2018

Rozprawy doktorskie
 • Stosunki pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
Prace magisterskie
 • Chłop w radzieckim plakacie propagandowym (1918 - 1941)

2017

Prace licencjackie
 • Kronikarz, sprawozdawca, krytyk - publicystyka Michaiła Hellera na przykładzie cyklu „W sowieckiej prasie”
 • Odbiór pierwszego wydania książki Leszka Moczulskiego ,,Wojna polska 1939. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu- październiku 1939" w Polsce i na emigracji
Prace magisterskie
 • Miejsce i rola Polski w koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej Oskara Haleckiego

2015

Rozprawy doktorskie
 • Marian Małowist i krąg jego uczniów: Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Prace magisterskie
 • Wojna secesyjna w kinematografii amerykańskiej 1951-2012

2014

Rozprawy doktorskie
 • Środowisko historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915)
 • Dzielenie się pamięcią. Pomiędzy praktyką a teorią historii mówionej
Prace magisterskie
 • Spory wokół teorii normańskiej genezy Rusi. Henryk Paszkiewicz i jego krytycy
 • Winston Churchill's War Speeches: 8th of August 1939 - 8th of May 1945
 • Nauczanie historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932)
 • Political strategies of the USSR and the USA in 1985 -1991

2013

Prace magisterskie
 • Konflikt polsko-ukraiński 1918-1919 w świetle wybranych relacji pamiętnikarskich.Problem etnocentryzmu narracji.
 • Nazis' escape from Germany and France after World War II: directions and assistance.
 • Polish economic emigration to Canada and the USA in 1918-1939
 • A comparison of the social situation of women during the inter-war period in Great Britain, France, Poland and the Soviet Union.
 • The role of Euroregions in the process of European integration: past and present.
 • Nurty kinematografii okresu PRL: 1945 - 1980

2012

Rozprawy doktorskie
 • Kategoria wzniosłości w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku