2022

Rozprawy doktorskie
 • Investigatio preiudicialis seu pastoralis w diecezji brneńskiej w kontekście reformy procesu małżeńskiego Papieża Franciszka
 • Zasada zaufania do stron procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Wpływ opinii biegłego psychologa na wyroki w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej w latach 2008-2015

2020

Rozprawy doktorskie
 • Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu przymusu i bojaźni w świetle najnowszego ustawodawstwa
 • Wpływ Instrukcji Dignitas cannubii na orzecznictwo Sądu Biskupiego w Kielcach w latach 2005-2015
Prace magisterskie
 • Dowód z opinii biegłego w polskim procesie cywilnym i w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Studium prawno-porównawcze
 • Apelacja w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Dowód z dokumentu w polskim procesie cywilnym i w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Studium prawno-porównawcze

2019

Rozprawy doktorskie
 • Zasada kontradyktoryjności w systemie kanonicznego prawa procesowego
 • Vetitum w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
Prace magisterskie
 • Skuteczność opinii biegłego w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Witebskiej
 • Impotencja jako kanoniczna przyczyna nieważności małżeństwa
 • Uprawnienia asesora w processus brevior coram Episcopo
 • Skuteczność zeznań świadka w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

2018

Prace magisterskie
 • Badanie przedprocesowe-rola i znaczenie w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Nowe uprawnienia obrońcy węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
 • Przyczyny nieważności małżeństwa kanonicznego a przyczyny unieważnienia małżeństwa w prawie polskim
 • Zadania adwokata w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego
 • Skuteczność zeznań świadka w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa