Więzi społeczne i kulturowe w społecznościach lokalnych
[Social and cultural ties in the local community]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dyskursy o kulturze
Miejsce: Łódź