Bezpieczeństwo społeczności lokalnych - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1: Poszerzenie perspektywy analizy bezpieczeństwa lokalnego poprzez identyfikację różnych zagrożeń.
C2: Ocena istniejących struktur ochrony, analizę działań w zakresie kształtowania przestrzeni lokalnej i aktywizacji mieszkańców w procesie budowania bezpieczeństwa małych społeczności.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 Student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej.
K_W06 Student posiada wiedzę nt. funkcjonowania społeczności lokalnych (struktur, tożsamości lokalnej, więzi społecznych etc.).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Absolwent potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafi oceniać przydatność standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne:
N1:Pogadanka
N2: praca z tekstem
N3: Dyskusja
Treści programowe:
1. Poczucie bezpieczeństwa w społeczności lokalnej (wymiar psychospołeczny i polityczny).
2. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w społeczności lokalnej i metody ich identyfikacji.
3. Strach przed przestępczością w społeczności lokalnej.
4. Community policing – pojęcie i sposoby realizacji.
5. Lokalne podmioty ochrony porządku i bezpieczeństwa.
6. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni.
7. Zagrożenia dla jedności społeczności lokalnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie rozumie istoty oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej; nie posiada podstawową wiedzy nt. funkcjonowania społeczności lokalnych.
(U) Student nie potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w tym także w warunkach kryzysowych, nie potrafi oceniać przydatności standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
(P) Student nie jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz nie rozumie potrzeby stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.

Ocena dostateczna
(W) Student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej; posiada podstawową wiedzę nt. funkcjonowania społeczności lokalnych.
(U) Student potrafi w stopniu podstawowym zarządzać procesami bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafi w stopniu podstawowym oceniać przydatność standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
(P) Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych; student nie wykazuje się aktywnością podczas zajęć, nie bierze udziału w dyskusji.

Ocena dobra
W) Student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej; posiada wysoką wiedzę nt. funkcjonowania społeczności lokalnych.
(U) Student potrafi w stopniu dobrym zarządzać procesami bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafi w stopniu dobrym oceniać przydatność standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
(P) Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych; student jest zaangażowany w proces nauczania, bierze udział w dyskusji.

Ocena bardzo dobra
W) Student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej; posiada bardzo wysoką wiedzę nt. funkcjonowania społeczności lokalnych.
(U) Student potrafi w stopniu bardzo dobrym zarządzać procesami bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafi w stopniu bardzo dobrym oceniać przydatność standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
(P) Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych; student jest zaangażowany w proces nauczania, bierze udział w dyskusji.

Oceny umiejętności i wiedzy dokonuje się na podstawie przygotowania do zajęć (prezentacja multimedialna) (80% oceny końcowej) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
T. Serafin, E. Porszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.
A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, (red.) K. Krajewski, Wyd. UJ, Kraków 2011.
Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, (red.) J. Czapska, Kraków 2012.
B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2009.
Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, (red.) J. Czapska, J. Widacki, Warszawa 2000.

Klęski żywiołowe - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie uczestników z kluczowymi pojęciami i zasadami w zakresie działań zapobiegawczych i naprawczych w sytuacji klęsk naturalnych i awarii technicznych. Celem pobocznym konwersatorium jest ułatwienie rozumienia mechanizmów zarządzania ludźmi i obiektami w poczuciu niebezpieczeństwa, strachu, paniki itp.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Student posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie dotyczącą sytuacji klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.
K_W02 Student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej w kontekście zaistnienia sytuacji klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, takich jak klęski żywiołowe lub awarie techniczne.
K_U04 Student wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z zaistnieniem sytuacji klęsk żywiołowych lub awarii technicznych, potrafi prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne:
N1:Pogadanka
N2: Prezentacja multimedialna
N3: Dyskusja
N4: Praca z tekstem
Treści programowe:
1. Teoretyczne aspekty badań nad klęskami naturalnymi i awariami technicznymi (pojęcia potoczne, definicje naukowe i ujęcia prawne)
2. Typologie i rodzaje klęsk żywiołowych
3. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
4. Procedury ochrony zdrowia i życia w przypadkach klęsk naturalnych i awarii technicznych
5. Standardy zarządzania kryzysowego
6. Analiza i ocena działań w obliczu klęski żywiołowej – studium przypadku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie omawianych problemów; student nie rozumie istoty oraz uwarunkowań bezpieczeństwa państwa w kontekście sytuacji klęski żywiołowej lub awarii technicznej.
(U) Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej do analizowania problemów związanych z klęskami żywiołowymi i awariami technicznymi; student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej do analizy skutków klęsk żywiołowych i awarii technicznych.
(P) Student nie jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz nie rozumie potrzeby stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada elementarną wiedzę w zakresie omawianych problemów; student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w kontekście sytuacji klęski żywiołowej lub awarii technicznej.
(U) Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania problemów związanych z klęskami żywiołowymi i awariami technicznymi; student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do elementarnej analizy skutków klęsk żywiołowych i awarii technicznych.
(P) Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych; student nie wykazuje się aktywnością podczas zajęć, nie bierze udziału w dyskusji.

Ocena dobra
(W) Student posiada wysoką wiedzę w zakresie omawianych problemów; student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w kontekście sytuacji klęski żywiołowej lub awarii technicznej.
(U) Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania problemów związanych z klęskami żywiołowymi i awariami technicznymi; student potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy skutków klęsk i awarii technicznych.
(P) Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych; student jest zaangażowany w proces nauczania, bierze udział w dyskusji.

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada bardzo wysoką wiedzę w zakresie omawianych problemów; student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w kontekście sytuacji klęski żywiołowej lub awarii technicznej.
(U) Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania problemów związanych z klęskami żywiołowymi i awariami technicznymi; student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy skutków klęsk i awarii technicznych.
(P) Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych; student jest zaangażowany w proces nauczania, bierze udział w dyskusji.

Oceny umiejętności i wiedzy dokonuje się na podstawie przygotowania do zajęć (prezentacja multimedialna) (80% oceny końcowej) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, red. W. Baturo, Wyd. PWN SA, 2008.
2. Zagrożenia kryzysowe, red. G. Sobolewski, Akademia Obrony Narodowej, 2011.
3. R. Włodarczyk, Działania kryminalistyczne, medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeń masowych..., Wyd. Wyższej Szkoły Policji, 2010.
4. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń, red. K. Popiołek, A. Bańka, Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2007.
5. N. Klein, Doktryna szoku: jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Wyd. Literackie MUZA SA, 2009.
6. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, red. .J. Szmagalski, wyd. IRSS, Warszawa 2014.

Media społeczne i obywatelskie - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1: Opis i analiza funkcjonowania mediów społecznych i obywatelskich
C2: Zrozumienie znaczenia mediów społecznych i obywatelskich w życiu publicznym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03; K_W08; K_W10 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu mediów społecznych i obywatelskich; ma wiedzę na temat przemian, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi samodzielnie dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów społecznych i obywatelskich i ich przemian pod wpływem nowych technologii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa.
K_K02 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej.
Metody dydaktyczne:
N1:Pogadanka
N2: Prezentacja multimedialna
N3: Dyskusja
N4: Praca z tekstem
Treści programowe:
1. Nowe media - definiowanie i cechy
2. Media tradycyjne wobec nowych mediów
2. Media społeczne – przegląd
3. Media obywatelskie– przegląd
4. Nowe formy wspólnotowości
5. Media społecznościowe w działaniu (prezentacja multimedialna)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie ma wiedzy o celach, organizacji i funkcjonowaniu mediów społecznych i obywatelskich; student nie ma wiedzy na temat przemian, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych.
(U) Student nie potrafi dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów społecznych i obywatelskich i ich przemian pod wpływem nowych technologii.
(KS) Student ma negatywny stosunek do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa; student nie uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej.

Ocena dostateczna
(W) Student ma nieuporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu mediów społecznych i obywatelskich; student ma nieuporządkowaną wiedzę na temat przemian, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych.
(U) Student potrafi, z pomocą prowadzącego, dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów społecznych i obywatelskich i ich przemian pod wpływem nowych technologii.
(KS) Student ma pozytywny stosunek do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa ale nie jet aktywny na zajęciach, nie bierze udziału w dyskusji; student uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej.

Ocena dobra
(W) Student ma uporządkowaną, ale niepełną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu mediów społecznych i obywatelskich; student ma uporządkowaną, ale niepełną wiedzę dotyczącą przemian, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych.
(U) Student potrafi, z niewielką pomocą prowadzącego, dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów społecznych i obywatelskich i ich przemian pod wpływem nowych technologii.
(KS) Student ma pozytywny stosunek do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa, angażuje się w proces nauczania, bierze udziału w dyskusji; student uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej.

Ocena bardzo dobra
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu mediów społecznych i obywatelskich; student ma uporządkowaną wiedzę na temat przemian, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych.
(U) Student potrafi dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów społecznych i obywatelskich i ich przemian pod wpływem nowych technologii.
(KS) Student ma pozytywny stosunek do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa, angażuje się w proces nauczania, bierze udziału w dyskusji; student inicjuje dyskusję; student uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej.

Oceny umiejętności i wiedzy dokonuje się na podstawie przygotowania do zajęć (prezentacja multimedialna) (80% oceny końcowej) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Dijk van Jan, 2010, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Werner A. (2005), Przemiany mediów i zagrożenie kultury, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
3. Jurek K. (2011), Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa, "Acta Humana", Komunikacja niejedno ma imię, nr 2.
4. Stasiuk-Krajewska K. (2010), Dziennikarstwo obywatelskie – o problemach gra- nic dziennikarskiej profesji, (w:) Nowe media. Nowe interpretacje, (red.) M. Sokołowski, Olsztyn.
5. Doliwa U. (2012), Dziennikarstwo obywatelskie, czyli jakie?, "Nowe Media", nr 3.

Metody badań satysfakcji i lojalności klientów - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1: Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badania satysfakcji i lojalności
C2: Nabycie umiejętności budowania narzędzi do pomiaru satysfakcji i lojalności
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W_W03, Student zna i potrafi wykorzystać metody i techniki jakościowe i ilościowe w badaniach satysfakcji i lojalności klienta.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U07, Student potrafi budować proste narzędzia pomiarowe do badania lojalności i satysfakcji klientów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05, Student wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy.
Metody dydaktyczne:
N1:Pogadanka
N2: Dyskusja
N3: Praca z tekstem
Treści programowe:
1. Satysfakcja a lojalność klienta - różnice i zależność. Ustalenia definicyjne.
2. Cele, funkcje i zasady pomiaru satysfakcji klienta
3. Postawy lojalnościowe klientów
4. Podstawowe metody pomiaru satysfakcji i lojalności klientów
5. Budowa narzędzi pomiarowych satysfakcji i lojalności klientów - praca indywidualna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna i nie potrafi wykorzystać metod i technik jakościowych i ilościowych w badaniach satysfakcji i lojalności klienta.
(U) Student nie potrafi budować prostych narzędzi pomiarowych do badania lojalności i satysfakcji klientów.
(KS) Student nie wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy.

Ocena dostateczna
(W) Student ma elementarną wiedzę w zakresie metod i technik jakościowych i ilościowych w badaniach satysfakcji i lojalności klienta.
(U) Student potrafi z pomocą prowadzącego budować proste narzędzia pomiarowe do badania lojalności i satysfakcji klientów.
(KS) Student choć wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy, to nie bierze aktywnego udziału w zajęciach, nie angażuje się w dyskusję.

Ocena dobra
(W) Student zna większość metod i technik jakościowych i ilościowych w badaniach satysfakcji i lojalności klienta.
(U) Student potrafi budować narzędzia pomiarowe do badania lojalności i satysfakcji klientów pod kierunkiem prowadzącego.
(KS) Student wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy; student bierze udział w dyskusji.

Ocena bardzo dobra
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i technik jakościowych i ilościowych w badaniach satysfakcji i lojalności klienta.
(U) Student potrafi budować narzędzia pomiarowe do badania lojalności i satysfakcji klientów.
(KS) Student wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy; student jest zaangażowany w proces nauczania, bierze udział w dyskusji, inicjuje dyskusję.

Oceny umiejętności i wiedzy dokonuje się na podstawie pracy studenta - student ma do wykonania projekt badawczy związany z omawianymi treściami (80% oceny końcowej). Drugiem elementem branym pod uwagę jest aktywność na zajęciach (20% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Burnett K.: Relacje z kluczowymi klientami, Kraków 2002
Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Kraków 2003
Kaczmarczyk S.: Zastosowania badań marketingowych, Warszawa 2007
Solomon M.R.: Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice 2006
Urban W., Siemieniako D.: Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Warszawa 2008

Projektowanie kampanii społecznych - warsztaty

Cele przedmiotu:
C1: Poznanie zasad i procedur związanych z organizacją kampanii społecznych
C2: Poznanie technik i instrumentów wykorzystywanych w kampaniach społecznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W08, K_W03, Student ma uporządkowaną wiedzę o celach i funkcjonowaniu kampanii społecznych; student zna podstawową terminologię z zakresu marketingu społecznego.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U11, K_U03, Student nabywa umiejętności związane z planowaniem i wdrażaniem kampanii społecznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02, Student posiada kompetencje potrzebne do rozumienia zasad komunikowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i społecznych.
Metody dydaktyczne:
N1:Pogadanka
N2: Praca z tekstem
N3: Dyskusja
Treści programowe:
1. Istota i podstawowe zasady prowadzenia kampanii społecznych
2. Struktura i procedury prowadzenia kampanii społecznych
3. Cele kampanii społecznych
4. Grupy docelowe kampanii społecznych
5. Marketing społeczny - istota i znaczenie w kontekście kampanii społecznych
6. Analiza przykładów wdrożonych kampanii społecznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie ma wiedzy w zakresie celów i funkcjonowaniu kampanii społecznych; student nie zna terminologii z zakresu marketingu społecznego.
(U) Student nie nabył umiejętności w zakresie planowania i wdrażania kampanii społecznych.
(KS) Student nie posiada kompetencji potrzebnych do rozumienia zasad komunikowania społecznego.

Ocena dostateczna
(W) Student ma nieuporządkowaną wiedzę w zakresie celów i funkcjonowaniu kampanii społecznych; student zna wybrane terminy z zakresu marketingu społecznego.
(U) Student nabył elementarne umiejętności w zakresie planowania i wdrażania kampanii społecznych.
(KS) Student posiada elementarne kompetencje potrzebne do rozumienia zasad komunikowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i społecznych.

Ocena dobra
(W) Student ma uporządkowaną w zakresie celów i funkcjonowaniu kampanii społecznych; student zna większość terminów z zakresu marketingu społecznego.
(U) Student nabył podstawowe umiejętności w zakresie planowania i wdrażania kampanii społecznych.
(KS) Student posiada podstawowe kompetencje potrzebne do rozumienia zasad komunikowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i społecznych.

Ocena bardzo dobra
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie celów i funkcjonowaniu kampanii społecznych; student zna terminologię z zakresu marketingu społecznego.
(U) Student nabył umiejętności w zakresie planowania i wdrażania kampanii społecznych.
(KS) Student posiada kompetencje potrzebne do rozumienia zasad komunikowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i społecznych.

Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej (80% oceny końcowej) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Daszkiewicz M., Planowanie kampanii społecznych, w: Nauki o zarządzaniu 6. Badania rynkowe, red. Mazurek-Łopacińska K., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 161, Wrocław 2011
Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Kraków 2004
Maison D., Maliszewski N., Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 2002
Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Warszawa 2007

Socjologia Internetu - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. Przedstawienie studentom istoty i przedmiotu badań socjologii internetu
C2. Zapoznanie studentów ze społecznymi uwarunkowaniami korzystania z Internetu
C3. Pokazanie społeczno-gospodarczych implikacji wykorzystywania Internetu i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01, Student zna istotę i przedmiot badań socjologii Internetu
K_W01, Student wie, jakie są społeczne uwarunkowania korzystania z Internetu
K_W04, Student ma wiedzę na temat społeczno-gospodarczych implikacji wykorzystywania Internetu i nowych technologii informacyjnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02, Student potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych w Internecie (rola Internetu w demokracji, wykorzystanie Internetu w gospodarce, aspekt prawny i etyczny funkcjonowania w świecie wirtualnym).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02, Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność ciągłego kształcenia.
Metody dydaktyczne:
N1:Pogadanka
N2: Praca z tekstem
N3: Dyskusja
Treści programowe:
1. Społeczności w Internecie. Więzi społeczne w przestrzeni wirtualnej
2. Tożsamość w Internecie
3. Sacrum online
4. Cyfrowe wykluczenie – wymiany i sposoby jego likwidowania
5. Wpływ Internetu na przemiany demokratyczne na świecie
6. Wykorzystanie Internetu w gospodarce
7. Etyczne i prawne aspekty Internetu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna istoty i przedmiotu badań socjologii internetu, nie zna społecznych uwarunkowań korzystania z Internetu.
(U) Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy socjologicznej do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych w Internecie (rola Internetu w demokracji, wykorzystanie Internetu w gospodarce, aspekt prawny i etyczny funkcjonowania w świecie wirtualnym).
(KS) Student nie zauważa konieczności i nie wyrabia w sobie umiejętność ciągłego kształcenia.

Ocena dostateczna
(W) Student zna w stopniu podstawowym istotę i przedmiot badań socjologii internetu, zna podstawowe społeczne uwarunkowania korzystania z Internetu.
(U) Student potrafi, z pomocą prowadzącego, wykorzystywać wiedzę socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych w Internecie (rola Internetu w demokracji, wykorzystanie Internetu w gospodarce, aspekt prawny i etyczny funkcjonowania w świecie wirtualnym).
(KS) Student nie bierze aktywnego udziału w zajęciach.

Ocena dobra
(W) Student zna istotę i przedmiot badań socjologii internetu, potrafi porównać poglądy różnych autorów na podobne tematy związane z rolą internetu w społeczeństwie i gospodarce.
(U) Student potrafi, z niewielką pomocą prowadzącego, wykorzystywać wiedzę socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych w Internecie (rola Internetu w demokracji, wykorzystanie Internetu w gospodarce, aspekt prawny i etyczny funkcjonowania w świecie wirtualnym).
(KS) Student bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna istotę i przedmiot badań socjologii internetu, potrafi porównać poglądy różnych autorów na podobne tematy związane z rolą internetu w społeczeństwie i gospodarce.
(U) Student potrafi wykorzystywać wiedzę socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych w Internecie (rola Internetu w demokracji, wykorzystanie Internetu w gospodarce, aspekt prawny i etyczny funkcjonowania w świecie wirtualnym).
(KS) Student bierze aktywny udział w zajęciach, inicjuje dyskusję.

Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej (80% oceny końcowej) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008
Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa 2009
Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009
Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2010
Szpunar M., Imperializm kulturowy Internetu, Kraków 2017
Jurek K., Sacrum online - prywatyzacja religii w Internecie, [w:] Ku prywatyzacji religii?, red. A. A. Szafrański, Lublin 2013
Jurek K., Pękala A., Człowiek (w) sieci. Problem konstruowania i ochorony tożsamości w sieci, [w:] Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, red. M Górka, Warszawa 2017
Kulesza J., Ius internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010

Statystyka - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - Nauczenie podstawowych metod analizy statystycznej w badaniach socjologicznych
C2 - Zdobycie umiejętności wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk społecznych
C3 - Zdobycie umiejętności interpretacji danych statystycznych i ich prezentacji w postaci raportów
Wymagania wstępne:
W1 - Znajomość podstaw metodologii badań społecznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Zna i potrafi wykorzystać metody i techniki ilościowe w badaniach socjologicznych (instytucji, opinii, rynku, gospodarki)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U07 Potrafi budować podstawowe narzędzia pomiarowe do badań ilościowych, przeprowadzić analizę danych pochodzących z badań ilościowych, zaplanować i przeprowadzić rynkowy projekt badawczy w oparciu o ilościowe metody badań, przygotować raport z badań i prezentację wyników, analizować dane sondażowe
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność ciągłego kształcenia
K_K05 Wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze
Metody dydaktyczne:
N1. Wykład konwersatoryjny (z prezentacją multimedialną)
N2. Metody pracy warsztatowej
N3. Praca na stanowiskach komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem do analiz statystycznych
Treści programowe:
Semestr zimowy
1. Podstawowe pojęcia statystyczne
2. Opis i prezentacja danych ilościowych
3. Miary tendencji centralnej
4. Miary zmienności
5. Miary asymetrii
6. Miary kurtozy
Semestr letni
7. Podstawy teorii prawdopodobieństwa, rozkłady prawdopodobieństw
8. Dobór próby, rozkład z próby, minimalna liczebność próby
9. Estymacja parametrów statystycznych
10. Testowanie hipotez - testy parametryczne, testy nieparametryczne
11. Analiza korelacji
12. Regresja liniowa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu statystyki, nie zna metod badań ilościowych, nie zna narzędzi do analizy danych ilościowych.
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych metod statystycznych, nie potrafi wykorzystać narzędzi do analizy ilościowej, nie potrafi opracować, zaprezentować i interpretować wyników badań.
(K) - Student nie potrafi budować warsztatu pracy socjologa, nie angażuje się w proces nauki, nie ma świadomości znaczenia analizy ilościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu statystyki, zna wybrane metody badań ilościowych, zna wybrane narzędzia do analizy danych ilościowych, jego wiedza nie jest jednak uporządkowana.
(U) - Student potrafi zastosować niektóre metody statystyczne, potrafi wykorzystać niektóre narzędzia do analizy ilościowej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki badań, ale ma trudności w ich interpretacji.
K) - Student rozumie i docenia znaczenie warsztatu pracy socjologa ale nie potrafi go budować, słabo angażuje się w proces nauki, ma jednak świadomość znaczenia analizy ilościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu statystyki, zna większość metod badań ilościowych, zna większość narzędzi do analizy danych ilościowych.
(U)- Student potrafi zastosować większość metod statystycznych, potrafi wykorzystać narzędzia do analizy ilościowej, potrafi opracować, zaprezentować i interpretować wyniki badań
(K)- Student ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa, angażuje się w proces nauki, ma świadomość znaczenia analizy ilościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z statystyki, zna metody badań, zna narzędzia do analizy danych ilościowych.
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie metody statystyczne, potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia do analizy ilościowej, potrafi opracować, zaprezentować i opracować wyniki badań.
(K)- Student docenia znaczenie socjologii oraz ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa, wykazuje duże zainteresowania poznawanymi treściami, angażuje się w proces nauki, ma świadomość znaczenia analizy ilościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.

Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie kolokwium (część teoretyczna i praktyczna).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązkowa:
R. Szwed (2008). Metody statystyczne w naukach społecznych, Lublin: Wyd. KUL.
K. Jurek (2014). Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics - skrypt, Lublin.
Literatura uzupełniająca dla zainteresowanych:
1. G. A. Ferguson, Y. Takane (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN
2. M. Sobczyk (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykład - zadania, Warszawa: Wyd. UMCS
3. G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa: Scholar.

Zarządzanie ryzykiem - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie uczestników z kluczowymi pojęciami i zasadami w zakresie zarządzania ryzykiem w sytuacjach zagrożenia. Celem pobocznym konwersatorium jest ułatwienie rozumienia mechanizmów zarządzania ryzykiem w kontekście współczesnych procesów społecznych (globalizacji, glokalizacji).
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Absolwent jest przygotowany do prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
Metody dydaktyczne:
Prezentacja, miniwykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu
Treści programowe:
Ryzyko we współczesnym społeczeństwie. Koncepcja społeczeństwa ryzyka. Definicje i rodzaje ryzyka. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – istota, źródło, lokalizacja. Ryzyko a niepewność. Specyfika decyzji w zarządzaniu kryzysowym. Analiza ryzyk: ryzyko rynkowe, kredytowe i bankowe, ryzyko w przedsiębiorstwie, ryzyko we własnej działalności, ochrona dóbr i mienia. Monitoring ryzyka i zarządzanie ryzykiem w teorii i praktyce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Prezentacja, aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca zespołowa (symulacja sytuacji kryzysowej)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Zarządzanie ryzykiem: wyzwania XXI wieku, red. B. Kuc, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 2007.
S. Filary, Zarządzanie ryzykiem: podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011.
T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, 2005.
T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, 2010.
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, red. P. Sienkiewicz, Warszawa 2006.
P. Jedynak, S. Szydło, Zarządzanie ryzykiem, Wrocław 1997.
Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Warszawa 2007.
M. Mojsiewicz, W. Tarczyński, Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2001.