Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej.
[Justice and Legitimacy. On the Social Legitimacy of the Judiciary.]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Stanisław Burdziej
Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu