Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem.

W latach 2003-2008 odbyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W latach 2008-2011 była doktorantką-stypendystką w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej oraz uczestniczką studiów doktoranckich. Zaowocowały one rozprawą doktorską podejmującą problematykę wychowania dzieci w rodzinach ubogich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Czesława Kępskiego, prof. KUL. Recenzenci pracy: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL oraz dr hab. Adam Winiarz, prof. Wszechnicy Świętokrzyskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymała w 2012 r.

Od 1 października 2011 r. asystent w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej a od 1 października 2018 r.  – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Opiekuńczej.  

Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianego sieroctwa społecznego, rodzicielstwa zastępczego, instytucji opiekuńczo-wychowawczych, działań profilaktycznych i kompensacyjnych wobec dzieci zagrożonych w rozwoju; a także pracy socjalnej i pomocy społecznej -  jako elementu systemu pomocy oraz wsparcia osób w sytuacji kryzysu życiowego.

                                                        

 

 Wykaz publikacji

I  Monografia naukowa

      • Pietruszka L., Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. KUL, Lublin 2017.

      • Pietruszka L., Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich, Wyd KUL, Lublin 2015. 

 

II  Monografia naukowa wieloautorska

    • Pietruszka L., Parzyszek M., Narzeczeństwo - droga, którą warto przejść, TN KUL, Lublin 2019. 

     • Jusiak R., Łuczyński A., Pietruszka L., Wach T., Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogii chrześcijańskiej, Wyd. KUL, Lublin 2015.

 

III  Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej

     • Pietruszka L., Parzyszek M. (red.), Rodzina w przestrzeni życia społecznego, TN KUL, Lublin 2017. 

     • Pietruszka L. (red.), Opieka - wychowanie - wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, Wyd. KUL, Lublin 2016.

     • Wawro F.W., Łuczyński A., Pietruszka L. (red.), Osoba, środowisko,  transcendencja. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Romanowi Jusiakowi, Wyd. KUL, Lublin 2016. 

 

 

IV  Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach 

 1. Pietruszka L., The integration of the educational influences of parents and teachers - on mutual expectations and observed difficulties, “Zeszyty Naukowe KUL”  2018, nr 3, s. 235 – 256.

 2. Pietruszka L., Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. T.3: Wychowanie do rodziny, M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski (red.), Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 131 – 151.
 3. Pietruszka L., Wykorzystanie Wideotreningu Komunikacji w pracy z rodzinami z za­bu­rzeniami komunikowania się, [w:] Rodzina w przestrzeni życia społecznego, M. Parzyszek, L. Pietruszka (red.), Wyd. TN KUL, Lublin 2017, s. 137-155.
 4. Pietruszka L., An encounter with a suffering and dying person as an experience in the educational process, [w:] Educational and psychosocial dimensions of experience, A. Lendzion, F. W. Wawro (red.), Wyd. KUL, Lublin 2017, s. 127-149.
 5. Pietruszka L., Opieka nad dzieckiem w rodzinie - o stanie rzeczywistym i potrzebie wsparcia, [w:] Opieka – wychowanie – wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 41–63.
 6. Pietruszka L., The principle of subsidiarity in social work with the family – pedagogical implications, [w:] Opieka – wychowanie – wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 105–122.
 7. Pietruszka L., Praca socjalna z rodziną jako forma wsparcia rodziny przeżywającej trudności, [w:] Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, M. Szyszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 193-207.
 8. Pietruszka L., Otwartość na środowisko lokalne podstawą działań pomocowych zorientowanych na osobę i rodzinę, [w:] Osoba, środowisko-transcendencja. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Romanowi Jusiakowi, W. Wawro, A. Łuczyński, L. Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 313- 326.
 9. Pietruszka L., Zagrożenia współczesnego dzieciństwa a wspierająca rola rodzinnej opieki zastępczej, [w:] Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży, S. Cudak (red.), Wyd. SAN, Łódź-Warszawa 2015, s. 95-113.
 10. Pietruszka L., O dylemacie – prawda czy teatr w opiece paliatywnej?, [w:] Z problematyki teatrologii i pedagogiki, Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.), Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 623-639.
 11. Pietruszka L., Między porankiem a zmierzchem. Młodość o jesieni życia, [w:] Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę Encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wyd. Episteme, Lublin 2015, s. 262-274.
 12. Pietruszka L., Adopcja szansą na spełnione macierzyństwo i ojcostwo, [w:] Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka, M. Guzewicz (red.), Wyd. KUL, Stalowa Wola 2015, s.223-237.
 13. Pietruszka L., Odkrywanie potencjału rodziny wyzwaniem dla pracy socjalnej, [w:] Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, D. Opozda, M.L. Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015, s. 335-350.
 14. Pietruszka L., Wspierająca rola pomocy społecznej a rodzina uboga, [w:] Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, M. Špánik, S. Šrobárová (red.), Verbum, Ružomberok 2014, s. 94-103.
 15. Pietruszka L., Volunteering as a path of personal and social development, [w:] The selected areas of educational and social work under contemporary conditions, W. Wawro (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 335-352.
 16. Pietruszka L., Środowisko rodzinne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, nr 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 51-68.
 17. Pietruszka L., Rodzina adopcyjna jako optymalna forma rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem opuszczonym i osieroconym, „Społeczeństwo i Rodzina” 2014, nr 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, s.38-51.
 18. Pietruszka L., Proces wychowania dzieci w rodzinach ubogich i jego uwarunkowania. „Roczniki Pedagogiczne” 2013, nr 1, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 103-123.
 19. Pietruszka L., Ubóstwo jako czynnik różnicujący pozycję społeczno-zawodową rodziny, [w:] Między wychowaniem a karierą zawodową, Jakimiuk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 313-325.
 20. Pietruszka L., Potential is within us – on the issue of voluntarism. „Roczniki Pedagogiczne” 2013, nr 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 51-64.
 21. Pietruszka L., Rola matki w wychowaniu rodzinnym, [w:] Głodne dzieci w Polsce, Kępski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 179-192.
 22. Pietruszka L., Sukces szkolny i jego uwarunkowania, [w:] Głodne dzieci w Polsce, Kępski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 193-208.

 

 

V Sprawozdania

 

1.  Pietruszka L., I Uniwersyteckie seminarium pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej „Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych” Lublin 15 maja 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 4, TN KUL, s. 148-151.

2. Pietruszka L., III Ogólnopolska konferencja naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza na temat: „Podmiotowość w opiece – między ideą  a rzeczywistością” Lublin 17 kwietnia 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, nr 4, s.  129-131. 

 

 

VI Recenzje 

 1. Rodzina –  wsparcie  i  pomoc, red.  Magdalena    Parzyszek,    Marta  Samorańska, Pedagogika  rodziny  w  teorii  i  praktyce, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, nr 4,  s.123-126.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019 15:27