Krzysztof Narecki

Konsultacje w roku akad. 2019/20, semestr letni

Poniedziałek: 10.50-11.40 s. 359 (GG) - Katedra Filologii Greckiej

Środa: 12.30-13.20 s. 359 (GG) - Katedra Filologii Greckiej

 

 

Zatrudniony w Katedrze Filologii Greckiej

Zainteresowania naukowe i najważniejsze publikacje:

Książki:
 1. Słownik terminów Arystotelesowych, wydany w VII tomie Dzieł Wszystkich Arystotelesa, Warszawa 1996, 2003, PWN, s. 12-127.
 2. Logos we wczesnej myśli greckiej. Studium semantyczno-filozoficzne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.
 3. [T. Madała współautor] Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, red. K. Narecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 125.
 4. Centony Homeryckie. Wprowadzenie, Krzysztof Narecki. Przekład i komentarz, Dariusz Piasecki, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2017.
 5. [współautor Sobolewska] Scholia do Pauzaniasza. Wstęp, przekład, komentarz, „Littera Antiqua” 12 (2017), s. 180-237.
 6. [współautor Sobolewska] Scholia on Pausanias. Introduction, translation, and commentary, Wydawnictwo «scriptum», Kraków – Lublin 2018, ss. 130.
Przedsokratycy:
  • Księga Heraklita z Efezu i jej losy, „Roczniki Humanistyczne", 32 (1984), z. 3, s. 5-20.
  • Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej, „Roczniki Humanistyczne", 35 (1987), z. 3, s. 5-35.
  • O zasadzie tożsamości przeciwieństw w myśli Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne", 41 (1993), z. 3, s. 5-45.
  • La fonction cosmologique du feu. Remarques sur la vision héraclitéenne du monde, „Eos", 81 (1993), s. 199-211.
  • Le rôle des sens et de l'âme humaine dans la théorie de la connaissance d'Héraclite d'Éphèse, „Eos", 82 (1994), s. 17-30.
  • Rozwój pojęcia "logos" we wczesnej myśli greckiej. Część II: Idea Logosu u Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne", 45 (1997), z. 3, s. 5-41.
  • Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apollonii, „Roczniki Humanistyczne”, 49 (2001), s. 5-13.
  • Logos w poematach Empedoklesa z Akragas, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 10 (2001), nr 2 (38), s. 135-155.
  • La fonction du „logos” dans la pensée de Parménide d’Elée, [w:] Logos et langage chez Plotin et avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, s. 37-60.
  • Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009), fasc. 3, s. 7-19.
  • Dike in the fragments of Heraclitus of Ephesus, “Philotheos. International Journal for Philosophy and Theology” 14 (2014), Beograd 2014, s. 205-214.
  • Key concepts in the thought of Leucippus of Miletus, the forgotten founder of atomism, [in:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, by Kamilla Twardowska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Michał Stachura, Stanisław Turlej, Wyd. Historia Iagellonica, Kraków 2014, s. 31-37.
  • Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, Apsines. Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego, wstępami poprzedził, przetłumaczył i komentarzami opatrzył Henryk Podbielski. Przedmowa i redakcja naukowa Krzysztof Narecki, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016.

Grecka terminologia:
  • Le logos aux origines de la pensée grecque. Étude sémantique et philosophique, „Eos”, 87 (2000), fasc. 2; s. 365-371.
  • Język grecki – współczesna kojne w terminologii medycznej, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), z. 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka, s. 151-165.
  • Logos at the Beginning of Greek Philosophy, [w:] Logos et Musica. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, von Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, Horst Seidl, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s. 57-70.
  • Mneme w greckich źródłach literackich epoki przedsokratyków. Część I: literatura archaiczna i przedsokratycy, „Roczniki Humanistyczne” 66 (2018), z. 3, s. 207-231.
Pełna lista publikacji pod adresem: http://www.kul.lublin.pl/art_1336.html
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020 12:01