Ludzie starzy i starość w świetle wybranych badań opinii społecznej
[The elderly and aging in the selected studies of public opinion]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się
Miejsce: Lublin