Marian NOWAK, ur. 07.05.1955 w Tomaszowie Lubelskim, Studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył w 1980 roku uzyskaniem tytułu magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Cz. S. Bartnika: „Religijny sens dziejów według Hugona Kołłątaja". Po święceniach kapłańskich w 1980 r. pracował w duszpasterstwie katolickim w latach 1980-1982 jako wikariusz i katecheta, podejmuje następnie studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie „Salesianum" w Rzymie zakończone uzyskaniem w 1988 r. tytułu doktora nauk pedagogicznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu „SALESIANUM".

            Po powrocie do kraju w latach 1989-1991 pracował duszpastersko w Lublinie także jako kapelan Więzienia i Aresztu Śledczego oraz kapelan szpitalny. W tym czasie podejmuje wykłady z pedagogiki na Wydziale Teologicznym oraz z pedagogiki ogólnej i teorii wychowania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Zatrudniony na KUL od r. 1991 najpierw jako wykładowca Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, pełniąc tym samym funkcję wicedyrektora tegoż Instytutu aż do 2001 r., następnie jako asystent i adiunkt w Instytucie Pedagogiki KUL (od r. ak. 1992/93). Od 1997 do 2002 pełnił funkcje wychowawcze w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (przez rok na stanowisku prorektora i od 1998 do 2002 r. - rektora tegoż Seminarium). 15 listopada 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogika - pedagogika ogólna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Podstawy pedagogiki otwartej oraz dorobku; 12 listopada 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych; od 1 października 2016 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

            Pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL w latach 2000-2008 i następnie pełni ją od 2012 r.; od 2000 r. Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL; od 2005 r. Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych pedagogicznych - m.in. jest członkiem Prezydium A.C.I.S.E. (Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'Èducation z siedzibą w Paryżu); od r. 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana WNS KUL ds. studenckich.

Interesuje się przede wszystkim pedagogiką personalistyczną, jest autorem 5 książek, współautorem i redaktorem 30 książek, autorem około 250 artykułów z zakresu pedagogiki ogólnej, metodologii pedagogicznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury i teorii wychowania

            Interesuje się problemem dialogu interdyscyplinarnego w pedagogice (zwłaszcza w zakresie roli refleksji filozoficznej i teologicznej w pedagogice), pedagogiką ogólną, pedagogiką kultury i dydaktyką, a przede wszystkim personalistyczną pedagogiką chrześcijańską w obrębie której podejmuje dalsze badania naukowe. 

            Te problemy podejmował m.in. w swoich autorskich 5 książkach: 'Giovinezza' ed 'autoformazione' secondo Romano Guardini (Roma, 1989); Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej (Lublin, 1995); Podstawy pedagogiki otwartej (Lublin, 1999); Teorie i koncepcje wychowania (Warszawa, 2008); Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 651.

            Odbył 5-miesięczny (1994/95) staż naukowo-badawczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Katolickiego Uniwersytetu w Louvain (Belgia) pod kierunkiem Prof. M. Hellemans. Współpracuje z szeregiem Towarzystw i Planów Badawczych krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i był współorganizatorem II. Konferencji Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP w Dąbrowicy k/Lublina, której efektem jest publikacja T. KUKOŁOWICZ - M. NOWAK (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin, RW KUL, 1997 oraz VI. Konferencji tego Zespołu w 2007 r., której efektem jest publikacja: M. Nowak – P. Magier – I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin, Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo GAUDIUM, 2010, ss. 446.

Był współorganizatorem VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w 2007 r. w Lublinie (wraz z prof. Dariuszem Kubinowskim z UMCS) na temat: Moralność – Edukacja – Sfera Publiczna oraz organizatorem i współorganizatorem dziesięciu konferencji.

             Od roku 2005 jest przewodniczącym Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, który dotychczas odbył ponad 30 spotkań - w tym 4-krotnie już odbyły się Warsztaty Metodologiczne dla Młodych Pedagogów Chrześcijańskich w Kazimierzu Dolnym n. Wisła. Reprezentuje Instytut Pedagogiki KUL w ramach Kolokwiów Międzynarodowych organizowanych każdego roku przez A.C.I.S.E. (Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'Education), uczestniczył w programie badawczym European Affective Education Network, współpracuje z Zespołem zainteresowanym interdyscyplinarnym kolokwium nad antropologią pedagogiczną, któremu przewodził m.in. Prof. Treml z Hamburga (Universität der Bundeswehr).

             Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczy w wielorakich pracach i pedagogicznych inicjatywach podejmowanych zarówno przez Kościół katolicki jak też przez środowiska nauczycielskie Lublina i okolic. 

Od r. ak. 2003/2004 współpracuje z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pełniąc funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki tejże szkoły. W ramach tej współpracy organizował w Białej Podlaskiej konferencje naukowe: 2004 r. – na temat Rola szkoły wyższej w środowisku lokalnym; w 2005 r. – Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II; w 2006 – Praca – Etos – Wychowanie, w 2007 - Dziecko wiejskie, w 2008; Profilaktyka i resocjalizacja – utopie a rzeczywistość, w 2009; Wykluczenie społeczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia, w 2010 r.; Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, w 2012 r. i następnych  z konferencji ukazały się publikacje książkowe lub teksty zostały opublikowane w "Rozprawach Społecznych".

              Był i jest członkiem komitetów redakcyjnych ważnych przedsięwzięć w tworzeniu wiedzy pedagogicznej, m.in.:

             - wchodził w skład Naukowego Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku,pod kierunkiem T. Pilcha (ostatni tom i suplement już się ukazały) i był konsultantem i recenzentem haseł z zakresu pedagogiki ogólnej i teorii wychowania w większości tomów;

             - jest redaktorem naczelnym „Roczników Pedagogicznych" TN KUL, a także "Rozpraw Społecznych” wydawanych w wersji polskiej i angielskiej przez PSW w Białej Podlaskiej od r. 2008;

             - członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych takich czasopism jak m.in.: „The New Educational Review”. Katowice (Poland-Slovakia-Chech); "Rivista di Scienze dell'Educazione". Roma; „Seminare. Poszukiwania Naukowe”. Kraków-Ląd-Łódź; „Paedagogia Christiana”. Toruń; "Chowanna". Katowice, UŚ; „Pedagogika Kultury”. Lublin, UMCS; "Ruch Pedagogiczny". Warszawa;

            - jest recenzentem kilku czasopism pedagogicznych i kościelnych.

Był koordynatorem dwu projektów Erasmusa które otrzymały nazwy: 1/ Spring Academy 2008 i 2/ Autumn Seminars 2008. W roku akademickim 2009/2010 zakończono oba projekty. Były to dwie edycje programu typu Kurs Intensywny Erasmus, zatytułowane: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i zwalczanie wykluczenia społecznego – współczesnymi wyzwaniami pracy socjalnej. Wzięło w nim udział 79 studentów i 19 wykładowców uniwersyteckich z 9 krajów Europy. Projekt został wyróżniony przez Europejską Komisję ds. Kultury i Edukacji (European Commission Directorate General for Education and Culture) jako jeden z 5 najlepszych projektów typu Erasmus IP (por. dokumenty w Załączniku nr 2) wydane przez European Commission, Education and training for social exclusion. European Success Stories. Luxemborg 2010). Projekt ten został również wybrany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrej praktyki i zarazem najlepszy projekt typu Erasmus IP realizowany w Polsce (odsyła się do publikacji: Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej. Przykłady dobrej praktyki w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Warszawa 2010). Z tego projektu ukazały się m.in. wydane pod redakcją naukową teksty w dwu tomach w języku angielskim, 1/ M. Nowak – E. Domagała-Zyśk (Ed.), European Social Work – State of the Art and future Challenges, Lublin, Gaudium, 2010; oraz 2/ E. Domagała-Zyśk, M. Nowak (eds.), European Social Work – Identity, International Problems and Interventions Lublin, Wydawnictwo Gaudium, 2011.

           W ramach współpracy ze środowiskiem sąsiedniego UMCS w Oddziale Lubelskim Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (którego jest Przewodniczącym od 2011 r.) był współinicjatorem (wraz z prof. dr hab. Dariuszem Kubinowskim) inicjatywy I-go Seminarium Metodologii Pedagogiki zorientowanej humanistycznie, które odbyło się w Dąbrowicy k/Lublina i zaowocowało publikacją Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006 - inicjatywa znalazła kontynuację w kolejnych seminariach metodologicznych w Toruniu, w Łodzi, w Gdańsku, w r. 2012 w Krakowie, w 2016 r. w Szczecinie).

           Uczestniczy w wielorakich inicjatywach podejmowanych zarówno przez Kościół katolicki jak też przez środowiska szkół katolickich w Polsce (jestem członkiem Rady Szkół Katolickich w Polsce), jak również współpracuje ze środowiskami nauczycielskimi Lublina i okolic. 

           Był recenzentem i recenzentem wydawniczym kilkunastu rozpraw habilitacyjnych, recenzentem 36 doktoratów (na KUL i w innych uczelniach); promotorem 25 doktoratów i 10 przewodów aktualnie otwartych; promotorem ponad 400 prac magisterskich i dyplomowych. 

 

Jest promotorem w sumie 25 doktoratów:

 

1) płk. Dr Tomasz Krzyżak ze Szkoły Orląt w Dęblinie;

2) dr Miroslav Gejdos' z Rużomberok /Słowacja/;

3) ks. Dr Zdzisław Brzezinka z Archidiecezji Katowickiej;

4) dr Piotr Magier - Instytut Pedagogiki KUL

5) dr Barbara Wolny - Instytut Pedagogiki - Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli

6) dr Dorota Bis - Instytut Pedagogiki KUL.

7) dr Tomasz Wach - Instytut Pedagogiki KUL

8) dr Magdalena Łuka - Instytut Pedagogiki - Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli

9) dr Beata Wołosiuk - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

10) dr Wiesława Buczek - Radom

11) dr Mariola Kozubek - Uniwersytet Śląski

12) dr Joanna Czapka - Rzeszów

13) dr Ewa Dybowska - Ignatianum w Krakowie

14) dr Jolanta Konkowska - Warszawa

15) ks. Dr Mariusz Sztaba - Instytut Pedagogiki KUL

16) ks. dr Marek Jeziorański - Instytut Pedagogiki KUL

17) dr Sebastian Sobczuk - PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

18) dr Mariola Pałka-Pilecka - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

19) S. dr Agata Lorenc - Pieniężno, Dom Misyjny Księży Werbistów

20) dr por. Urszula Sobczyszyn - Zamość, Zakład Karny

21) dr Ewa Pawłowicz - PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

22) dr Konrad Sawicki - Świdnik - Lublin

23) ks. dr Daniel Chomontowski - Archidiecezja Lubelska

24) dr Natalia Rapa - Lublin

25) ks. dr Leszek Waga - Uniwersytet Opolski

 

 

 

Jest autorem 5 książek:

  

1) 'Giovinezza' ed 'autoformazione' secondo Romano Guardini, Roma, Ponticiae Universitatis Gregorianae, 1989, ss. 307;

 

2) Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin, Pracownia Poligraficzna S.H.K."Zawisza", 1995, ss.158.

 

3) Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin, RW KUL, 1999, ss. 637.

  

4) Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, ss. 583.

  

5) Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 651.

 

Jest współredaktorem 25 książek:

 

1) M. Nowak - T. Kukołowicz (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne (Lublin, 1997);

 

2) M. Nowak - T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Lublin, RW KUL, 2000;

 

3) M. Nowak - T. Ożóg - A. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003;

 

4) Z. Krzyszowski - M. Nowak - S. Sieczka (red.), Z potrzeby serca .... Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu Dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, Lublin, Instytut Wyższej Kultury Religijnej, 2004;

 

5) J. Marchel - M. Nowak (red.), Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, Biała Podlaska, Wydawnictwo PWSZ, 2004, s.316;

 

6) także redaktorem Jubileuszowego "Rocznika Nauk Społecznych KUL". Lublin, z. 2, 1996.

 

7) M. Nowak - C. Kalita (red.), Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska, PWSZ, 2005.

 

8) A. Jaworska - B. Kasprzak - M. Nowak (ks.) - A. WOJNAROWSKA - M. STANOWSKI (red.), Od teatru do terapii. Tom I: Między teorią a praktyką, Lublin, Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, 2006.

 

9) B. Kiereś - ks. M. Nowak - D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny, Lublin - Kraków, Poligrafia X.X. Salezjanów (Katedra Pedagogiki Rodziny KUL), 2006.

 

10) H. Konowaluk - M. Nowak (red.), Praca - etos - wychowanie, Biała Podlaska, PWSZ, 2006.

 

11) J. Rutkowiak - D. Kubinowski - M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Lublin, Oficyna Wydawnicza „Verba", 2007.

 

12) E. Konovaluk – M. Nowak (red.), Praca – etos – wychowanie, Biała Podlaska, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II (Drukarnia NOVA SANDEC), 2007.

 

13) „Rozprawy Naukowe”. T. I. Biała Podlaska, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2007 (Redaktor naczelny – Marian Nowak). Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

14) „Rozprawy Naukowe”. T. II. Biała Podlaska, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2008 (Redaktor naczelny – Marian Nowak).

 

15) „Rozprawy Naukowe”. T. III. Biała Podlaska, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2009 (Redaktor naczelny – Marian Nowak).

 

16) S. Nazaruk – M. Nowak (red. n.), Dziecko wiejskie wyzwaniem współczesnej edukacji, Biała Podlaska, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II (PSW), 2009.

 

17) M. Nowak – E. Domagała-Zyśk (Ed.), European Social Work – State of the Art and future Challenges, Lublin, Gaudium, 2010.

 

18) M. Nowak – B. Wołosiuk (red.), Skuteczność profilaktyki i resocjalizacji – utopie a rzeczywistość, Biała Podlaska, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2010.

 

19) M. Nowak – P. Magier – I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin, Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo GAUDIUM, 2010, ss. 446.

 

20) S. Nazaruk, M. Nowak, E. Konovaluk (red. n.), Wykluczenie społeczne, czynniki ryzyka, remedia, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JP II, 2011.

 

21) E. Domagała-Zyśk, M. Nowak (eds.), European Social Work – Identity, International Problems and Interventions, Lublin, Wydawnictwo Gaudium, 2011, Vol. II.

 

22) B. Wołosiuk – M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2012.

 

23) M. Nowak - R. Jusiak - J. Mazur (red.), Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013.

 

24) M. Nowak - E. Stoch - B. Borowska (red.), Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 660. [ISBN 978-83-8061-048-4].

 

25) M. Dudzikowa, ks. M. Nowak, O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 229. [ISBN 978-83-8061-142-9].

 

Adresy internetowe:

marian.nowak@kul.pl; marian.nowak@kul.lublin.plmarian010756@hotmail.com  

 tel.: 81-5322082; fax.: 81-5322082;   609754598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017 23:26