Mikrobiologia przemysłowa - wykład

Cele przedmiotu:
C1. Przedstawienie wiadomości o mikroorganizmach wykorzystywanych w przemyśle.
C2. Techniczne zastosowanie bakterii, drożdży i pleśni.
C3. Przedstawienie procesów fermentacyjnych i produktów fermentowanych.
Wymagania wstępne:
Zaliczone ćwiczenia i wykłady z Mikrobiologii ogólnej i Biochemii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1. Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju mikrobiologii przemysłowej oraz historii odkryć, najnowszych badań oraz zastosowań mikroorganizmów w praktyce przemysłowej.
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Wykorzystuje różnorodne metody i techniki badawcze w celu izolacji i identyfikacji mikroorganizmów o pożądanych cechach metabolicznych.
U2. Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Jest świadomy znaczenia technologii fermentacyjnych i mikroorganizmów w rozwiązywaniu problemów żywieniowych.
Metody dydaktyczne:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Treści programowe:
Przedmiot prezentuje mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym: bakterie należące do różnych grup taksonomicznych oraz organizmy eukariotyczne (drożdże oraz grzyby strzępkowe). Naturalne środowiska drobnoustrojów a poszukiwanie i wykorzystanie drobnoustrojów przez człowieka, wpływ różnych środowisk na drobnoustroje oraz mikroorganizmów na środowisko. Przedstawiana jest budowa drobnoustrojów wykorzystywanych przemysłowo i charakterystyka ich metabolizmu, w tym metabolizm fermentacyjny. Zasadnicza część wykładów poświęcona jest wykorzystaniu mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu, do otrzymywania wielu wartościowych produktów. Prezentowane są drobnoustroje zdolne do różnych procesów fermentacyjnych takich jak fermentacja mlekowa, octowa, glukonianowa, propionowa, masłowa i alkoholowa oraz produktów tych fermentacji. Techniczne zastosowanie drożdży - Saccharomyces cerevisiae oraz produkcja napojów fermentowanych. Techniczne wykorzystanie grzybów pleśniowych, fermentacja cytrynowa i fumarowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
zaliczenie na ocenę: uzyskanie w sumie co najmniej 51% punktów z testu kontrolnego pojedynczego wyboru.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom I i II, PWN, 2007 i 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. Singelton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, 2000.
2. El-Mansi E.M.T., Bryce C.F.A., Demain A.L., Allman A.R. Fermentation Microbiology and Biotechnology wyd. Taylor and Francis Group, 2007.
3. Długoński J. Biotechnologia mikrobiologiczna. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1997.

Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własności intelektualnej - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznanie z dobrą praktyką dokumentacyjną w zakresie: systemów dokumentacji zakładowej i kontroli jakości, SOPów, specyfikacji, wybranych dokumentów rejestrujących, certyfikacji.
C2. Zapoznanie z pojęciami i zasadami zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zarządzanie zasobami własności intelektualnej.
C3. Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji w zakresie zagadnień związanych z poszczególnymi działami systemów zapewnienia jakości: standardowe procedury operacyjnej (SOP), standardowe procedury badawcze i specyfikacje.
C4. Nabycie umiejętności przeszukiwania dostępnych baz patentowych.
Wymagania wstępne:
W1. Wiedza z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii, technologii bioprocesowych
W2. Umie przygotować w języku polskim opracowanie problemów z zakresu nauk biotechnologicznych
W3. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozumie potrzebę wdrożenia systemów zapewnienia jakości poprzez utrzymanie wysokiego standardu na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego (K_W07, K_W08).
W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej (K_W09).
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych, w celu ich wykorzystania w praktyce przemysłowej gwarantującej produkcję zgodną z wymaganiami prawa i rynku (K_U03).
U2. Wykazuje umiejętność napisania procedury badawczej, dokumentów specyfikujących, które opisują obowiązujący tryb działania lub sposób wykonania różnych operacji bądź czynności (K_U02, K_U08).
U3. Stosuje procedury ochrony własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej (K_U10).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z aktualizowanym ustawodawstwem oraz czasopismami branżowymi, w celu aktualizacji, poszerzenia i pogłębiania wiedzy na temat obowiązujących i wdrażanych aspektach związanych z zapewnieniem jakości produktu biotechnologicznego (K_K03, K_K08).
K2. Systematycznie aktualizuje wiedzę o systemach zapewnienia jakości i ochronie praw patentowych oraz zna ich praktyczne zastosowanie (K_K08).
Metody dydaktyczne:
Wykład - wykład tradycyjny z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego / Ćwiczenia - metody podające: objaśnienie, wykład informacyjny; praca z tekstem, dyskusja, zajęcia konwersacyjne, praca z komputerem oraz z innym sprzętem audiowizualnym, praca w grupie, metody dialogowe i problemowe
Treści programowe:
Klasyfikacja systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Ustawodawstwo. Organizacyjne usytuowanie systemu jakości w przedsiębiorstwie. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości w zakładzie przemysłowym.
Polityka jakości. Wytwarzanie: wymagania dla produkcji niesterylnej i specjalnej produkcji sterylnej, kontrola jakości. Systemy zapewnienia jakości: higiena, walidacja, reklamacje. Dobra praktyka dokumentacyjna:
system dokumentacji zakładowej i kontroli jakości, SOP standardowe procedury operacyjnej, specyfikacje, wybrane dokumenty rejestrujące, certyfikacja; zagadnienia dotyczące kontroli organów kompetentnych.
Procedury ochrony własności – definicje i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zarządzanie zasobami własności intelektualnej. Korzystanie z dostępnych baz patentowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1 kolokwium oraz 3 krótkie formy pisemne z realizowanego programu – 60 %, obecność i aktywność na zajęciach oraz opracowanie zadanych zagadnień – 40 %
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Dobra Praktyka Wytwarzania – aktualne ustawodawstwo
2. Dokumentacja GHP/GMP dla firmy produkcyjnej, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
3. Komplet formularzy zapisów GHP/GMP, Formularze GHP/GMP, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
4. Procedura aktualizacji dokumentacji: księgi HACCP procedur i instrukcji, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
5. HACCP Kompletna dokumentacja Produkcja, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
6. Internetowe bazy patentowe.
7. Prawo własności przemysłowej – aktualna ustawa
Literatura uzupełniająca:
1. Poradnik GMP Dobra Praktyka Wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych praca zbiorowa pod red. Mazurek, Polfarmed W-wa 1998.
2. Podręcznik zarządzania jakością, pod red. D. Locka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
3. Wawak S., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002.
4. PIC PE009-9 Guide to Good Masnufacturing Practice for Pharmaceutical Products.
5. Materiały szkoleniowe GHP/GMP I HACCP, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
6. Instrukcje GHP/GMP planszowe, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
7. Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, AE Kraków 2007.
8. Henryk Altszuller "Algorytm wynalazku", Wiedza Powszechna, 1999

Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własności intelektualnej - wykład

Cele przedmiotu:
C-1 Zapoznanie z klasyfikacją systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Ustawodawstwo.
C-2 Zapoznanie z organizacyjnym usytuowaniem systemu jakości w przedsiębiorstwie; zarządzaniem jakością i zapewnienie jakości w zakładzie przemysłowym; polityką jakości.
C-3 Omówienie zagadnień związanych z wytwarzaniem: wymagania dla produkcji niesterylnej i specjalnej produkcji sterylnej, kontrola jakości.
C-4 Określenie systemów zapewnienia jakości w zakresie: higieny, walidacji, reklamacji.
C-5 Zapoznanie z dobrą praktyką dokumentacyjną w zakresie: systemów dokumentacji zakładowej i kontroli jakości, SOPów, specyfikacji, wybranych dokumentów rejestrujących, certyfikacji.
C-6 Zapoznanie z pojęciami i zasadami zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zarządzanie zasobami własności intelektualnej.
Wymagania wstępne:
W1 - Wiedza z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii, technologii bioprocesowych.
W2 - Umie przygotować w języku polskim opracowanie problemów z zakresu nauk biotechnologicznych.
W3 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 - Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozumie potrzebę wdrożenia systemów zapewnienia jakości poprzez utrzymanie wysokiego standardu na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego, K_W07, K_W08
W2 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, K_W09
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych, w celu ich wykorzystania w praktyce przemysłowej gwarantującej produkcję zgodną z wymaganiami prawa i rynku, K_U03
U2 - Wykazuje umiejętność napisania procedury badawczej, dokumentów specyfikujących, które opisują obowiązujący tryb działania lub sposób wykonania różnych operacji bądź czynności, K_U02, K_U08
U3 - Stosuje procedury ochrony własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, K-U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z aktualizowanym ustawodawstwem oraz czasopismami branżowymi, w celu aktualizacji, poszerzenia i pogłębiania wiedzy na temat obowiązujących i wdrażanych aspektach związanych z zapewnieniem jakości produktu biotechnologicznego, K_K03, K_K08
K2 - Systematycznie aktualizuje wiedzę o systemach zapewnienia jakości i ochronie praw patentowych oraz zna ich praktyczne zastosowanie, K_K08
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego: pokaz multimedialny, metody dialogowe
Treści programowe:
Klasyfikacja systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Ustawodawstwo. Organizacyjne usytuowanie systemu jakości w przedsiębiorstwie. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości w zakładzie przemysłowym. Polityka jakości. Wytwarzanie: wymagania dla produkcji niesterylnej i specjalnej produkcji sterylnej, kontrola jakości. Systemy zapewnienia jakości: higiena, walidacja, reklamacje. Dobra praktyka dokumentacyjna: system dokumentacji zakładowej i kontroli jakości, SOP standardowe procedury operacyjnej, specyfikacje, wybrane dokumenty rejestrujące, certyfikacja.
Procedury ochrony własności – definicje i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zarządzanie zasobami własności intelektualnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wiedza
ocena niedostateczna - Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej systemów zapewnienia jakości i procedur ochrony własności. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu.
ocena dostateczna - Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością i procedur ochrony własności oraz miejsca tych dziedzin wśród innych dyscyplin. Ma ograniczoną znajomość stosowania systemów zarządzania jakością i procedur ochrony własności w obszarze nauk biotechnologicznych.
ocena dobra - Student posiada uporządkowaną wiedzę z systemów zarządzania jakością i procedur ochrony własności oraz miejsca tych dziedzin wśród dyscyplin. Ma rozeznanie w aktualnym prawodawstwie związanych z przedmiotem.
ocena bardzo dobra - Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. systemów zarządzania jakością i procedur ochrony własności oraz miejsca tych dziedzin wśród dyscyplin. Zna aktualne ustawodawstwo związane z przedmiotem. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na zajęciach oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z uzasadnieniem wyboru ich rozwiązania.
Umiejętności
ocena niedostateczna - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć. Nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy i ani posługiwać się nimi.
ocena dostateczna - Student w stopniu minimalnym rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego analizuje tekst naukowy i formułuje rozwiązanie problemów.
ocena dobra - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny korzysta z niej na zajęciach. Z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane problemy.
ocena bardzo dobra - Student ma opracowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Kompetencje
ocena niedostateczna - Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
ocena dostateczna - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzystanie z dostępnej literatury przedmiotu.
ocena dobra - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.
ocena bardzo dobra - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Weryfikacja uzyskanych efektów: egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA PODSTAWOWA:
Dobra Praktyka Wytwarzania – aktualne ustawodawstwo
Dokumentacja GHP/GMP dla firmy produkcyjnej, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
Komplet formularzy zapisów GHP/GMP, Formularze GHP/GMP, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
Procedura aktualizacji dokumentacji: księgi HACCP procedur i instrukcji, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
HACCP Kompletna dokumentacja Produkcja, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
Internetowe bazy patentowe.
Prawo własności przemysłowej – aktualna ustawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Poradnik GMP Dobra Praktyka Wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych praca zbiorowa pod red. Mazurek, Polfarmed W-wa 1998.
Podręcznik zarządzania jakością, pod red. D. Locka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Wawak S., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002.
PIC PE009-9 Guide to Good Masnufacturing Practice for Pharmaceutical Products.
Materiały szkoleniowe GHP/GMP I HACCP, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
Instrukcje GHP/GMP planszowe, praca zbiorowa, Wyd. Lider, 2011.
Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, AE Kraków 2007.
Henryk Altszuller \"Algorytm wynalazku\", Wiedza Powszechna