Julia Gorbaniuk

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego. Od roku 2004 jest wykładowcą w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii KUL. W latach 2008-2012 pełniła funkcję wice-dyrektorem Instytutu Nauk o Rodzinie KUL ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą. Jest kierownikiem oraz głównym wykonawców wielu projektów badawczych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, realizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w Niemczech oraz Anglii. Od roku 2007 jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Roczniki Nauk o Rodzinie” wydawanych jako zeszyt 10 w serii Roczniki Teologiczne KUL (2008-2010 sekretarz  Roczników). W latach 2007-2012 pełniła funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Wydawniczej działającej przy Wydziale Teologii KUL. W roku 2013 została powołana na członka Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej KUL.

Główne zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki psychologii wychowawczej i rodziny, poradnictwa małżeńsko-rodzinnego, psychologii społecznej i międzykulturowej oraz psychologii migracji. Jest członkiem założycielem ogólnokrajowego Stowarzyszenia Familiogicznego, założycielem oraz pierwszym prezesem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Polonijnych KUL (w roku 2004 została Pełnomocnikiem Rektora ds. studentów zagranicznych studiujących w KUL). Od 2008 roku związana jest z Duszpasterstwem Akademickim KUL jako doradca rodzinny. 

Jest autorką i współautorką  wielu monografii naukowych, redaktorem prac zbiorowych o zasięgu międzynarodowym oraz artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Organizowała międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe dotyczące transformacji współczesnej rodziny. W ramach pracy naukowo-badawczej współpracuję z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest recenzentem-ekspertem projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Prywatnie żona i mama Artura, Karoliny i Moniki. Pasją są podróży i poznawanie nowych ludzi. 

 

 Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego

 1992 – 1997 studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

 2007 – uzyskanie tytułu magistra psychologii na podstawie obrony pracy magisterskiej pt.: „Obraz siebie kobiet z niezamierzoną bezdzietnością” pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej.

1997 – 2001 studia doktoranckie na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

 2002 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie obrony pracy doktorskiej pt.: „Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu” pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej. Gorbaniuk, J. „Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu”. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

 1999 – 2000 – Podyplomowy cykl szkoleń „Nowoczesne metody nauczania dla wychowawców i nauczycieli akademickich”. Ośrodek Pedagogiczny im Św. Jadwigi we współpracy z Katedrą Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytutu Psychologii, KUL.

 2001 – udział w warsztatach psychoedukacyjnych pt.: „Świeżość i rutyna. Trudności emocjonalne nauczycie”. Ośrodek Pedagogiczny im. Natalii Han-Ilgiewicz we współpracy z Katedrą Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytutu Psychologii, KUL.

 2002 - udział w warsztatach psychoedukacyjnych pt: „Myślenie inwencyjne i twórcze”. Ośrodek Pedagogiczny im. Natalii Han-Ilgiewicz we współpracy z Katedrą Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytutu Psychologii, KUL.

2005 – udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Nikotyna jako narkotyk. Sposoby pomagania rodzicom nieletnich palaczy” w ramach Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych oraz Doskonalenia Zawodowego KUL.

 2005-2006 – uzyskała dyplom ukończenia cyklu szkoleń oraz uprawnienia do prowadzenia duszpasterskich kursów narzeczeńskich metodą warsztatową. Realizowanych w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim we współpracy z  Katedrą Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytutu Psychologii, KUL.

 2006 - Certyfikat: „ TRAINING COMLETION CERTIFICATE No UCSPiDZ/0457 “Migration Officer” – expert in migration issues. Lublin.

 2006 Certyfikat “Specjalisty ds. Pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Lublin.

 2007 – Certyfikat instruktora “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach program wspierania umiejętności wychowawców dla rodziców i nauczycieli. Centrum Szkoleniowe i Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

2008 – 2010 szkolenie podyplomowe  na temat „Systemowe rozumienie rodziny. Podejście systemowe w terapii rodzin.” Realizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

 2010 – Certyfikat instruktora “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Rodzeństwo bez Rywalizacji” w ramach programu wspierania umiejętności wychowawców dla rodziców i nauczycieli. Centrum Szkoleniowe i Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

2011-2012 – Certyfikat instruktora warsztatów psychoedukacyjnych “Jak twórczo wykorzystać emocje?” Centrum Szkoleniowe i Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 2012 – Szkolenie w zakresie budowania programów „Innowacyjnych form pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk.

 

Przebieg rozwoju zawodowego

 1997 - 2002 - główny wykonawca projektów badawczych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym (Polska, Ukraina i Białoruś) realizowanych w ramach Katedry Grup Etnicznych Instytutu Socjologii, KUL.

 1999 – 2002 wykładowca - Instytutu Nauk Religijnychdiecezji Kamieniecko-Podolskiej, filii Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Gródek Podolski, Ukraina.

 2002 –2004 -  asystent (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze Życia Społecznego, Instytutu Nauk o Rodzinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

 2004-2006  - asystent (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze Opieki Społecznej Hospicyjnej i Paliatywnej, Instytutu Nauk o Rodzinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

 2006-2009 – adiunkt  (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze Opieki Społecznej Hospicyjnej i Paliatywnej, Instytutu Nauk o Rodzinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 2009-20012 – adiunkt  (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze Życia Społecznego Rodziny, Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 2008-2010 - sekretarz „Roczniki Nauk o Rodzinie” wydawanych prze Towarzystwo Naukowe KUL.

 2007 - 2012 - członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Roczniki Nauk o Rodzinie” wydawanych jako zeszyt 10 w serii Roczniki Teologiczne KUL.

 Od 2007 roku – doradca życia rodzinnego (instruktor kursów przedmałżeńskich) w Duszpasterstwie Akademickim Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II.

 2007-2010 – wykładowca Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych oraz Doskonalenia Zawodowego KUL w ramach Podyplomowych Studiów Pomocy Rodzinie w Sytuacji Trudnej oraz podyplomowych kwalifikacyjnych Studiów z Wiedzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych z modułem wychowanie do życia w rodzinie.

 2007-2012 - sekretarz Wydziałowej Komisji Wydawniczej działającej przy Wydziale Teologii KUL.

 2008 - 2012 - wice-dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, KUL ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą.

 Od 2013 - członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Od 2013 roku - adiunkt  (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze Zdrowia Publicznego, Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 - Trener warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, dzieci i młodzieży we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny.

  

Autorstwo i współautorstwo programów szkoleniowych:

 - Autor programu szkoleniowego dla pracowników socjalnych  Asystent rodziny dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Realizacja bloku: „Umiejętności zawodowe asystenta rodziny” (z Martą Pawelec).

 - Autorstwo projektu studiów podyplomowych  Pomoc Rodzinie w Sytuacji Trudnej. Asystent osoby niepełnosprawnej oraz Pomoc Rodzinie w Sytuacji Trudnej. Asystent rodziny dla Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych oraz Doskonalenia Zawodowego KUL.

 - Autor programu profilaktycznego dla młodzieży pt. „Coaching rówieśniczy metodą e-learningową” w ramach projektu „Innowacyjne programy integralnej wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”.

 

Staże i wyjazdy naukowe

 25.05. - 29.05.2010 – zagraniczny staż zawodowy na Wydziale Pracy Socjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt (Fakultät für Soziale Arbeit der Katholische Universität). Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy.

 12.08. – 26.08.2011 – zagraniczny staż naukowo-badawczy w Uniwersytecie Otwartym w Londynie (The Open University Associate Lecturer), England.

01.- 31. 01. 2014 – zagraniczny staż na Wydziale Teologicznym, Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku filia w Koszycach, na kierunku nauki o rodzinie, Słowacja.

07. – 11. 09. 2015 – zagraniczny staż naukowy w Glasgow Caledonian University, Scotland UK.

05.- 15. 05. 2015 – zagraniczny staż w Uniwersytecie Zarządzania Oświatą Ukrainy, Kijów na kierunku psychologia, Ukraina.

03.- 13. 03. 2016 – zagraniczny staż na Wydziale Teologicznym, Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku filia w Koszycach, na kierunku nauki o rodzinie, Słowacja.

   

  Nagrody i wyróżnienia

   1993-1997 – Stypendium naukowe Fundacji Jana Pawła II (studia magisterskie z psychologii).

  1997-2001 – Stypendium doktoranckie Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Rzeczypospolitej Polski.

  2007 -  Nagroda Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie -Indywidualna II stopnia za współpracę z Hospicjum „Dobrego Samarytanina” w Lublinie oraz organizację cyklu konferencji dla wolontariuszy hospicyjnych.

  2009 -  Nagroda Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie - Zespołowa za przygotowanie Instytutu Nauk o Rodzinie do wizytacji zespołu oceniającego PAKA.

  2011 – Stypendium naukowe Fundacji Rozwoju KUL.

  2012 – Stypendium naukowe Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

  2015 - Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

   

  Realizowane projekty badawcze

   Projekty krajowe:

   1. Projekt badawczy nr 1 HO2E 032 14, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, pt. Problem tożsamości narodowej młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce, 1998; J. GORBANIUK - koordynator i główny wykonawca projektu badawczego.

   2. Projekt badawczy nr 1 H02D 024 14, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, pt. Uwarunkowania stopnia i szybkości zwrotu ankiet pocztowych w Polsce, 1998, J. GORBANIUK - wykonawca projektu badawczego.

   3. Projekt badawczy nr 1 H02E 025 17, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, pt. Postawy wobec języka polskiego wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie, 1999-2001; J. GORBANIUK - główny wykonawca.

   4. Projekt badawczy, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, 1H01F03718,pt. Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu. 2000-2001, J. GORBANIUK - promotorski, główny wykonawca.

   5. Projekt badawczy, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, nr 2H02E 029 23,pt. Postawy wobec języka polskiego wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego na Białorusi, 2002-2003; J. GORBANIUK - koordynator i główny wykonawca.

   6. Projekt badawczy, Zespól Nauk Teologicznych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, N102 0 21 32/4289,pt.Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u młodzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego, 2006-2007; J. GORBANIUK - kierownik projektu.

   7. Projekt finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Umowa o finansowanie nr 461 II z dnia 14.08. 2009 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,pt.Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej. 15.08.2009 – 31.12. 2010; J. GORBANIUK - koordynator merytoryczny projektu.

   Projekty międzynarodowe:

   1.    Projekt w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA:Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego; realizatorzy: KUL, Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, J. GORBANIUK - koordynator ze strony Instytutu Nauk o Rodzinie KUL; czas realizacji: maj 2006 - 2007; w ramach projektu Instytut zorganizował konferencję naukową: Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie - doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, 17-18. 05. 2007 oraz opublikował trzy pozycje książkowe w języku polski, ukraińskim i angielskim.

   2.    Projekt finansowany w ramach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z dnia 4.11.2009, nr 12378/09/IF,Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie (Ausgewählte Aspekte in der sozialen Arbeits des Sozialmitarbeiters – Teutsch-polnische Erfahrungen. Lublin – Eichstätt-Ingolstadt. 2009-2010; J. GORBANIUK - kierownik projektu.

   3.    Projekt finansowany w ramach działalności statutowej Wydziału Teologii KUL,Rodzina we współczesnym społeczeństwie. 2009-2010, nr (1/6-1-10-01-0050); realizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie, KUL we współpracy z Instytutem Rodziny i Życia Małżeńskiego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie; J. GORBANIUK - kierownik projektu.

   

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016 10:42