JACEK RAFAŁ WOJTYSIAK

CV – informacje ogólne

(Publikacje - zob. życiorys)

 

Dane personalne

Ur. 22 IV 1967 r. w Lublinie

Rodzina: żona – Małgorzata, dzieci – Jonasz Kajetan (ur. 2005), Samuel Jakub (ur. 2008)

Adres służbowy: Wydział Filozofii KUL, Zakład Logiki i Teorii Poznania, Katedra Teorii Poznania, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081)445-4037; e-mail: wojtys@kul.lublin.pl

 

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Szkoła średnia (1982-1986) – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie (klasa o profilu humanistycznym; edukacja zakończona maturą; laureat olimpiady polonistycznej)

Studia filozoficzne (1986-1991) – Sekcja Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii (Chrześcijańskiej) Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego, tam:

Mgr filozofii (1992) na podstawie pracy: Koncepcja istnienia u R. Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjalnych (G. P. Klubertanz, J. Owens, L. Sweeney). Analiza porównawcza (prowadzący: prof. A. B. Stępień, recenzent: ks. dr hab. A. Maryniarczyk; egzamin magisterski: 21 I 1992 r.)

Dr filozofii (1999) na podstawie rozprawy: Wyrażenia egzystencjalne. Analizy z pogranicza metafilozofii, semiotyki i ontologii (promotor: prof. A. B. Stępień, recenzenci: prof. J. J. Jadacki, ks. prof. J. Herbut; obrona rozprawy doktorskiej: 17 V 1999 r.)

Dr hab. filozofii (2009) na podstawie rozprawy: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej (recenzenci: prof. zw. em. A. B. Stępien [KUL] i prof. zw. J. J. Jadacki [UW] – wyznaczeni przez WF KUL, dr hab. T. Szubka, prof. USz, dr hab. M. Rosiak, prof. UŁ – wyznaczeni przez CK; kolokwium habilitacyjne: 20 V 2009 r.)

Profesor nauk humanistycznych (2015) na podstawie całego dorobku naukowego; tzw. książka profesorska: Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu (recenzenci: prof. zw. Stanisław Judycki [UG] i prof. zw. Piotr Gutowski [KUL] – wyznaczeni przez WF KUL; ks. prof. zw. Stanisław Wszołek [UP JPII] i prof. zw. Ireneusz Ziemiński [USz] – wyznaczeni przez CK; tytuł naukowy nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 VI 2015 r.)

 

Stanowiska zawodowe (naukowe) w KUL

Asystent redaktora (1991-1993) – „Zeszyty Naukowe KUL”

Asystent (1993-2000) – Katedra Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL

Adiunkt (2000-2010) – jw.

Profesor nadzwyczajny KUL (III 2010- ) – jw.

Kierownik Katedry (X 2010- ) – jw.

Profesor zwyczajny (X 2016- ) - jw.

 

Funkcje pełnione w KUL

Sekretarz redakcji „Zeszytów Naukowych KUL” (1991-1993)

Sekretarz Komisji do Spraw Obchodów 50-lecia Wydziału Filozofii KUL (1994-1996) oraz Sekretarz redakcji Księgi Jubileuszowej na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL

Opiekun roku studentów Sekcji Filozofii Teoretycznej (1994-1999)

Współkoordynator Konwersatorium Teologów i Filozofów KUL (2000-2005)

Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL (2002- ), tam: tutor (2001- ) i opiekun roku studentów MISH (2002-2007)

Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Filozofii (2005)

Redaktor serii „Studies in Logic and Theory of Knowledge” (2009-)

Redaktor naczelny “Roczników Filozoficznych” (2018-)

Zob. też: dydaktyka

 

Funkcje pełnione poza KUL

Członek Komisji Lubelskiej Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studierender in Deutschland / GFPS-Polska Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne (1990-1995)

Członek komisji egzaminacyjnej Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (1995-1998)

Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika edukacyjnego „Scriptores Scholarum” (1993-2000)

Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (1999-2003)

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (2001-2003)

Członek redakcji „Kalendarza Ekumenicznego” (1999-2000), redaktor naczelny „Kalendarza Ekumenicznego” (2001)

Członek Rady Redakcyjnej półrocznika „Logos i Ethos” (2008-)

Przewodniczący (i recenzent referatów) Sekcji Ontologii i Metafizyki IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wisła 17-21 IX 2012.

Członek Rady Doskonałości Naukowej (2019-).

Zob. też: dydaktyka

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Semiotyczne (1999- )

Towarzystwo Naukowe KUL (członek współpracownik: [2000-2009], członek korespondent [2009- ])

 

Nagrody, stypendia, granty

I nagroda na IV Konkursie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na studencką niedyplomową pracę filozoficzną za pracę „Struktura fenomenu kłamstwa” (1989)

Stypendium GFPS – wakacyjny kurs języka niemieckiego, Frankfurt am Main (VIII 1990)

Nagroda na konkursie Krakowskiego Oddziału PTF na pracę magisterską poświęconą filozofii Romana Ingardena (1994)

Stypendium Fundacji Nauki Polskiej dla młodych polskich naukowców (1997)

Nagroda finansowa Rektora KUL za pracę doktorską (1999)

Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Foundation za redagowanie „Kalendarza Ekumenicznego” („za działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji” – 2002)

4-miesięczny pobyt naukowy w Institute of Philosophy w Katholieke Universiteit Leuven (X 2002- I 2003)

Nagroda zespołowa Rektora KUL za prace w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (2005)

Projekt badawczy habilitacyjny pt. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? – analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N101 041 32/4290) [2007-2008]

Nagroda Rektora KUL za wyróżniająca się rozprawę habilitacyjną (2009)

Projekt badawczy własny pt. „Teizm: argumenty, problemy, konkretyzacje” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr rejestr. N N 101 210 138, nr umowy 2101/B/H03/2010/38) [2010-2012, przedłużony do 2014]

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe (za rozprawę habilitacyjną) [2010]

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 VII 2013 r.

Medal 700-lecia Miasta Lublin – przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin (XII 2017)

Nagroda Rektora KUL (XII 2017)

Medal Komisji Edukacji Narodowej – przyznany przez Minister Edukacji Narodowej (XII 2018)

Projekt badawczy - kierownictwo projektu (konsorcjum naukowe) NCN nr UMO-2018/29/B/HS1/00922 (projekt złożony i przyznany w 2018, realizacja zaczyna się w 2019), temat: "Deus absconditus - Deus revelatus. Problem pozbawczej niedostępności Boga i próby jego rozwiązania"

 

 

Zainteresowania filozoficzne

Ontologia i metafizyka (w nurcie analitycznym, fenomenologicznym i neotomistycznym)

Filozofia religii i teologia naturalna

Semiotyka z filozofią języka i logiki

Epistemologia, metafilozofia, teoria światopoglądu

Dydaktyka oraz popularyzacja filozofii

 

Dorobek naukowy (zob. życiorys ­–  publikacje)

6 książek własnych (4 monografie naukowe, 1 podręcznik akademicki i 1 podręcznik dla szkół średnich)

9 książek – współautorstwo lub współredakcja

ponad 107 opublikowanych artykułów naukowych i kilka w druku

Po kilkadziesiąt haseł encyklopedycznych oraz innych tekstów naukowych

Ponad 100 tekstów popularyzatorskich

Kilka prac projektowych (dotyczących dydaktyki filozofii) na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – współautorstwo

Ponad 50 odczytów na konferencjach naukowych, dydaktycznych lub popularyzatorskich

 

Hobby

rodzina

Biblia i biblistyka, ekumenizm i dialog międzyreligijny

spacery po lesie

muzyka barokowa i jazzowa oraz ... Koncert e-moll Fryderyka Chopina

literatura (zwł. Tomasz Mann i Gustaw Herling-Grudziński)

przeglądanie prasy w sklepie

kolekcjonowanie czapek

 

Odczyty i referaty wygłoszone w latach 2009-2013 podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i edukacyjnych (zorganizowanych przez instytucje naukowe lub organizacje współpracujące z instytucjami naukowymi)

 

            Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? – „51 Tydzień Filozoficzny: Wielkie pytania metafizyki”, Lublin 9-12 III 2009, Koło Filozoficzne Studentów KUL, Wydział Filozofii KUL.

            Racjonalność wiary w cuda. Dialog z Davidem Hume’em – konferencja „Nauka wobec zjawisk paranormalnych”, Lublin 28 IV 2009, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk Teologicznych PAN.

            Etyka nauczycielska – konferencja dla nauczycieli i dyrektorów szkół w Białymstoku, Augustów 4-5 VI 2009, Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Negatywny argument za istnieniem Boga – międzynarodowa konferencja „Anglosaska filozofia religii”, Kraków 12-14 XI 2009, Wydział Filozofii UPJPII, Polskie Towarzystwo Filozofii Religii.

Pojęcie i sztuka – konferencja „Szuka w kulturze współczesnej”, Lublin 4 XII 2009, Instytut Kulturoznawstwa KUL.

Humanista chrześcijański (laudacja) – uroczystość wręczenia prof. dr. hab. Antoniemu B. Stępniowi Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego, Lublin 29 IV 2010, Towarzystwo Naukowe KUL.

Do We Have the Epistemic Right to Believe in Jesus? A Epistemological Analysis of Some Arguments for Credibility of Christianity – międzynarodowa konferencja “The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology”, Bydgoszcz 7-10 IX 2010, Instytut Filozofii UKW w Budgoszczy, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (Université de Lorraine, Nancy). [Przygotowany referat został przyjęty i opublikowany; ze względów rodzinnych musiałem zrezygnować z bezpośredniego uczestnictwa w konferencji]

            Teizm a nauka (w ramach debaty z prof. Wojciechem Sadym) – VII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin 21 IX 2010, UMCS, KUL.

Współczesne światopoglądy – Dni Otwarte KUL, Lublin 28 X 2010.

            O intuicjach zdrowego rozsądku jako kryteriach rozstrzygania sporów filozoficznych – konferencja „Filozofia a potoczny obraz świata”, Kazimierz Dolny 12-13 XI 2010, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej oraz Katedra Metodologii Filozofii KUL.

            Naturalizm w naukowym kostiumie (w ramach dyskusji panelowej „Czy jest możliwa racjonalna debata z nowym ateizmem?”) – międzynarodowa konferencja „Nauki przyrodnicze a nowy ateizm”, Lublin 16-17 XI 2010, Katedra Relacji między Wiara a Nauką KUL.

Jak być idealnym idealistą? – „53 Tydzień Filozoficzny: Spór realizm – idealizm”, Lublin 7-10 III 2011, Koło Filozoficzne Studentów KUL, Wydział Filozofii KUL.

            Argument chrystologiczny – debata o książce S. Judyckiego „Bóg i inne osoby”, Kraków 26-27 V 2011, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.

Nowy argument na rzecz teizmu – „III Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego”, Kraków 28 V 2011, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.

Perspektywy metafizyki XXI wieku (w ramach debaty z prof. Wojciechem Sadym) – debata zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Wydawnictwo WAM, Lublin 18 IV 2011.

Ontologia. Cele i metody nauczania – konferencja „Jak uczyć, by nauczać? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii”, Warszawa 23-24 IX 2011, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zdumienie w teologii naturalnej i chrystologii – debata o książce M. Grabowskiego „Pomazaniec”, Kraków 1-2 III 2012, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.

            Nowe spojrzenie na problem Gettiera (wraz z: Ewa Odoj) – IX Polski Zjazd Filozoficzny (Sekcja Epistemologii), Wisła 17-21 IX 2012, KNF PAN, PTF, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych (Politechnika Śląska), Instytut Filozofii (Uniwersytet Śląski).

            Intuicja i analiza w argumentacji za istnieniem Boga – IX Polski Zjazd Filozoficzny (Sekcja Filozofii Religii), Wisła 17-21 IX 2012, KNF PAN, PTF, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych (Politechnika Śląska), Instytut Filozofii (Uniwersytet Śląski).

            Meta-metafizyka Tadeusza Czeżowskiego – IX Polski Zjazd Filozoficzny (Sekcja Ontologii i Metafizyki), Wisła 17-21 IX 2012, KNF PAN, PTF, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych (Politechnika Śląska), Instytut Filozofii (Uniwersytet Śląski).

            Droga i koleiny. O trudnościach wiary dziś (w ramach dyskusji panelowej: Człowiek drogą Kościoła. A co drogą człowieka?) – IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej: W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei,Lublin, 27-30 IX 2012, Archidiecezja Lubelska, KUL.

            Co to jest zło? Perspektywa religijna i filozoficzna – debata z prof. Andrzejem Niemczukiem i prof. Krzysztofem Kosiorem, Lublin 6 III 2013, Koło Naukowe Badania Religii UMCS.

Czy nauka zakłada (istnienie) Boga? (wraz z: ks. Miłosz Hołda) – „55 Tydzień Filozoficzny: Nauka i wiara – nowe ujęcie dawnego problemu”, Lublin 11-14 III 2013, Koło Filozoficzne Studentów KUL, Wydział Filozofii KUL.

            Odpowiedzi na zarzuty – debata o książce „Spór o istnienie Boga”, Kraków 11-12 IV 2013, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.

Czy ateista jest niesprawiedliwy?, 16 IV 2013 r., Instytut Jana Pawła II KUL w ramach konwersatorium „Człowiek współczesny i religia”.

            „Jeśli Boga nie ma...” (w ramach debaty z prof. Janem Hartmanem, prowadzenie: dr Agnieszka Kołakowska) – V Festiwal Filozofii „Okna” im. prof. Leszka Kołakowskiego, Radom 22-25 V 2013, Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. 

            The Principle of Justice and the Principle of Evidence in the Theism vs. Atheism Debate – międzynarodowa konferencja Épistemology of Atheism”, Nancy 26-28 VI 2013, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie, Archives Poincaré  (Université de Lorraine).

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019 20:10