Historia muzyki - Barok - wykład

Cele przedmiotu:
C1- Ukazanie charakterystyki oraz procesów rozwojowych europejskiej kultury muzycznej XVII i XVIII wieku (1600-1750).
C2- Przedstawienie najważniejszych nurtów rozwojowych sztuki muzycznej we wszelkich jej przejawach oraz ukazanie powiązań między procesami rozwojowymi stylów muzycznych epoki baroku z kontekstem społecznym, duchowym, estetycznym i artystycznym epoki.
C3- Usystematyzowanie wiedzy w zakresie różnorodności stylistycznej epoki baroku.
C4- Nabycie znajomości literatury muzycznej wraz z umiejętnością identyfikacji stylistycznej i historycznej dzieł muzycznych.
Wymagania wstępne:
W1- Przekrojowa znajomość historii powszechnej XVII i XVIII wieku
W2- Ogólna orientacja w stylach muzycznych wszystkich epok muzycznych
W3- Podstawowa znajomość terminologii muzycznej.
W4- Zdolność do aktywnej słuchowej percepcji dzieł muzycznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku - M_W06
2. Student ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą terminologii muzycznej epoki baroku - M_W03
3. Student posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie współczesnego muzykologicznego postrzegania epoki baroku w muzyce wraz z uwzględnieniem historycznych zmian w postrzeganiu i wartościowaniu wspomnianej epoki - M_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność krytycznej oceny epoki baroku w muzyce oraz posiada umiejętność wartościującego wypowiadania się na tematy wchodzące w zakres wykładu - M_U08
2. Student posiada umiejętność obserwowania zależności między kształtowaniem się idei estetycznych i stylistycznych muzyki epoki baroku a procesami kulturowymi, duchowymi i społecznymi dokonującymi się w XVII i XVIII wieku - M_U12
3. Student posiada umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku - M_U17
4. Student posiada umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku - M_U20
5. Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania zwięzłych wypowiedzi na temat wybranych zagadnień i problematyki dotyczącej historii muzyki epoki baroku - M_U22

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie - M_K13
2. Student ma pogłębioną świadomość procesów rozwojowych w muzyce dokonanych w XVII i XVIII wieku, których oddziaływanie jest również obecne we współczesnej muzyce europejskiej i życiu muzycznym - M_K09
3. Student ma twórczą motywację do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku - M_K10
Metody dydaktyczne:
Wykład, prezentacja multimedialna, prezentacja nagrań audio i video.
Treści programowe:
1. Muzyka baroku z uwzględnieniem jej przesłanek estetycznych i socjologicznych z wyróżnieniem różnorodnych stylów tej epoki, podstawowych gatunków i form muzycznych w ich rozwoju oraz najwybitniejszych twórców i ich kluczowych dzieł.
2. Przedstawianie dziejów muzyki w świetle nurtów estetycznych i religijnych epoki.
3. Omówienie najważniejszych zagadnień teorii muzyki XVII-XVIII wieku.
4. Ukazanie procesu rozwoju gatunków i form w szerszym kontekście historycznym.
5. Omówienie języka dźwiękowego poszczególnych \\"szkół\\" kompozytorskich i całej epoki.
6. Ukazanie czynników, które przyczyniły się lub które hamowały rozwój kultury muzycznej.
7. Ukazanie kontekstu intelektualno-duchowego, który oddziaływał na muzyków i kompozytorów epoki.
8. Wprowadzenie do głębszej analizy utworów XVII i XVIII wieku.
9. Omówienie nurtów stylistycznych omawianego okresu.
10. Zdefiniowane języka dźwiękowego XVII i XVIII wieku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie historii muzyki epoki baroku.
(U) - Student nie posiada umiejętności kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz nie posiada umiejętności merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K) - Student nie potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie i nie ma twórczej motywacji do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.

Ocena dostateczna
(W) - Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku w stopniu dostatecznym.
(U) - Student posiada dostateczną umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz dostateczną umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K) - Student w stopniu dostatecznym potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie i nie ma twórczej motywacji do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.

Ocena dobra
(W)- Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku w stopniu dobrym.
(U)- Student posiada dość dobrą umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz dość dobrą umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K)- Student potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie, jednak nie ma twórczej motywacji do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma w pełni uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku.
(U)- Student posiada pełną umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K)- Student potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie oraz posiada twórczą motywację do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Bukofzer Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, Warszawa 1970; D. Gwizdalanka Historia muzyki 1 (opera), Kraków 2005 i cz. 2 (oratorium i muzyka instrumentalna) Kraków 2006; N. Harnoncourt Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1982; B. Przybyszewska-Jarmińska Barok, cz. I 1595-1696, Warszawa, 2007; D. Szlagowska Muzyka baroku, Gdańsk 1998; Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech, pod red. Z. M. Szweykowskiego, Kraków 2000; J.W. Hill, Baroque music, New York-London 2005; M. Kowalska ABC historii muzyki, Kraków 2001.

Style i literatura muzyczna - Antyk i Średniowiecze - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Poznanie kultury muzycznej funkcjonującej w starożytnej Grecji i Rzymie.
C2 - Poznanie podstawowych form muzycznych funkcjonujących w okresie Antyku i Średniowiecza w kręgu kultury europejskiej (basen Morza Śródziemnego).
C3 - Poznanie form muzycznych i dzieł powstałych w kręgu chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego.
Wymagania wstępne:
W 1 – równoległe lub wcześniejsze uczęszczanie na wykład z Historii Muzyki Antyku i Średniowiecza.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin muzykologicznych - M_W06
2. Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei muzykologicznej - M_W08
3. Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej okresu Antyku i Średniowiecza - M_W19
4. Student posiada znajomość elementów dzieła muzycznego, wzorców budowy formalnej utworów powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza - M_W21
5. Student posiada znajomość tradycji wykonawczy różnych stylów muzyki Antyku i Średniowiecza - M_W24

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury, mające na celu scharakteryzować główne elementy stylistyczne literatury muzycznej okresu Antyku i Średniowiecza - M_U14
2. Student potrafi rozpoznawać różne dzieła kultury muzycznej Antyku i Średniowiecza (kompozycje, kompozytorów i style muzyczne) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym - M_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Prezentacja muzyki z wykorzystaniem systemów audio-video, fonoteki, wideoteki oraz Internetu. Referaty przygotowywane przez studentów.
Treści programowe:
Funkcjonowanie muzyki w życiu społecznym Starożytnej Grecji.
Muzyka Starożytnego Rzymu.
Muzyka Bizantyjska - specyfika, podstawowe formy, stylistyka, duchowość bizantyjska.
Style wokalne chorału gregoriańskiego.
Formy chorału gregoriańskiego.
Dramat liturgiczny.
Średniowieczna muzyka świecka - trubadurzy, minnesingerzy.
Polifonia średniowieczna - organum.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie potrafi opisać w sposób ogólny kultury muzycznej funkcjonującej w starożytnej Grecji i Rzymie oraz nie ma wiedzy na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student nie potrafi rozpoznać przynajmniej 1/3 zaprezentowanych (odtworzonych) utworów muzycznych powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student nie napisał i nie przedstawił zadanego tematu referatu.
(K) - Student nie ma świadomości potrzeby poszerzania swojej wiedzy.

Ocena dostateczna
(W) – Student potrafi opisać w sposób ogólny kulturę muzyczną funkcjonującą w starożytnej Grecji i Rzymie oraz ma ogólną wiedzę na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student potrafi rozpoznać przynajmniej 1/3 zaprezentowanych (odtworzonych) utworów muzycznych powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student napisał i przedstawił referat na temat zadanego stylu muzycznego.
(K) - Student ma świadomość potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy.

Ocena dobra
(W) – Student potrafi opisać większość elementów kultury muzycznej funkcjonującej w starożytnej Grecji i Rzymie oraz ma dobrą wiedzę na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student potrafi rozpoznać ponad połowę zaprezentowanych (odtworzonych) utworów muzycznych powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student napisał i przedstawił referat na temat zadanego stylu muzycznego.
(K) - Student ma świadomość potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i jest otwarty na nowe idee w zakresie stylistyki muzycznej.

Ocena bardzo dobra
(W) – Student potrafi szczegółowo opisać kulturę muzyczną funkcjonującą w starożytnej Grecji i Rzymie oraz ma szeroką wiedzę na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student potrafi rozpoznać niemal wszystkie zaprezentowane (odtworzone) utwory muzyczne powstałe w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student napisał i przedstawił referat na temat zadanego stylu muzycznego.
(K) - Student ma świadomość potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i jest otwarty na nowe idee w zakresie stylistyki muzycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Chomiński J., Chomińska Wilkowska K. Historia muzyki, T. 1, PWM 1989.
Grout D.J. A history of western music, Nowy Jork - Londyn 1980, s. 1-292.
Sachs C. Muzyka w świecie starożytnym, PWM 1988.
Hintz E. Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.
Hintz E. Chorał gregoriański, Pelplin 1999.

Style i literatura muzyczna - Barok - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C 1 - Zapoznanie studentów z literaturą muzyczną baroku, stylami i estetyką, cechami głównych form i gatunków muzycznych oraz techniką kompozytorską.
C 2 - Umożliwienie praktycznej znajomości wybranych utworów i ukazanie rozwoju języka muzycznego w okresie baroku.
C 3 - Wskazanie specyfiki kulturowej różnych ośrodków muzycznych oraz ich wzajemnych relacji.
C 4 - Podanie podstawowych źródeł literatury muzycznej baroku.
Wymagania wstępne:
W 1 - Znajomość stylów i literatury muzycznej poprzednich epok.
W 2 - Znajomość podstawowych informacji nt. stylów i form muzycznych.
W 3 - Wcześniejsze lub równoległe uczęszczanie na wykłady z zakresu historii muzyki baroku.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków dyscyplin muzykologicznych M_W06.
2. Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei muzykologicznej - M_W08
3. Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej okresu baroku - M_W19
4. Student posiada znajomość elementów dzieła muzycznego, wzorców budowy formalnej utworów powstałych w okresie baroku - M_W21
5. Student posiada znajomość tradycji wykonawczy różnych stylów muzyki Baroku - M_W24

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury, mające na celu scharakteryzować główne elementy stylistyczne literatury muzycznej okresu broku - M_U14
2. Student potrafi rozpoznawać różne dzieła kultury muzycznej powstałe w okresie baroku (kompozycje, kompozytorów i style muzyczne) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym - M_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Metody dydaktyczne:
Metody nauczania wspieranego technikami audio; ćwiczenia aktywizujące (prezentacje audio wybranych form i gatunków muzycznych czołowych kompozytorów przygotowywane przez studentów); słuchanie i analiza wybranych dzieł muzycznych; praca własna studentów (m. in. poznawanie utworów nieuwzględnionych podczas zajęć, uzupełnianie wiadomości w oparciu o wskazaną literaturę).
Treści programowe:
Periodyzacja i charakterystyka stylów muzycznych oraz literatury muzycznej okresu baroku. Zarys życia i działalności wybitnych kompozytorów. Charakterystyka podstawowych form muzyki religijnej i świeckiej okresu baroku oraz rozwoju techniki kompozytorskiej na podstawie słuchanych utworów muzycznych. Słuchanie nagrań i krótka analiza stylistyki przykładowych utworów muzycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych przykładów z literatury muzycznej baroku, nie zna stylów, form i gatunków tej muzyki.
(U) Student nie potrafi słuchowo rozpoznać podstawowych pozycji literatury muzycznej baroku w muzyce oraz wypowiedzieć swoich opinii na temat stylów muzycznych tej epoki.
(K) Student nie ma świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki klasycyzmu we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym
Ocena dostateczna
(W) Student dostatecznie zna w stopniu dostatecznych podstawowe pozycje literatury muzycznej baroku oraz formy, gatunki i style tej muzyki.
(U) Student w stopniu dostatecznym rozpoznaje słuchowo wybrane pozycje literatury muzycznej baroku oraz wypowiada swoje opinie na temat jej stylów.
(K) Student ma dostateczną świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki baroku we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym
Ocena dobra
(W) Student zna literaturę muzyczną baroku oraz formy, gatunki i style tej muzyki.
(U) Student w stopniu dobrym krytycznie ocenia literaturę muzyczną i style baroku oraz wypowiada swoje opinie na ich temat.
(K) Student ma świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki baroku we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna bardzo dobrze literaturę muzyczną i style baroku, zna wszystkie formy i gatunki tej muzyki.
(U) Student swobodnie i szybko rozpoznaje przykłady muzyki okresu baroku oraz trafnie wypowiada swoje opinie na temat stylów kompozytorskich.
(K) Student ma bardzo dobrą świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki baroku we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym oraz bierze w nim aktywny udział.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
- Blume F.: Barock. (W:) MGG. T 1. Kassel-Basel 1949-1951.
- Bukofzer M.: Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha. Warszawa 1970.
- Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K.: Historia muzyki. Cz. I. Kraków 1989.
- Łobaczewska S.: Style muzyczne. T. I, cz. 2: Styl barokowy. Kraków 1961.
Dyskografia (wybrane CD):
- Meiterwerke des Barock. 60 CD Limited Edition. 88697303862. Sony BMG Music Entertainment 2008.
- Bach Edition. Das Gesamtwerk. 160 CD. Brillant Classics 99701-99706, 92754.
Point Classics 2005.

Literatura uzupełniająca:
- Anderson N.: Baroque musik: From Monteverdi to Händel. Londyn 1994.
- Chomiński J. M.: Historia harmonii i kontrapunktu. T. I. Kraków 1958. T. II. Kraków 1962.
- Chomiński J. M, Wilkowska-Chomińska K.: Formy muzyczne. T. 1.: Małe formy
instrumentalne. Kraków 1983. T. 3.: Pieśń. Kraków 1974. T. 5.: Wielkie formy
wokalne. Kraków 1984.
- Chrzanowski T.: Barok - styl i epoka. (W:) Sztuka świata. T. 7. Warszawa 1994.
- Encyklopedia Muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 2001.
- Encyklopedia muzyczna PWM. Red. E. Dziębowska. Kraków 1979.
- Feicht H.: Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku. Kraków 1980.
- Fubini E.: Historia estetyki muzycznej. Kraków 1997.
- Łobaczewska S.: Zarys historii form muzycznych. Kraków 1950.
- Muchenberg B.: Pogadanki o muzyce. T. I - II. Kraków 1970.
- Mizgalski F.: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej. Poznań 1959.
- Podhajski M.: Formy muzyczne. Warszawa 1991.
- Schaeffer B.: Dzieje muzyki. Warszawa 1983.
- Szlagowska D.: Muzyka baroku. Skrypty i Podręczniki 29. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Gdańsk 1998.
- Wesołowski F.: Barokowa teoria afektów w praktyce muzycznej. Zeszyty naukowe 63. Akademia Muzyczna Wrocław 1994.
- Wesołowski F.: Niektóre uwagi na temat stylów realizacji basso continuo. Zeszyty naukowe 50. Akademia Muzyczna Łódź 1989.Style i literatura muzyczna - Romantyzm - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1- zrozumienie przez studenta istoty romantyzmu muzycznego.
C2- rozpoznawanie stylów muzycznych epoki.
C3- znajomość korpusu reprezentatywnych dzieł muzycznych, umiejętność ich analizy oraz interpretacji w kontekście estetyki romantyzmu.
Wymagania wstępne:
W1 – ogólna znajomość zagadnień z zakresu kultury muzycznej, muzykologii, historii.
W2 – zainteresowanie studenta podstawowymi problemami z dziedziny kultury muzycznej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
M_W08 Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei muzykologicznej
UMIEJĘTNOŚCI
M_U08
Student potrafi rozpoznawać wytwory kultury muzycznej epoki romantyzmu (dzieła muzyczne, publikacje naukowe) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
1. Realizacja celu przedmiotu dokonuje się w formie wykładu z użyciem środków audiowizualnych.
Treści programowe:
Ogólna charakterystyka epoki romantycznej w muzyce (definicje, periodyzacje, tło polityczne, społeczne i kulturowe), - pieśń I poł. XIX wieku (F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin);
Muzyka symfoniczna I poł. XIX wieku (przemiany aparatu orkiestrowego, nowa rola dyrygenta, inspiracje beethovenowskie, uwertura koncertowa, symfonia);
Wirtuozostwo XIX wieku (rozwój instrumentarium, kult indywidualizmu wykonawczego, czołowi reprezentanci i ich twórczość).
Opera romantyczna I poł. XIX wieku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Einstein Alfred, Muzyka w epoce romantyzmu, tł. Michalina i Stefan Jarocińscy, Kraków 1983.
Poniatowska Irena, Historia muzyki polskiej, t. 5., Romantyzm 1850-1900, Warszawa 2010.
Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną. Od wyznania do wołania, Kraków 1997.

Wprowadzenie do chorału gregoriańskiego - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznanie studentów z historią chorału gregoriańskiego w Europie i w Polsce
C2 - Nabycie umiejętności odczytywania notacji chorału gregoriańskiego
C3 - Rozróżnianie skal modalnych i tonów psalmodycznych chorału gregoriańskiego
C4 - Zdobywanie wiedzy o stylach i formach kompozycji chorałowych
Wymagania wstępne:
W1 - Dobra wiedza znajomości pojęć i teorii muzyki
W2 - Umiejętność czytania nut w różnych kluczach
W3 - Podstawowa znajomość języka łacińskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student posiada uporządkowaną znajomość historii chorału gregoriańskiego i rozumie główne kierunki formowania się śpiewu liturgicznego Kościoła Katolickiego w Europie M_W06
2. Student posiada wiedzę na temat stylu i form śpiewów chorałowych M_W06
3. Student zna podstawową terminologię muzyczną i sposoby zapisu związane z omawianą tematyką M_W03
4. Student zna osoby (biografię) związane z chorałem gregoriańskim M_W06
5. Student posiada znajomość literatury muzycznej i podstawowego repertuaru związanego ze śpiewem chorałowym M_W19; M_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student zna historię chorału gregoriańskiego M_U06
2. Student potrafi wymienić style i formy chorału gregoriańskiego M_U08
3. Student potrafi podać postaci (ich biografię) związanych ze zjawiskiem chorału gregoriańskiego M_U08
4.Student posiada umiejętność odczytania zapisu śpiewu chorałowego oraz próby zaśpiewania (wraz z tekstem łacińskim) danego utworu chorałowego M_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie muzykologicznego postrzegania historycznego zjawiska muzyki liturgicznej Kościoła Katolickiego wraz z uwzględnieniem historycznych zmian w postrzeganiu i wartościowaniu utworów M_W07
2. Student ma świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa chorału gregoriańskiego we współczesnej liturgii Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz w życiu artystycznym i muzycznym społeczeństwa M_K09
3. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności z historii chorału gregoriańskiego. Jest zdolny do formułowania własnych sądów na tematy wykonawstwa muzyki monodii liturgicznej oraz potrafi je realizować w obszarze własnej pracy artystycznej. Posiada również świadomość systematycznego poszerzania swojej wiedzy i stałego doskonalenia umiejętności M_K01; M_K11
4. Student potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu liturgii i muzyki kościelnej, a szczególnie chorału gregoriańskiego M_K13
Metody dydaktyczne:
Metoda wykładu wspieranego technikami audio, prezentacji wizualnych; czytanie zapisu chorału gregoriańskiego, określanie modusów, form kompozycji chorałowych i ich umiejscowienie w liturgii; praktyczne śpiewanie skal kościelnych oraz wybranych utworów gregoriańskich, słuchanie i analiza wybranych śpiewów chorałowych;
Treści programowe:
Podczas ćwiczeń jest omawiana historia powstania śpiewów Kościoła chrześcijańskiego na Wschodzie i Zachodzie Europy, jego podstawowe formy, a także rozwój chorału gregoriańskiego, jego upadek oraz renesans.
Ćwiczenia uczą odczytywanie różnorodnego zapisu chorału gregoriańskiego, rozpoznawanie jego form i stylu. Podczas zajęć student jest zapoznawany ze znaczeniem liturgicznym i nabywa umiejętności zastosowania śpiewów chorałowych w tzw. liturgii trydenckiej jak i posoborowej (po Soborze Watykańskim II). Studenci ćwiczą również rozpoznawanie jak i śpiewanie skal kościelnych oraz tonów psalmodycznych. Podczas ćwiczeń uczestnicy uczą się śpiewania przykładowych utworów chorałowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych faktów z historii chorału gregoriańskiego, biografii osób związanych z chorałem gregoriańskim, nie zna stylów, form tej muzyki
(U) Student nie potrafi krytycznie ocenić znaczenia chorału gregoriańskiego w historii muzyki oraz wypowiedzieć swoich opinii na temat faktów historycznych
(K) Student nie ma świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa chorału w liturgii Kościoła jak i we współczesnym życiu muzycznym
Ocena dostateczna
(W) Student zna dostatecznie podstawowe fakty z historii chorału gregoriańskiego, biografii osób związanych z chorałem gregoriańskim, zna dostatecznie style i formy tej muzyki
(U) Student w stopniu dostatecznym krytycznie ocenia znaczenie chorału gregoriańskiego w historii muzyki oraz potrafi wypowiedzieć swoje opinie na temat faktów historycznych
(K) Student ma dostateczną świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa chorału gregoriańskiego we współczesnym życiu liturgicznym Kościoła jak i artystycznym oraz muzycznym
Ocena dobra
(W) Student zna podstawowe fakty z historii chorału gregoriańskiego, zna biografię i znaczenie osób związanych z chorałem gregoriańskim, zna dobrze style i formy śpiewów chorałowych
(U) Student w stopniu dobrym krytycznie ocenia znaczenie chorału gregoriańskiego w historii muzyki oraz potrafi wypowiedzieć swoje opinie na temat faktów historycznych, potrafi zaśpiewać proste śpiewy chorałowe
(K) Student ma dobrą świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa chorału gregoriańskiego we współczesnej liturgii Kościoła Rzymsko-Katolickiego jak i w życiu artystycznym oraz muzycznym
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna bardzo dobrze fakty z historii chorału gregoriańskiego, zna biografię i znaczenie osób związanych z chorałem gregoriańskim i ich znaczenie w rozwoju lub pielęgnowaniu śpiewów chorałowych, zna bardzo dobrze style i formy śpiewów chorałowych
(U) Student swobodnie ocenia krytycznie znaczenie chorału gregoriańskiego w historii muzyki oraz potrafi wypowiedzieć swoje opinie na temat faktów historycznych, potrafi zaśpiewać wskazane śpiewy chorałowe (nawet a vista)
(K) Student ma bardzo dobrą świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa chorału gregoriańskiego we współczesnej liturgii Kościoła Rzymsko-Katolickiego jak i we współczesnym życiu artystycznym oraz muzycznym; bierze w nim aktywny udział poprzez uczestnictwo w zespole chorałowym
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Siekierka Iwo Hubert, Wprowadzenie do chorału gregoriańskiego, Polihymnia: Lublin 2011.
Siekierka Iwo Hubert, Muzyka a liturgia. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo św. Antoniego: Wrocław 2005
Hinz Edward, Chorał gregoriański, Bernardinum: Pelplin 1999, 2007.
Bernat Zdzisław, Chorał gregoriański, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 1985, szp. 221-229.
Szkoła św. Grzegorza, Laus in Ecclesia. Szkoła śpiewu gregoriańskiego, Wydawnictwo Dębogóra: Dębogóra 2013.
Hinz Edward, Zarys historii muzyki kościelnej, Bernardinum: Pelplin 2000.
Encyklopedia muzyki, red. Andrzej Chodkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2001.
Hasła imienne z Encyklopedii Muzycznej PWM. Część biograficzna, Kraków 1979-2012.
Liber usualis, Tournai 1947 (http://www.sanctamissa.org/en/music/gregorian-chant/index.html)
Graduale triplex, Solesmes 1979.
Sawicki Bernard OSB, W chorale jest wszystko. Ekstremalny przewodnik po śpiewie gregoriańskim, Wydawnictwo Benedyktynów: Tyniec 2014.
Michels Ulrich, Atlas muzyki, t. 1, Prószyński i Spółka: Warszawa 2002, s. 184-191.
Filaber Andrzej, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997.
Studia Gregoriańskie: pod patronatem Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego im. ks. Zdzisława Bernata, Wydawnictwo Świętego Wojciecha: Poznań, 2008 – , w: http://www.clamaveruntiusti.org
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, w: http://www.choral.pl