznych Czechach w świetle protokołów inkwizycyjnych [Waldensian communities in fourteenth century Bohemiain the inquisitorial registers], in: Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, ed. W. Iwańczak, J. Smołucha, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, 209-252.

 28. Church Reform and the Hussite Revolution in the Diplomacy of Władysław II Jagiełło, in: The Culture of the Jagiellonian and Related Courts, ed. U. Borkowska, J. Fajt, Leipzig: GWZO, 2010, 227-236.

 29. Praedicatores – inquisitores – persecutores. Wokół historiograficznego sporu o średniowieczną inkwizycję, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, ed. P. Kras, Kraków: Esprit, 2010 (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 7), 11-34.

 30. Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej: struktury i organizacja [Papal Inquisition in East Central Europe: structure and organization], in: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, ed. P. Kras, Kraków: Esprit, 2010 (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 7), 115-144.

 31. Uwagi o rozwoju czeskiej świadomości narodowej i religijnej w dobie husyckiej [Reflections on the rise of Czech national and religious identity in the Hussite period], in: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010, 125-156.

 32. Medieval Poland, Ethnic and Religious Groups in medieval Poland, Medieval Cracow, in:Oxford Bibliographies-On-Line (OxfordBibliographiesOnline.com/medievalstudies).

 33. Donacja Konstantyna – legenda w służbie polityki papieskiej, "Studia Mediaevalia Bohemica", 3 (2011), 7-32.

 34. Inkvizice byla jedním z nastrojů "boje o duší", "Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu", 11 (2011), no. 4, 27-39.

 35. Publiczna pokuta heretyków: formy i funkcje [Public penitence of heretics: forms and functions], "Roczniki Humanistyczne" 59 (2011), 5-26.

 36. Veri et evangelici praedicatores: pierwsi lollardzi i ich wernakularne kaznodziejstwo [Veru et evangelici praedicatores: first Lollards and theri vernacular preaching], in: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, ed. K. Bracha, Warszawa: DiG, 2013, 179-202 (forthcoming)

 37. Średniowieczna inkwizycja i Zakon Braci Kaznodziejów. Zarys problematyki badawczej [The Medieval inquisition and the Order of Friars Preachers], in: Ch. Caldwell Ames, Inkwizycja i Dominikanie. Słuszne prześladowanie, Poznań: W drodze, 2013, 7-35.

 38. Idolum haereticorum: wizerunek Johna Wyclifa w późnośredniowiecznej Anglii [Idolum haereticorum: the image of John Wyclif in late medieval England], in: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, ed. W. Kowalski, B. Wojciechowska, Kielce 2013, 207-217.

Last update: 15.10.2013 16:40