https://orcid.org/0000-0002-9770-835X

 

Wykształcenie:DSC_0054.JPG

 • 1990-95 – Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu zakończone obroną pracy dyplomowej i egzaminem maturalnym.
 • 1995-2001 – studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej w świetle Konstytucji o Liturii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II”, napisanej na seminarium naukowych z liturgiki pod kierunkiem ks. dr. Rudolfa Pierskały.
 • 2004-2008 – studia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Kategoria ciszy w komunikacji dorosłych o różnym poczuciu zadowolenia z małżeństwa”, napisanej pod kierunkiem dr Danuty Opozdy.
 • marzec 2007 - lipiec 2007 – studia zagraniczne w ramach programu Erasmus w Katholische Fachhochschule, Münster (Niemcy).
 • 2008-2012 – studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL Jana Pawła II; przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. „Wychowanie małżonków w nauczaniu Jana Pawła II” w Katedrze Pedagogiki Ogólnej pod kierunkiem ks. dr. hab. Mariana Nowaka, Prof. KUL.

Projekty i stypendia:

 1. Projekt złożony: kurs: „Kształcenie zawodowe w kontekście międzyosobowej relacji wychowawczej”. Kurs ten wchodzi w skład projektu: „Kompetentne wsparcie – kursy dokształcające dla nauczycieli”, który został złożony w ramach POKL za pośrednictwem Działu Koordynacji Projektów KUL do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Numer i nazwa działania: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 2. Złożenie, realizacja i rozliczenie w partnerstwie z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN wniosku organizację XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w ramach dotacji DUN PAN z zakresu upowszechniania nauki.
 3. Koordynator (wraz z dr. Piotrem Magierem) trójstronnego projektu międzynarodowego „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL). Czas trwania projektu: 05.2014-04.2015
 4. Uzyskanie stypendium ERASMUS+ (wyjazd do Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Münster - 4-9.05.2015)
 5. Realizacja projektu pilotażowego w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL „Energia kompetencji”: Prowadzenie warsztatów w zakresie kompetencji analitycznych; Umowa zlecenie: UPER 2015/53 w okresie październik 2014 – wrzesień 2015r.
 6. Staż naukowy w Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, 9-24.05.2019r.

Organizacja konferencji:

 1. Konferencja pt. Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja; Lublin 4-7.04.2011r. Organizator: Instytut Pedagogiki KUL
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa: Aksjologiczne orientacje w pedagogice, 27-29.05.2013 r., Kazimierz Dolny
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa: XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, 15-20.09.2014 r. Sandomierz (zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia)
 4. Organizacja trzeciej edycji (KUL 12-19.04.2015r.) trójstronnego projektu „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL), 12-19.04.2015r.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny, 23-24.09.2015r. Lublin (zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia)
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa: ACISE (Association of Catholic Institutes of Education): Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools, Kraków 31.03-2.04. 2016
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji XXXV rocznicy reaktywacji Instytutu Pedagogiki KUL, Lublin, 17-19.10.2016
 8. Organizacja konferencji naukowej w ramach "Dni Pedagoga" pt. W poszukiwaniu człowieka. Kultura - Edukacja - Wychowanie; Lublin, 30.05.2017.
 9. Organizacja konferencji naukowej w ramach "Dni Pedagoga" pt. Teloelogiczne postulaty współczesnej refleksji i działalności pedagogicznej ; Lublin, 20.05.2018.
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Od teorii do praktyki, Lublin, 11.04.2018
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej, Lublin, 22-23.10.2019

Inna działalność organizacyjna:

 1. koordynator oraz tworzenie rozkładów zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia z pedagogiki (e-learning) (od roku ak. 2012/13)
 2. prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi platformy e-kul dla nauczycieli akademickich oraz studentów I roku pedagogiki (tryb niestacjonarny)
 3. od 2012/13 przygotowanie preliminarzy i budżetów studiów niestacjonarnych I i II stopnia z pedagogiki
 4. uczestnik zespołu przygotowującego program studiów dla kierunku: pedagogika specjalna, w Instytucie Pedagogiki
 5. uczestnik zespołu przygotowującego wniosek o nadanie praw habilitacyjnych WNS KUL w zakresie pedagogiki
 6. Przewodniczący II Komisji Wydziałowej do oceny wniosków o Stypendium Rektora dla studentów od roku akad. 2012/13

Nagrody i wyróżnienia:

 1. 2014: zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (organizacja XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Lublin-Sandomierz, 15-20.09.2014r.
 2. 2015: zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (organizacja Kongresu rodziny: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny, Lublin, 23-24.09.2015r.)
 3. 2016: Medal Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania)
 4. 2017: zespołowa nagroda Rektora KUL IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Inne:

 • przynależność do Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • przynależność do Zespołu Samokształceniowego i Samopomocowego Doktorów (UAM, Poznań, opiekun Zespołu: prof. dr hab. Maria Dudzikowa)
 • Kurator Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019 21:25