Zapraszam do kontaktu: katarzyna.lenart-klos@kul.pl

 

Katarzyna Lenart-Kłoś, dr nauk społecznych w zakresie socjologii (2015).

W latach 2006-2011 studiowałam socjologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia licencjackie ukończyłam w 2009 r. (specjalność: praca socjalna), otrzymując tytuł licencjata na podstawie pracy pt. Specyfika przestępczości kobiet w Polsce. W 2011 roku uzyskałam tytuł magistra socjologii na podstawie pracy pt. Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji więźniów na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela. W 2011 roku ukończyłam też studia podyplomowe z Organizacji pomocy społecznej na UMCS. W roku 2014 odbyłam półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Ilony Ostner w Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy). Studia doktoranckie realizowałam w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”. W 2015 roku obroniłam rozprawę doktorską pt. Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: prof. Iwona Niewiadomska, prof. Jan Maciejewski). W latach 2009-2015 byłam wolontariuszką w programie Eleutheria – wolontariacie na rzecz więźniów i opuszczających zakłady karne. Jestem koordynatorem kierunku Praca socjalna I stopnia i Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia. 

 

Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, etyka służb mundurowych, pomoc postpenitencjarna, wolontariat w jednostkach penitencjarnych, patologie społeczne, penitencjarystyka, kryminologia, readaptacja i reintegracja społeczna 

 

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny

 

Publikacje naukowe:

 

Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

 

Lenart-Kłoś, K. (2019). The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers. Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(4), 83-95. https://doi.org/10.29316/rs/113653.

Lenart-Kłoś, K. (2019). Wartości funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zeszyty Naukowe KUL, 62(1), 91-106. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.1.05

Jabłoński A., Szymczak W., Lenart-Kłoś K., Peciakowski T. (2019). O potrzebie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Wnioski z badań prowadzonych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” w  województwie lubelskim, Lublin.

K. Lenart-Kłoś, Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie, w: A. Górny, J. Kijonka, A. Zygmunt (red.), „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” tom 4, Katowice 2013, s. 185-203.

 

Rozdziały w monografiach recenzowanych:

A. Wilk, K.Lenart-Kłoś, Zastosowanie biblioterapii w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, w: J. Strycharski, M. Zaorska (red.), Bajka w badaniach humanistów, Olsztyn 2014, s. 298-310. 

K. Lenart-Kłoś, Praca skazanych szansą na ich resocjalizację?, w: S. Fel (red.), Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin 2013, s. 229-248.

K. Lenart, Formy wsparcia społecznego osób, które weszły w konflikt z prawem – na przykładzie lubelskich programów wolontariackich, w: U. Czyżewska, T. Siewierski, R.K. Tabaszewski i in. (red.), Multum, non multa: młodzi badawcze w poszukiwaniu prawdy, Lublin 2012, s. 183-191.

K. Lenart, Wolontariat w służbie więźniom – empatia, współczucie czy naiwność – na przykładzie Eleutherii – wolontariatu na rzecz więźniów i opuszczających zakłady karne, w: A.M. Kola, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, Toruń 2012, s. 151-165.

K. Lenart, Specyfika przestępczości kobiet w Polsce, w: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 565-582. 

 

Sprawozdania, recenzje:

K. Lenart-Kłoś, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pracownik socjalny - zawód jutra", Lublin, 27 listopada 2019 roku, "Praca Socjalna" 2020, nr 2 (35), s. 199-203.

K. Lenart-Kłoś, O godność człowieka i ład społeczny, Przegląd Uniwersytecki Vol. 25(3(143)), pp.40.

 

Referaty na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych:

Parenting w percepcji osób pozbawionych wolności na przykładzie programu resocjalizacji Akademia Rodzica. Rezultaty społecznej działalności Służby Więziennej oraz współpracy z przedstawicielami instytucji i organizacji międzynarodowych oraz lokalnych na rzecz wsparcia więźniów i ich rodzin, (referat z mgr Justyną Nowicką), II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin", Warszawa (UKSW, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki), 24 lutego 2020 r.

Praca osób pozbawionych wolności jako element społecznej reintegracji - sprawozdanie z badań własnych, (referat z mgr Justyną Nowicką), Konferencja: "Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych, Krynica-Zdrój, 11-13 grudnia 2019 r.

Psycho-social conditioning of work exercised by prisoners. Case study of the Lublin district (with Justyna Nowicka, poster session), International Conference on Justice Development. Law, business and technologies preventing crimes, Warsaw (Higher School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw, Institute of Justice), 5th December 2019.

Trudności w pracy penitencjarnej w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej (referat), Kongres Kryminologiczny, Warszawa (INP PAN), 25-26 września 2019r.

Wolontariat więzienny – możliwości i ograniczenia (referat), II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza wolontariatu w XXI wieku. Wolontariat jako narzędzie rozwoju indywidualnego i społecznego”, Warszawa (APS im. Marii Grzegorzewskiej), 14 czerwca 2019 r. 

Specyfika pracy kobiet i mężczyzn w Służbie Więziennej (referat), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa”, Rzeszów (UR), 23-24 maja 2019 r. 

Herausforderungen bei der Arbeit von Beamten des Vollzugsdienstes in Polen (referat), XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką", Wrocław (UWr), 9-10 maja 2019 r.

Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej w świetle badań własnych (referat), VI Kongres Penitencjarny - Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa, Popowo, 6-8 lutego 2019 r. 

Żona, matka, funkcjonariusz, czyli o kobietach w Służbie Więziennej (referat), IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, Bydgoszcz, 3-5 kwietnia 2015 r.

Das Arbeitsethos der Angestellten des Vollzugsdienstes in Polen (referat), Doktorandenkolloquium, Georg-August-Univeristät Göttingen (Niemcy), 9 lipca 2014 r.

Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej w teorii i w badaniach (referat), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje – Innowacje – Wdrożenia", Lublin (KUL), 27 marca 2014 r.

Uniwersytet w więzieniu (referat), Konferencja „Uniwersytet wczoraj i dziś", Lublin (UMCS), 10-12 stycznia 2014 r.

Etos pracy służb mundurowych (referat), Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia UMCS, Lublin, 19 listopada 2013 r.

Być kobietą w więzieniu (referat), Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w mozaice kulturowej – wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej" Kraków (UP), 14-15 listopada 2013 r.

Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej jako wyzwanie badawcze (referat), IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców", Poznań, 24 października 2013 r.

Bajka w więzieniu – kilka słów o wykorzystaniu bajki w procesie resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie (referat z A.Wilk), III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – Bajki świata",  Olsztyn (UWM), 7 czerwca 2013 r.

W więzieniu też można działać – o wolontariacie więziennym słów kilka (referat), konferencja „Moc pomocy", Lublin (UMCS), 17 kwietnia 2013 r.

Zatrudnienie więźniów przez zakłady pracy jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (referat), konferencja „Społeczna odpowiedzialność gospodarki”, Lublin (KUL), 15-16 października 2012 r.

Troska Jana Pawła II o więźniów (referat), konferencja „Jan Paweł II: Pamięć – Osoba – Tożsamość”, Lublin (KUL), 30-31 maja 2012 r.

Formy wsparcia społecznego osób, które weszły w konflikt z prawem. Na przykładzie lubelskich wolontariatów (referat), I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin (KUL), 18-20 listopada 2011 r.

Wolontariat w służbie więźniom – empatia, współczucie czy naiwność- na przykładzie Eleutherii – wolontariatu na rzecz więźniów i opuszczających zakłady karne (referat), konferencja Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej w Europejskim Roku Wolontariatu", Toruń, 19-20.05 maja 2011 r.

Specyfika przestępczości kobiet w Polsce (referat), konferencja „Kobieta we współczesnym społeczeństwie", KUL, Stalowa Wola (KUL), 23 kwietnia 2009 r .

 

Granty i projekty:

2019-2021 r. - członek zespołu badawczego w projekcie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021:Lubelskie”

2019-2021 r. grant interdyscyplinarny: Psychospołeczne uwarunkowania pracy więźniów (kierownik, współautor: mgr Justyna Nowicka)

2019-2020 r. grant z dyscypliny nauki socjologiczne: Społeczno-etyczne aspekty funkcjonowania grup dyspozycyjnych na przykładzie Służby Więziennej (kierownik)

 

Organizacja konferencji naukowych:

Dzień Pracownika Socjalnego w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. Pracownik socjalny - zawód jutra, KUL, Lublin 27 listopada 2019 r. (organizacja)

 

Szkolenia:

 

- Readaptacja społeczna i wsparcie readaptacyjne w aspektach badawczych i w praktyce (15-16.05.2019, Nowy Sącz, Ośrodek Readaptacji Społecznej przy Stowarzyszeniu Sursum Corda)

- Udział w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II”, a w ramach projektu w szkoleniach (02-07.2019):

  • Kurs innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (model learning-by-doing i design-thinking w pracy dydaktycznej) 
  • Projektowanie i prowadzenie kursów on-line 
  • Tworzenie publikacji cyfrowych
  • Innowacyjne prezentacje multimedialne dla wykładowcy

- Warsztaty Design Thinking z Google i Polski Fundusz Rozwoju (1.02.2019, Warszawa)

- „Ekspert ds. ekonomii społecznej” w ramach projektu „Integracja Społeczna Przyszłości” (12.2010-04.2011, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Lubelskie)

 

Nagrody i wyróżnienia:

2019 - Nagroda Rektora KUL – zespołowa II stopnia – za opracowanie kierunku studiów praca socjalna I stopnia

 

Inne:

 

25.02.2020 - udział w Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych (Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa)

2019 r. - przygotowanie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych syntetycznego opisu kwalifikacji Praca socjalna I stopnia

4/2014-9.2014 - staż naukowy w Niemczech (Georg-August-Universität Göttingen)

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020 16:06