Tożsamości religijne a pluralizm światopoglądowy
[Religious identity and ideological pluralism]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pluralizm, religia, edukacja
Miejsce: Preszów