Akwizycja i dydaktyka języków - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Przygotowanie dyplomowej pracy magisterskiej (językoznawstwo stosowane: akwizycja i dydaktyka języków).
C2 Wykształcenie umiejętności tworzenia akademickiego tekstu o charakterze naukowo-badawczym.
C3 Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy, syntezy oraz podejścia komparatywnego, w szczególności w sferze badań nad językowym materiałem empirycznym.


Wymagania wstępne:
1. Znajomość (pogłębiona) pojęć i teorii akwizycyjnych.
2. Zainteresowania badawcze oparte na literaturze fachowej poświęconej badaniom nad szeroko pojętą akwizycją języka.
3. Umiejętność podstawowej analizy danych językowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 Zna szczegółową terminologię z zakresu akwizycji języka.
W2 Zna szczegółowe wymagania stawiane tekstom o charakterze naukowo-badawczym.
W3 Wie na czym polega realizacja osobistego zadania badawczego (realizacja tematu pracy postawionego w tytule). Wie jak postawić pytania badawcze i w jaki sposób udzielać na nie odpowiedzi.
W4. Wie jakie dane i zjawiska językowe można poddać obserwacji i analizie, zwłaszcza w kontekście akwizycji języków romańskich (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego) przez lokutorów natywnych języka polskiego.
W5 Wie na czym polegają cztery główne zadania uczącego się (quatre tâches de l’apprenant) i rozumie ich rolę.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Potrafi określić pole badawcze i wybrać problem do analizy w zakresie szeroko pojętej akwizycji i dydaktyki JO.
U2 Potrafi dokonać właściwego doboru metodologii badań (typ i model analizy, typ badania, grupa probantów, grupa kontrolna, korpus badań, transkrypcje, kodowanie danych, etc.).
U3 Potrafi usytuować zaobserwowane zjawiska językowe w szerokim kontekście kompetencji komunikacyjnej w JO; rozpoznać i wskazać w tekście zwłaszcza te, które odbiegają od standardowych zachowań językowych lokutorów natywnych.
U4 Potrafi przygotować protokół badawczy, zgromadzić dane, zarchiwizować je i przygotować do analizy.
U5 Potrafi zbudować zorientowany korpus danych językowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Docenia rolę interjęzyka w budowaniu kompetencji komunikacyjnej w JO.
K2 Ma pozytywny stosunek do form niestandardowych i idiosynkretycznych występujących w IL badanych.
K3 Wnioski wypływające z analizy danych empirycznych potrafi wykorzystać do konkretnych propozycji dydaktcznych (jak sprawić by..).
K4 Docenia rolę (samo)świadomości procesów akwizycyjnych w skutecznym przyswajaniu JO.
K5 Potrafi inspirować innych do nauki JO.
Metody dydaktyczne:
1. Materiały autorskie
2. Literatura fachowa
3. Wykłady tematyczne zaproszonych gości (w ramach wymian międzynarodowych)
4. Empiryczny materiał językowy (nagrania audio)
5. Empiryczny materiał językowy (przykłady transkrypcji)
6. Samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez studenta badanie empiryczne
Treści programowe:
16-17. Acquisition de la temporalité en français L2 par des adultes immigrés (analyse des données).
18-19. Acquisition de la temporalité en français L2 par des apprenants polonophones en milieu guidé (analyse des données).
S20. Questions explicites : vérifications, incitations, identifications (Perdue)
21-22. Malentendus communicationnels (Giacomi)
23. Présentations des projets individuels (IIe année)
24. Analyser langue (étude de cas)
25. Construire des énoncés (étude de cas)
26. Mettre en contexte (étude de cas)
27. Comparer (étude de cas)
28. Projets individuels – présentations finales (IIe année)
29. Projets en cours – présentations (Ière année)
30 Bilan et perspectives
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
SPOSOBY OCENY
Prezentacja indywidualnego projektu badawczego (projekt dyplomowej pracy mgr)
Czynne uczestnictwo w zajęciach
Prezentacja wybranych zagadnień na podstawie dostarczonej literatury fachowej (prezentacja PPT)
Przygotowanie i redakcja poszczególnych partii pracy mgr

Osoba która uzyskała zaliczenie:
W kategorii wiedzy: na podstawie uzyskanego doświadczenia, wie na czym polega pisanie tekstu o charakterze naukowym. Zna swoje ograniczenia w tym zakresie.

W kategorii umiejętności: zredagowała i przedstawiła do oceny dyplomową pracę magisterską.

W kategorii kompetencji społecznych: zna swoje mocne i słabe strony. Ma świadomość własnych ograniczeń oraz tych kompetencji personalnych, które musi rozwinąć by w pełni odnaleźć sie na rynku pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bot, K. de (1992) A Bilingual production Model: Levelt’s ‘Speaking’ Model Adapted. Ap­plied Linguistics 13 (1), 1-24.
Corder, P. S. [1967]/(1980) The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics V (4), 162-167.
~Trad. fr. : (1980) Que signifient les erreurs des apprenants ? Langages 57, 9-15.
Giacomi, A., Houdaïfa E.T., Vion, R. (1984) Malentendus et/ou incompréhensions dans le dialogue interculturel : ‘à bon entendeur salut !’. In C. Noyau & R. Porquier (éds) Communiquer dans la langue de l’autre (pp. 79-98). Paris : Presses Universitaires de Vincennes.
Kielski, B. (1957-1960) Struktura języków francuskiego i polskiego w świetle analizy porów­naczej. Cz. 1-2. [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Klein, W. (1989) L’acquisition de langue étrangère. Trad. fr. : C. Noyau. Paris : Armand Colin.
Klein, W. & Perdue, C. (1997) The Basic Variety (or: Couldn’t natural languages be much simpler?). Second Language Research 13 (4), 301-347.
Krashen, S. D. (1981) Second language acquisition and Second Language Learning. Oxford/ New York : Pergamon.
Levelt, W. (1989) Speaking. From Intention to Articulation. Cambridge MA: The MIT Press.
Perdue, C. (1995) L’acquisition du français et de l’anglais par des adultes : Former des énoncées. Paris : CNRS Editions.
Porquier, R. (1984a) Communication exolingue et apprentissage des langues. In B. Py (éd.) Acquisition d’une langue étrangère III (pp. 17-47). Paris : Presses Univer­si­taires de Vincennes.
Selinker, L. (1972) Interlanguage. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching X (3), 209-231.
Slobin, D. (1996a/2003) From ‘thought and language’ to ‘thinking for speaking’. In J.J Gumperz. & S.C. Levinson, (éds) Rethinking linguistic relativity (pp. 70-96). Cambridge : Cambridge University Press.
~Trad. pol. : (2003) ‘Od myśli i języka’ do ‘myślenia dla mówienia’. In E. Dąb­rowska & W. Kubiński (éds) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa ko­gni­tywnego (pp. 361-402). Kraków : Universitas.

Literatura uzupełniająca:
Corder, P. S. [1971]/(1980) Idiosyncratic Dialect and Error Analysis. International Review of Applied Linguistics IX (2), 147-160.
~Trad. fr. : (1980) Dialectes idiosyncrasiques et analyse d’erreurs. Langages 57, 17-28.
Ellis, R. (1990) Instructed Second Language Acquisition. Learning in the Classroom. Oxford UK/Cambridge USA : Blackwell.
Giacobbe, J. (1992) Acquisition d’une langue étrangère. Cognition et interaction. Paris : CNRS Editions.
Guiraud, P. (1959) Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. Dordrecht : D. Reidel.
Hendriks, H (éd.) (2005a) The Structure of Learner Varieties. Berlin : de Gruyter.
Lambert, M. (1994) Les profils d’apprenants comme mode de description et d’explication à la variabilité des apprentissages en langue étrangère. Acquisition et Interaction en Langue Etrangère, 4, 81-108.
Lightbown, P. M. & Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford : Oxford Uni­versity Press.
Noyau, C. & Porquier, R. (éds) (1984) Communiquer dans la langue de l’autre. Paris : Presses Universitaires de Vincennes.
Paprocka-Piotrowska, U. (2009) Conter au risque de tout changer. Lublin: TN KUL & KUL.
Perdue, C. (éd.) (1982) Second language acquisition by adult immigrants. A field manual. Stras­bourg : E.S.F.
Tabakowska, E. (éd.) (2001) Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków : Universitas.
Widła, H. (2007) L’acquisition du français — langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Wilczyńska, W. (1999) Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa/Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN.