2022

Prace magisterskie
 • Dozwolona krytyka prasowa jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ze szczególnym uwzględnieniem produktu nieżywnościowego
 • Odpowiedzialność nabywcy za długi przy zbyciu przedsiębiorstwa
 • Hipoteka łączna
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne z tytułu umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Immisje w polskim prawie cywilnym
 • Testament - uwagi de lege ferenda
 • Odpowiedzialność prawna za szkodę wyrządzoną nasciturusowi
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy umowie sprzedaży konsumenckiej
 • Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia
 • Odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe
 • Przejęcie długu, jako sposób wykonania zobowiązania
 • Nienależyte wykonanie umowy kredytu

2021

Prace magisterskie
 • Ochrona renomy osoby prawnej
 • Dopuszczalność ochrony więzi rodzinnych za pomocą instytucji cywilnoprawnych
 • Status zwierzęcia w obrocie cywilnoprawnym
 • Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną błędem w sztuce lekarskiej
 • Podmiotowość zarodka ludzkiego
 • Metody miarkowania kary umownej
 • „Prawo do wizerunku - komercjalizacja, naruszenie i ochrona"