Redaktor Naczelny "Rocznika IESW"
[Editor in chief of the "Rocznik Instytutu Europe Srodkowo-Wschodniej"]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)