2013

Prace magisterskie
 • Romana Ingardena koncepcja świadomości na tle wybranych współczesnych teorii psychologicznych i filozoficznych

2012

Prace licencjackie
 • Kazimierza Twardowskiego argument za bezwzględnością prawdy
 • Wojciecha Chudego koncepcja kłamstwa. Aspekty epistemologiczne
 • Problematyka prawdy artystycznej w filozofii polskiej XX wieku
Prace magisterskie
 • Alvina C. Plantingi ujęcie argumentu ontologicznego
 • Zagadnienie nieświadomości w ujęciu Z. Freuda i J. R. Searle'a. Analiza porównawcza

2011

Prace licencjackie
 • Problem intencjonalności w „Ideach I” Edmunda Husserla
 • Problematyka czasu w „Ideach I” Edmunda Husserla
Prace magisterskie
 • Idealizm Gottfrieda W. Leibniza w interpretacji Roberta M. Adamsa
 • Pojęcie Ja transcendentalnego w „Ideach czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii” Edmunda Husserla
 • Spór o tomizm między ks. Józefem Tischnerem a Lubelską Szkołą Filozoficzną
 • Stanowisko Harolda W. Noonana na temat podstaw tożsamości osobowej na tle współczesnej dyskusji

2010

Prace magisterskie
 • Zagadnienie relacji Boga do świata w filozofii Edyty Stein
 • Pojęcie transcendencji wertykalnej w filozofii Gabriela Marcela