Kamila Tomaka

Normatywne kryteria oceny poprawności językowej w poglądach sofistów
[The Sophists on the Correctness of Language]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2014
Tom: 62
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 79-96
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcono tematowi odnoszącemu się do powstania i rozwoju myśli językoznawczej w starożytnej Grecji. Szczegółowej analizie poddane zostały studia nad poprawnością wyrażeń językowych prowadzone przez trzech przodujących przedstawicieli sofistyki greckiej – Gorgiasza, Protagorasa i Prodikosa. Tekst poświęcony został w pierwszej kolejności omówieniu normatywnych kryteriów oceny poprawności językowej, ujmowanych w poglądach Protagorasa i Prodikosa kategorią orthos. Następnie przedstawiono sofistyczne badania nad synonimiką wyrazów, oparte na rozumieniu ich treści etymologicznej. Kanwą zaprezentowanych rozważań jest zaś radykalny pogląd Gorgiasza na przekaz językowy i negacja kognitywnej wartości słowa, którym przeciwstawione zostały podjęte przez Protagorasa i Prodikosa próby nadania słowu właściwego sensu i precyzji. Przedstawiony tekst dowodzi ostatecznie, iż sofistyczne badania nad językiem stanowiły zdecydowanie więcej, aniżeli tylko platońską karykaturę sofistycznych praktyk.
Słowa kluczowe: filozofia starożytna, sofistyka grecka, językoznawstwo antyczne, Protagoras, Prodikos, GorgiaszCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kamila Tomaka",
title = "Normatywne kryteria oceny poprawności językowej w poglądach sofistów",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2014",
number = "3",
pages = "79-96"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tomaka, K. (2014). Normatywne kryteria oceny poprawności językowej w poglądach sofistów. Roczniki Humanistyczne, 3, 79-96.