Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej
[Society of the network - network economy in Centre and Eastern Europe]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Nałęczów