2018

Prace licencjackie
 • Organy i służby ochrony środowiska
 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie miasta Lublin
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej
 • Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 • Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska
 • Zasady prawne ochrony środowiska
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
 • Kontrola i nadzór w ochronie środowiska
 • Instrumenty finansowo-prawne w ochronie środowiska

2017

Prace magisterskie
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
 • Prawno-administracyjne aspekty ochrony powietrza atmosferycznego
 • Zadania organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska
 • Instrumenty finansowo-prawne w ochronie środowiska
 • Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska
 • Prawne aspekty przeprowadzania procesu inwestycyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii

2016

Prace magisterskie
 • Konwencje i porozumienia międzynarodowe w ochronie środowiska
 • Administracyjno-prawne aspekty gospodarowania wodami
 • Finansowanie ochrony środowiska ze środków budżetu Unii Europejskiej na przykładzie powiatu świdnickiego